Šventiniai akcentai ir turguje

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žie­tė Zi­nai­da Vai­čiū­nie­nė.
Bir­žų tur­gu­je už­si­gu­lė­jo na­tū­ra­lios avies vil­nos ko­ji­nės, pirš­ti­nės, šle­pe­tės. Kiek auk­sa­ran­kių vil­čių į jas su­megz­ta... Nie­kam ne­rei­kia. Nors dar gri­pas, in­fek­ci­jos ne­si­bai­gu­sios. Juk na­tū­ra­li vil­na gy­do...

Bir­žie­tė Zi­nai­da Vai­čiū­nie­nė sa­vo ko­lek­ci­ją prieš vals­ty­bi­nes šven­tes paį­vai­ri­no tau­ti­niais raš­tais. Siū­lo ke­pu­rai­čių. Auk­sa­ran­kė ne bran­gi­nin­kė: už ke­pu­rai­tę tik 2,50 eu­ro. Mez­gi­mas leng­vas.

– Praė­ju­siais me­tais ir­gi bu­vau pri­mez­gu­si šven­ti­nių komp­lek­tų, ke­pu­rai­čių ir pirš­ti­nių. Žmo­nės pir­ko, – pri­si­mi­nė mez­gė­ja Zi­nai­da.

Tur­gaus lan­ky­to­jai Zi­nai­dai ne­bu­vo abe­jin­gi. Jie pa­gei­da­vo šven­ti­nių ša­lių. Mez­gė­ja Zi­nai­da svars­tė – ji ne­tin­gė­tų pri­megz­ti tris­pal­vių ša­lių, bet jiems rei­kė­tų daug siū­lų. Kas jai už ša­lį 15 eu­rų mo­kės?..