Ūkininkių popietė

Žy­gi­man­to BIE­LIA­KO nuo­tr.
Ak­ty­vis­tės bir­žie­tės ūki­nin­kės tarp sa­vo bend­ra­min­čių.
Bir­žų pi­lies me­nė­je lapk­ri­čio 30 d. Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­jos (LŪD) Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kės su­ren­gė tra­di­ci­nę po­pie­tę "Ad­ven­to ap­mąs­ty­mai".

Ren­gi­nys skir­tas Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­jos 80-me­čiui. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė po­pie­tės sve­čiai dva­si­nin­kai: Bir­žų Šv . Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas de­ka­nas A. Ne­ve­raus­kas ir Bir­žų evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios ku­ni­gas R. Mi­ka­laus­kas, LŪD Bir­žų sky­riaus koor­di­na­to­rė G. Va­lec­kie­nė ir ki­ti. Skam­bė­jo tra­di­ci­nis Ūki­nin­kių drau­gi­jos him­nas. Dva­sin­gu­mu po­pie­tę pra­tur­ti­no vil­nie­tės Re­na­tos gies­mės. Gau­siau­sia vieš­nių de­le­ga­ci­ja kaip vi­suo­met at­vy­ko iš Pa­ne­vė­žio kraš­to. De­le­ga­ci­jos va­do­vės Bi­ru­tės Ra­ma­naus­kie­nės ir jos bend­ra­min­čių šven­ti­nė­je krai­tė­je ne tik vai­šės, bet ir rank­dar­biai, poe­zi­jos po­smai. Ūki­nin­kių dar­bų pa­ro­dė­lę paį­vai­ri­no ir Bir­žų kraš­to ūki­nin­kių mez­gi­nių raš­tai, pa­puo­ša­lų vė­ri­niai.

Po­pie­tė tę­sė­si prie vai­šių sta­lo. Bir­žų sky­riaus koor­di­na­to­rė Ge­no­vai­tė Va­lec­kie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" džiau­gė­si: sky­riuo­se na­rių ne ma­žė­ja. Drau­gi­jos rė­mė­jų bei bend­ra­min­čių dau­gė­ja. Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Žlio­bie­nė po­pie­tė­je ne­da­ly­va­vo, bet at­siun­tė šven­ti­nį lin­kė­ji­mą – su­ve­ny­ri­nes aus­tas ju­bi­lie­ji­niu skai­čiu­mi pa­ženk­lin­tas juos­te­les. Juos­te­lės – iš­ti­ki­miau­siems ir veik­liau­siems šio sky­riaus bi­čiu­liams, drau­gi­jos na­rėms.