Ūkininkai kalbėjo apie darbą, mokesčius, klimato kaitą ir politikų nesąmones

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Bir­žų sky­riaus na­riai ap­ta­rė svar­biau­sius veik­los klau­si­mus.
Kovo pradžioje Bir­žų tvir­to­vės ar­se­na­lo sa­lė­je įvy­ko Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos (LŪS) Bir­žų sky­riaus vi­suo­ti­nis ata­skai­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas. Šiai žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­ja pri­klau­san­tys Bir­žų kraš­to ūki­nin­kai iš­klau­sė ir pa­tvir­ti­no pir­mi­nin­ko 2019 me­tų veik­los ata­skai­tą, re­vi­zo­rės fi­nan­si­nę ata­skai­tą, ap­ta­rė vi­siems ak­tua­lius klau­si­mus, iš­klau­sė sve­čių pra­ne­ši­mus, pa­dis­ku­ta­vo šiuo me­tu jiems itin ak­tua­liais klau­si­mais.

Išk­lau­sė ir pa­tvir­ti­no ata­skai­tas

Bir­žų ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­ga vie­ni­ja 103 ūki­nin­kus. Pa­sak sky­riaus pir­mi­nin­ko Ta­do Mi­ci­ke­vi­čiaus, praė­ju­sie­ji me­tai bu­vo ku­pi­ni veik­los – žem­dir­biai ne tik plu­šė­jo sa­vo lau­kuo­se, sa­vo ūkiuo­se, bet ir da­ly­va­vo ra­jo­no, ša­lies ir ES po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me. Jau praė­ju­sių­jų me­tų pra­džio­je bu­vo nu­tar­ta teik­ti pra­šy­mą Sa­vi­val­dy­bei dėl že­mės ūkio mo­kes­čio ma­ži­ni­mo, nes žem­dir­biai per dve­jus anks­te­nius me­tus bu­vo pa­ty­rę nuo­sto­lių tiek dėl saus­ros, tiek dėl liū­čių. Tuo tar­pu mo­kes­čiai mū­sų ra­jo­no žem­dir­biams bu­vo be­ne di­džiau­si Lie­tu­vo­je. Val­džia į sa­vo ra­jo­no ūki­nin­kų pra­šy­mus at­si­žvel­gė. Vė­liau bu­vo su­si­tik­ta su nau­ją­ja ra­jo­no val­džia, iš­sa­ky­ti lū­kes­čiai.

Žem­dir­biai tu­rė­jo ką pa­sa­ky­ti ir Sei­mo na­riams. Dis­ku­tuo­ta dėl neaiš­kių mo­kes­ti­nių in­for­ma­ci­jų. Ru­de­nį ūki­nin­kai gau­siai da­ly­va­vo ža­lių­jų kry­žių ak­ci­jo­je. Da­bar jau lai­kas juos, pa­sak T. Mi­ci­ke­vi­čiaus, baig­ti su­si­rink­ti iš lau­kų. Ta­čiau iš­mes­ti ne­ke­ti­na­ma – dar ga­li pri­reik­ti. Są­jun­gos na­riai ne­snau­dė ir vyk­dant ak­ci­ją „Trak­to­riai“. Nors re­gist­ra­vo­si ir no­rą mies­to gat­vė­mis pra­va­žiuo­ti at­krei­piant dė­me­sį į žem­dir­bių si­tua­ci­ją re­gist­ra­vo­si tik 38 ūki­nin­kai, at­vy­ko net 98. Taip ūki­nin­kai pa­ro­dė, kas jiems ak­tua­lu, kas „skau­da“. Sky­riaus va­do­vas T. Mi­ci­ke­vi­čius ak­ty­viai da­ly­va­vo LŪS po­sė­džiuo­se Vil­niu­je. „Ne­rei­kia „min­ti“ ant žem­dir­bių, – aiš­ki­no su­si­rin­ki­me jų va­do­vas.

Bir­žų sky­riaus pir­mi­nin­kas ra­jo­no ir Lie­tu­vos ūki­nin­kus at­sto­va­vo ir Briu­se­ly­je su­reng­to­je pro­tes­to ak­ci­jo­je, ku­rio­je da­ly­va­vo apie 170 Lie­tu­vos ūki­nin­kų, rei­ka­la­vu­sių vie­no­dų ūki­nin­ka­vi­mo są­ly­gų ir di­des­nių Eu­ro­pos są­jun­gos tie­sio­gi­nių iš­mo­kų. Pro­tes­to ak­ci­jos me­tu iš­sa­ky­tas pa­gei­da­vi­mas, kad iš­mo­kos bent jau pa­siek­tų ES vi­dur­kį (266 eu­rus).

Atas­kai­ti­nio su­si­rin­ki­mo me­tu pik­tin­ta­si, jog dir­ba­mų že­mės plo­tų pa­dau­gė­jo, o pi­ni­gai da­li­ja­mi pa­gal 2009 me­tų duo­me­nis – ma­tyt, stin­ga su­si­šne­kė­ji­mo tarp po­li­ti­kų, dir­ban­čių Vil­niu­je ir Briu­se­ly­je.

Bir­žų kraš­to žem­dir­biai, pa­sak ūki­nin­ko T. Mi­ci­ke­vi­čiaus, su­ge­ba kar­tu ir mo­ky­tis, da­ly­tis pa­tir­ti­mi, ži­nio­mis, ir švęs­ti. Per­nai jie da­ly­va­vo lau­ko die­no­je, su­reng­to­je Kęs­tu­čio Ar­mo­no ūky­je, vy­ko į šven­tę, skir­tą LŪS 100-me­čiui bei at­kū­ri­mo 30-me­čiui, Kė­dai­niuo­se.

Ne­pa­mirš­ti ir vi­si ki­ti kraš­to ūki­nin­kai, ku­rie tra­di­ciš­kai rin­ko­si į tra­di­ci­nį pa­si­bu­vi­mą-šven­tę „Me­tų ūkis“, vy­ku­sią So­de­liš­kių dva­re. Ge­riau­siais pri­pa­žin­ti ūkių sa­vi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti res­pub­li­ki­nia­me ren­gi­ny­je.

Fi­nan­si­nę ata­skai­tą pa­tei­kė LŪS Bir­žų sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Rat­ni­kie­nė. Ji kal­bė­jo, jog są­jun­ga gy­vuo­ja iš su­ren­ka­mo me­ti­nio na­rio mo­kes­čio. In­for­ma­vo, kiek pi­ni­gų su­rink­ta ir kur jie pa­nau­do­ti. Su­si­rin­ki­mo da­ly­viai prie­kaiš­tų pra­ne­šė­jai ne­tu­rė­jo, ata­skai­tą pa­tvir­ti­no.

Lin­kė­jo, kad Die­vas ir val­džia žem­dir­bių ne­skriaus­tų

Ant­ro­jo­je su­si­rin­ki­mo da­ly­je žem­dir­biai ta­rė­si, ką rei­kė­tų da­ry­ti, kad LŪS Bir­žų sky­riaus veik­lą bū­tų ak­ty­ves­nė. Taip pat iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės, jog rei­kė­tų pa­di­din­ti sto­ja­mą­jį na­rio mo­kes­tį. Pas­te­bė­ta, jog kar­tais vos tik pa­si­ro­dę nau­ji są­jun­gos na­riai pra­ding­ta – sto­ja­ma sie­kiant ko­kios nors as­me­ni­nės nau­dos. Pa­vie­šin­ti pen­ki sky­riaus na­riai, ku­rie na­rio mo­kes­čio ne­su­si­mo­kė­ję vie­ne­rius me­tus ar net dve­jus me­tus, siū­ly­ta to­kiu užuo­mar­šas pa­ša­lin­ti (jei pa­gei­daus, ga­lės sto­ti iš nau­jo ir mo­kė­ti dar ir sto­ja­mą­jį na­rio mo­kes­tį).

Svei­ki­ni­mo žo­dį su­si­rin­ki­mo da­ly­viams ta­rė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas. Jis tei­gė, jog žem­dir­biai ar jų at­sto­vai vi­sa­da lau­kia­mi sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rios va­do­vai ir spe­cia­lis­tai vi­sa­da pa­si­ren­gę bend­ra­dar­biau­ti. „Jei jūs bū­si­te stip­rūs, ir sa­vi­val­dy­bė bus stip­ri“, – kal­bė­jo ra­jo­no va­do­vas.

Ūki­nin­kus svei­ki­no ir min­ti­mis su jais da­li­jo­si ir Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius. Jis pa­pa­sa­ko­jo, kaip se­kė­si že­mės ūkio klau­si­mais bend­rau­ti su bu­vu­sia Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir da­bar­ti­niu ša­lies va­do­vu Gi­ta­nu Nau­sė­da. Sei­mo na­rys iš­sa­kė po­žiū­rį į ap­lin­ko­sau­gos, kli­ma­to kai­tos ke­lia­mas pro­ble­mas. Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius at­sa­kė į ūki­nin­kų pa­teik­tus klau­si­mus ir lin­kė­jo, kad Die­vas ir val­džia žem­dir­bių ne­skriaus­tų.

Sve­čio tei­sė­mis su­si­rin­ki­me da­ly­va­vęs LŪS Ku­piš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kas Zig­man­tas Alek­sand­ra­vi­čius tvir­ti­no, jog nuo pa­čių Lie­tu­vos ūki­nin­kų pri­klau­sys, kaip jie gy­vens atei­ty­je, ar iš vi­so iš­liks. Kaip pa­vyz­dį mi­nė­jo strei­kuo­ti ne­bi­jan­čius vo­kie­čių ūki­nin­kus. „Mums iki jų – kos­mo­sas“, – tvir­ti­no Z. Alek­sand­ra­vi­čius. Jis kal­bė­jo, jog jau at­si­bo­do po­li­ti­kų kal­ba­mos ir da­ro­mos ne­są­mo­nės. Kar­tu sve­čias pa­si­džiau­gė, kad „Bir­žų me­ras ne­nu­siš­ne­kė­jo“.

Apie tarp­tau­ti­nę veik­lą bei stra­te­gi­nius ūki­nin­kų pla­nus kal­bė­jo LŪS tarp­tau­ti­nių ry­šių koor­di­na­to­rė Jo­vi­ta Mo­tie­jū­nie­nė. Žem­dir­biams žo­dį ta­rė ir UADBB „Drau­di­mo bi­tės“, Bir­žų kre­di­to uni­jos ir ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.