Apsilankė Biržų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyboje

Rugp­jū­čio 6 die­ną Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas lan­kė­si Bir­žų prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je, su­si­ti­ko su pa­mai­nos pa­rei­gū­nais, Pa­ne­vė­žio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­ku Al­gir­du Ru­džiu, Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te Dai­va Do­vy­dė­nie­ne.

Ra­jo­no va­do­vai do­mė­jo­si, ko­kia yra gel­bė­to­jų įran­ga, ap­žiū­rė­jo tu­ri­mą tech­ni­ką ir pa­tal­pas. A. Ru­dys pa­pa­sa­ko­jo apie gel­bė­to­jų at­ly­gi­ni­mus, ap­rū­pi­ni­mą spe­cia­lio­sio­mis prie­mo­nė­mis, spe­cia­lia ap­ran­ga ir tech­ni­ka.

Ra­jo­no va­do­vai do­mė­jo­si, kaip Prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba bend­rau­ja ir bend­ra­dar­biau­ja su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­ba, ko­kių pro­ble­mų ky­la.

Kal­bė­ta apie pre­ven­ci­nes pro­gra­mas, bū­ti­ny­bę ug­dy­ti sa­va­no­rius ug­nia­ge­sius (Bir­žų ra­jo­ne sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių vi­sai nė­ra, kai tuo tar­pu ki­tuo­se re­gio­no ra­jo­nuo­se jie la­bai ak­ty­vūs gel­bė­to­jų pa­gal­bi­nin­kai), apie ga­li­my­bes da­ly­vau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­muo­se pro­jek­tuo­se, ku­riais pa­si­nau­do­ju­sios ki­tų ra­jo­nų prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos pui­kiai at­nau­ji­no sa­vo ba­zes.

Kal­bė­ta apie pa­rei­gū­nų ska­ti­ni­mą, pa­ra­mą da­ly­vau­jan­tiems var­žy­bo­se pa­rei­gū­nams ir ki­tus ak­tua­lius da­ly­kus.