Trūksta vyriškų rankų

Pokalbis su Rima Jareckiene.

Bir­žų mies­to se­niū­ni­jos se­niū­nas Vy­tas Ja­rec­kas šiais me­tais iš­rink­tas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru. Jo žmo­na Ri­ma Ja­rec­kie­nė ta­po pir­mą­ja Bir­žų po­nia...

Oi, oj... Ne­su­reikš­min­kit. Ir mes pa­tys ne­su­si­reikš­mi­nam. Vy­ras dir­ba sa­vo dar­bą, o aš – sa­vo. Į jo dar­bo rei­ka­lus ne­si­ki­šu. Jis tu­ri sa­vo pa­ta­rė­ją.

Jū­sų vy­ro se­niū­no dar­bo die­na pra­si­dė­da­vo la­bai anks­ti. O kaip da­bar?

Da­bar jau il­giau pa­mie­ga. Gal ir da­bar lėk­tų į dar­bą šeš­tą va­lan­dą ry­to, bet kad sa­vi­val­dy­bė už­ra­kin­ta.

Ar Jums ne­trūks­ta sa­vo vy­ro dė­me­sio?

Dė­me­sio – so­čiai. Koks vy­ras bu­vo, toks ir li­ko. Bui­ty­je trūks­ta tik jo vy­riš­kų ran­kų. Vy­ras la­biau užim­tas. Bet mes vie­nai ka­den­ci­jai (tik vie­nai ka­den­ci­jai) iš už­sie­nio at­si­kvie­tė­me vy­res­nė­lę duk­ry­tę Edi­tą.

Anks­čiau su vy­ru su­kda­vo­tės vi­suo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo sū­ku­ry­je. Lan­kė­te ne vie­ną Bir­žų kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vą – šo­ko­te, dai­na­vo­te, vai­di­no­te. Koks Jū­sų lais­va­lai­kis šian­dien?

Lais­va­lai­kis – su kny­ga. Dy­ki­nė­ti tik­rai nė­ra ka­da. Kai­me tu­ri­me so­dy­bą. Kir­ki­luo­se par­duo­tos mū­sų va­sa­ros...

Mū­sų me­ras, Jū­sų vy­ras Vy­tas Ja­rec­kas – tau­to­dai­li­nin­kas. Kal­vis. Ar kal­vės du­rys per tuos ra­jo­no rū­pes­čius dar neuž­rū­di­ju­sios? Ko­kias gro­žy­bes jis šiuo me­tu kal­di­na?

Vy­ras kal­vė­je pa­ka­la. Kol kū­ry­bi­nis pro­ce­sas, ko­jos į kal­vę ne­ke­liu. Man už­draus­ta. Rei­kia ko nors, išei­nu į kie­mą ir vy­rą su­šau­kiu. Ir jis pri­si­sta­to. Taip ir gy­ve­na­me. Jei­gu ka­la, te­gul ka­la...

Po­kal­bio pra­džio­je mi­nė­jo­te: trū­ku­mas vy­riš­kų ran­kų. Gal ir vi­sai ne­blo­gai bū­tų, kad ku­ri nors iš dvie­jų duk­te­rų ki­tą­met par­ves­tų žen­tą? Tik ne vie­nai ka­den­ci­jai!...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.