Jubiliejinė trijų šalių kaimo moterų šventė

Vir­gi­ni­jaus BIE­LIA­KO nuo­tr.
17 Bal­ti­jos ša­lių kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tės bir­žie­tės: Ni­jo­lė Sta­siu­lie­nė, Jū­ra­tė Tre­čio­kie­nė, Ire­na Zab­lac­kie­nė, Ge­no­vai­tė Va­lec­kie­nė, Ri­ta Bie­lia­kie­nė ir Van­da Mar­cin­ke­vi­čie­nė.
Spa­lio 15-oji – pa­sau­li­nė kai­mo mo­te­rų die­na. Bir­žie­tės Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­jos (LŪD) na­rės spa­lio 18-19 d. da­ly­va­vo tra­di­ci­nė­je 17-oje Bal­ti­jos ša­lių kai­mo mo­te­rų vers­lo kon­fe­ren­ci­jo­je. Za­ra­sų pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je su­si­rin­ku­sios Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos mo­te­rys pa­mi­nė­jo LŪD įkū­ri­mo 80-me­tį.

Kai­mo mo­te­rys su­lau­kė gau­saus svei­kin­to­jų bū­rio. Lie­tu­vių, es­čių, lat­vių pa­svei­kin­ti at­vy­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas Arū­nas Svi­to­jus, LR sei­mo na­rys Al­gi­man­tas Damb­ra­va, eu­ro par­la­men­ta­ras Bro­nis Ro­pė. Do­va­no­mis ir svei­ki­ni­mais ap­si­kei­tė tri­jų or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vės.

Kon­fe­ren­ci­jo­je pri­si­min­ta Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­jos is­to­ri­ja. Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­jos įkū­ri­mo ini­cia­to­rė ir va­rik­lis – 1938m. LR ŽŪR Na­mų ūkio, na­mų pra­mo­nės ir smul­kių­jų ūkio ša­kų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ele­na De­ve­nie­nė. 1938 m. ko­vo mėn. vy­ko mo­te­rų pa­si­ta­ri­mas dėl Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­jos stei­gi­mo. Ba­lan­dį įkur­ti pir­mie­ji LŪD sky­riai, o jau me­tų pa­bai­go­je vei­kė 60 sky­rių ato­kiau­siuo­se Lie­tu­vos kam­pe­liuo­se. E. De­ve­nie­nė tvir­ti­no, kad tik bend­ro­mis pa­stan­go­mis ga­li­ma ti­kė­tis pa­keis­ti fa­ta­liš­kai sun­kią mo­ters pa­dė­tį. Pag­rin­di­niai šios or­ga­ni­za­ci­jos tiks­lai bu­vo: su­bur­ti ūki­nin­kes ir kai­me dir­ban­čias mo­te­ris vie­nin­gai ir ryž­tin­gai ūki­nei, tau­ti­nei ir kul­tū­ri­nei veik­lai; ug­dy­ti mo­te­rų gi­lius žmo­niš­ku­mo ir tau­ti­nės gar­bės jaus­mus, moks­lo, dar­bo ir že­mės ūkio mei­lę, do­ro­vės kil­nu­mą ir sa­vo pa­skir­ties tik­rą­jį su­pra­ti­mą; iš­siaiš­kin­ti ir išug­dy­ti bū­din­gą lie­tu­vę ūki­nin­kę; vi­sa sa­vo veik­la siek­ti ne tik pro­fe­si­nės, bet ir tau­ti­nės ge­ro­vės.

1940 m.sau­sio 5-6d. vy­ku­sia­me pir­ma­me LŪD su­va­žia­vi­me A. De­ve­nie­nė pa­brė­žė, kad drau­gi­ja yra ne­po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, o svar­biau­sias jos už­da­vi­nys – siek­ti ge­res­nio ry­to­jaus. 1940m. ba­lan­džio mėn. drau­gi­ja tu­rė­jo apie 100 sky­rių. Veik­la bu­vo pla­ti. Nuo mui­lo ir sėk­lų pri­sta­ty­mo iki tau­ti­nių kos­tiu­mų al­bu­mė­lių, li­gų pre­ven­ci­jos, gy­ve­na­mų­jų na­mų tvar­ky­mo, ag­ro­no­mi­jos mo­ko­mų­jų lei­di­nė­lių da­li­ji­mo, kon­kur­sų ir ty­ri­mų. De­ja, smar­kiai įsi­bė­gė­ju­si veik­la bu­vo nu­trauk­ta 1940m. bir­že­lio 15d. pra­si­dė­ju­sios so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos.

1992 m. bir­že­lio mėn. 6d. Že­mės ūkio rū­mų, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos, Kau­no ra­jo­no ūki­nin­kių ir ,,Ūki­nin­ko patarėjo” lei­džia­mo laik­raš­čio ,,Šeimininkė” re­dak­to­rių ir dar­buo­to­jų rū­pes­čiu Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­ja vėl at­kur­ta.

Lie­tu­vos ūki­nin­kių drau­gi­jos na­rės dė­kin­gos vi­soms va­do­vėms: Li­nai Bru­ži­kie­nei, Ge­no­vai­tei Kimb­rie­nei, Ma­ri­jai Rač­kai­tie­nei ir šiuo me­tu va­do­vau­jan­čiai Vir­gi­ni­jai Žlio­bie­nei. Šian­dien or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las – kant­riai skleis­ti dva­si­nes ver­ty­bes,sau­go­ti lie­tu­vių tra­di­ci­nę kul­tū­rą, pa­pro­čius, ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą, švies­ti kai­mo mo­te­ris.

Sa­vait­ga­lį vy­ku­sio­je 17-oje Bal­ti­jos ša­lių mo­te­rų kon­fe­ren­ci­jo­je bir­žie­tėms at­sto­va­vo bir­žie­tė Ge­no­vai­tė Va­lec­kie­nė, sat­kū­nie­tės Ire­na Zab­lac­kie­nė ir Jū­ra­tė Tre­čio­kie­nė, šu­kio­nie­tė Ri­ta Bie­lia­kie­nė be­ri pa­bir­žie­tės Van­da Mar­cin­ke­vi­čie­nė ir Ni­jo­lė Sta­siu­lie­nė. Mu­gė­je su sa­vo dir­bi­niais, pa­puo­ša­lais da­ly­va­vo sat­kū­nie­tė Ri­ma Sa­mu­lio­nie­nė su pa­puo­ša­lais ir le­van­dų ūkio sa­vi­nin­kė Gied­rė Jan­kū­nie­nė iš Moc­kū­nų kai­mo.

LŪD pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Žlio­bie­nė bir­žie­tes įvar­di­ja tarp drau­gi­jos ly­de­rių. Bir­žie­tės sa­vo veik­lo­je daug dė­me­sio ski­ria tra­di­ci­jų, pa­pro­čių, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­ji­mui. Jos ren­gia įvai­rius se­mi­na­rus, ak­ty­viai da­ly­vau­ja įvai­rio­se kon­fe­ren­ci­jo­se, bu­ria sa­vo bend­ra­min­tes drau­gys­tei, bend­rys­tei.

Kon­fe­ren­ci­jo­je tri­jų ša­lių kai­mo mo­te­rys da­li­no­si sėk­min­gais pro­jek­tais ir kai­mo mo­te­rų vers­lo pa­vyz­džiais. Va­ka­re, links­mai gro­jant ka­pe­lai ,,Sutaras”, su­val­gy­tas ju­bi­lie­jaus tor­tas.

Ant­rą die­ną kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vės lan­kė vers­lo ob­jek­tus ūkiuo­se ir bend­ruo­me­nė­je. At­sis­vei­ki­ni­mui kiek­vie­nos ša­lies de­le­ga­ci­ja pa­so­di­no po me­de­lį Za­ra­sų pro­fe­si­nės mo­kyk­los par­ke.

Be dai­nų neap­siei­ta.

– Šiais me­tais gau­siai at­vy­ko šu­kio­nie­čių drau­gės es­tės iš Mel­lis­te kai­mo, Tar­tu ra­jo­no, net 7 mo­te­rys: Ka­ja, Lėa, Maia, Ani­ta, Eve, Mai­re, Ol­ga. Bu­vo la­bai sma­gu vėl su­si­tik­ti, pa­si­kal­bė­ti, pa­bend­rau­ti, pa­si­gir­ti kiek ku­riai anū­kų už­de­rė­jo. Tra­di­ciš­kai es­tėms do­va­no­jau ša­ko­tį ir su­ve­ny­rų. Pa­ti na­mo par­ve­žiau ,,Kalevo” sal­du­my­nų ir lin­kė­ji­mų sa­vo drau­gi­jos na­rėms, – "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo šu­kio­nie­tė Ri­ta Bie­lia­kie­nė.

Ki­tais me­tais tuo pa­čiu me­tu 30 lie­tu­vių vyks į Es­ti­ją. Es­tės 2020 me­tais taip pat mi­nės sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos ju­bi­lie­jų.

Lat­vės ne­ga­li pa­si­gir­ti sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos il­gaam­žiš­ku­mu. Lat­vi­jos kai­mo mo­te­rims tik prieš 17 me­tų ki­lo min­tis su­si­bur­ti bend­rai veik­lai ir pri­si­jung­ti prie kai­my­ni­nių ša­lių, Lie­tu­vos ir Es­ti­jos kai­mo or­ga­ni­za­ci­jų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos