Antano Macijausko premija šiemet nebus teikiama

An­ta­no Ma­ci­jaus­ko me­da­lis
2008 me­tais Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga ir Na­cio­na­li­nė žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­ja su­ta­rė dėl An­ta­no Ma­ci­jaus­ko pre­mi­jos tei­ki­mo, pa­tvir­ti­no šios pre­mi­jos nuo­sta­tus.

An­ta­no Ma­ci­jaus­ko (1874–1950), iš­ki­laus ko­vo­to­jo už lie­tu­viš­ką spau­dą, pub­li­cis­to ir lei­dė­jo kas­me­ti­nę pre­mi­ją ski­ria Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga, Na­cio­na­li­nė žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­ja ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Pre­mi­ja ski­ria­ma žur­na­lis­tui už ge­riau­sius žur­na­lis­ti­kos dar­bus (straips­nius, pub­li­ka­ci­jas, te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo lai­das pa­skelb­tas vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se per ka­len­do­ri­nius me­tus) ar­ba ini­cia­ty­vas (įvyk­dy­tas per ka­len­do­ri­nius me­tus), ug­dan­čias pi­lie­ti­nį pa­trio­tiz­mą, na­cio­na­li­nio pa­si­di­džia­vi­mo jaus­mą, mei­lę vals­ty­bi­nei kal­bai ir na­cio­na­li­nei kul­tū­rai.

Pre­mi­jai gau­ti pa­teik­tus dar­bus ver­ti­na ir spren­di­mą skir­ti pre­mi­ją prii­ma bend­ra Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos, Na­cio­na­li­nės žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­jos ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­ta še­šių na­rių ko­mi­si­ja. Du na­rius ski­ria Na­cio­na­li­nė žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­ja, po du Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ren­ka­mas iš Na­cio­na­li­nės žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­jos at­sto­vų.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai pa­tei­kia­mi ne dau­giau kaip trys dar­bai ar­ba ini­cia­ty­vos, pa­skelb­ti pe­rio­di­ko­je, trans­liuo­tos te­le­vi­zi­jos ar ra­di­jo lai­dos ar iš­leis­tos at­ski­ros kny­gos. Dar­bai pri­va­lo bū­ti pa­teik­ti ir elekt­ro­ni­ne ver­si­ja (skait­me­ni­niu for­ma­tu: mpeg, mp3, pdf ar­ba word). Pre­mi­jai gau­ti dar­bai pa­tei­kia­mi Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gai kas­met iki bir­že­lio 25 die­nos.

An­ta­no Ma­ci­jaus­ko pre­mi­ja žur­na­lis­tui ga­li bū­ti ski­ria­ma tik vie­ną kar­tą. Pre­mi­jos lau­rea­tui ski­ria­ma: 600 eu­rų pi­ni­gi­nis pri­zas (jį ski­ria ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė), An­ta­no Ma­ci­jaus­ko me­da­lis, pre­mi­jos lau­rea­to dip­lo­mas ir mo­nog­ra­fi­ja apie An­ta­ną Ma­ci­jaus­ką. Pre­mi­ja įtei­kia­ma iš­kil­min­ga­me ren­gi­ny­je, Bir­žų mies­to šven­tė­je, da­ly­vau­jant Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos, Na­cio­na­li­nės žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­jos ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams bei vi­suo­me­nei. Pre­mi­ją įtei­kia Na­cio­na­li­nės žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­jos, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų kū­rė­jų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas ir Bir­žų ra­jo­no me­ras.

Šia pre­mi­ja yra ap­do­va­no­ti: Ind­rė Ma­ka­rai­ty­tė (2008), Vi­ta­li­ja Mor­kū­nie­nė (2009), Juo­zas Šal­kaus­kas (2010), pro­jek­to www.zur­na­lis­ti­ka-ki­taip.lt kū­rė­jai (2011), Dai­va Grik­šie­nė (2012), Ro­mas Sa­daus­kas-Kviet­ke­vi­čius (2013), Al­gir­das Vla­dis­lo­vas But­ke­vi­čius (2014), Vir­gi­ni­jus Sa­vu­ky­nas (2015), Vai­va Lans­ko­rons­ky­tė-Sta­nie­nė ir Ig­nas Sta­nys (2016), Ži­vi­lė Ka­va­liaus­kai­tė (2018).

2017 m., ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai nu­ta­rus, kad nė­ra pa­teik­ta dar­bų, ver­tų An­ta­no Ma­ci­jaus­ko pre­mi­jos, šis ti­tu­las bu­vo skir­tas Bir­žų kraš­to žmo­nėms.

Pa­na­ši si­tua­ci­ja pa­si­kar­to­jo iš šiais me­tais. Nė vie­nas pre­ten­den­tas, kaip nu­ma­to nuo­sta­tai, pa­ts ne­pa­tei­kė sa­vo dar­bų. Ko­mi­si­jai bu­vo pa­teik­ti tik du ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų tei­ki­mai dėl pre­mi­jų sky­ri­mo dviems au­to­riams. Vie­nas iš jų kon­kur­se da­ly­vau­ti at­si­sa­kė, ki­tas pre­ten­den­tas bu­vo pri­sta­ty­tas tik lie­pos 15 die­ną, pa­žei­džiant pre­mi­jos sky­ri­mo nuo­sta­tus. Be to, ne­bu­vo pa­teik­ti pa­sta­rų­jų me­tų jo pub­li­cis­ti­kos dar­bai, pa­gal ku­riuos ko­mi­si­ja tu­rė­jo spręs­ti dėl pre­mi­jos sky­ri­mo.

Ko­mi­si­jos na­rių nuo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės (Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Iru­tė Var­zie­nė, Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė) nuo­mo­ne, to­kie pa­žei­di­mai ir toks kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mas (sku­bo­tas pre­ten­den­tų į pre­mi­ją ieš­ko­ji­mas, nuo­sta­tų pa­žei­di­mas dėl dar­bų tei­ki­mo ter­mi­no, tei­ki­mas be nu­sta­ty­to lai­ko­tar­pio žur­na­lis­ti­kos dar­bų) nu­ver­ti­na pa­čią pre­mi­ją. Bir­žie­čių ko­mi­si­jos na­rių nuo­mo­nei pri­ta­rė ir ki­ta A. Ma­ci­jaus­ko pre­mi­jos sky­ri­mo ko­mi­si­jos na­rė – žur­na­lis­tė, ži­niask­lai­dos eks­per­tė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to do­cen­tė, so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė Jo­lan­ta Ma­žy­lė. To­dėl ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai nu­spren­dė šiais me­tais A. Ma­ci­jaus­ko pre­mi­jos ne­skir­ti.

Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius pri­ta­rė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų siū­ly­mui dar kar­tą bend­rai ap­tar­ti, kaip tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti A. Ma­ci­jaus­ko pre­mi­jos kon­kur­są, kaip apie jį in­for­muo­ti kuo dau­giau ša­lies žur­na­lis­tų, pa­tiks­lin­ti kon­kur­so nuo­sta­tus ir at­ski­rų jį or­ga­ni­zuo­jan­čių ša­lių at­sa­ko­my­bę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.