Teisinių žinių konkurse "Temidė"

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.
"Te­mi­dės" kon­kur­so nu­ga­lė­to­jos – gim­na­zis­tės.

Kovo 10 d. Bir­žų pi­lies bib­lio­te­kos sa­lė­je įvy­ko tei­si­nių ži­nių-pro­tų mū­šis „Te­mi­dė“, kon­kur­se da­ly­va­vo vi­so mū­sų ra­jo­no švie­ti­mo ug­dy­mo įstai­gos, 12 ko­man­dų.

Tei­si­nių ži­nių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais ta­po Bir­žų "Saulės” gim­na­zi­jos moks­lei­vės, ant­rą­ją – Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cio cent­ro, tre­čią­ją – Bir­žų "Auš­ros“ pa­grin­di­nių mo­kyk­lų mo­ki­niams. Džiau­gia­mės ne tik moks­lei­vių kū­ry­biš­ku­mu ir ak­ty­vu­mu, bet ir pui­kiu tei­si­nės sis­te­mos iš­ma­ny­mu.

Vi­sos ko­man­dos bu­vo ap­do­va­no­tos pri­zais ir dip­lo­mais.