Šiukš­les Ger­ma­niš­kyje pa­lik­da­vo bro­liai lat­viai

Ger­ma­niš­ky­je esan­ti kon­tei­ne­rių aikš­te­lė, fo­tog­ra­fuo­ta ko­vo 4 die­ną.
„Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė Ger­ma­niš­kio gy­ven­to­jų skun­das. Kon­tei­ne­rių aikš­te­lė Ger­ma­niš­ky­je nuo­lat už­vers­ta šiukš­lė­mis. Gy­ven­to­jai įsi­ti­ki­nę: prie to pri­si­de­da ir kai­my­nai lat­viai. Toks siau­bin­gas vaiz­das, anot gy­ven­to­jų, ne tik akis ba­do, bet ke­lia ir in­fek­ci­jų pa­vo­jų.

Par­ke­ly­je, ne­to­li bu­vu­sios kon­to­ros, iš tie­sų vaiz­das stul­bi­nan­tis. su­tvar­ky­ta – tvo­re­le ap­tver­ta, sto­ge­liu pri­deng­ta – kon­tei­ne­rių aikš­te­lė pa­vers­ta są­var­ty­nu. Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos se­niū­nas Gied­rius Ku­bi­lius įsi­ti­ki­nęs: čia kal­tas kai ku­rių ger­ma­niš­kie­čių są­mo­nin­gu­mo trū­ku­mas ir bro­liai lat­viai.

– Anks­čiau aikš­te­lę ap­tvar­ky­da­vo­me pa­tys, ta­čiau da­bar ne­be­tu­ri­me no­ro. Nes mū­sų pa­stan­gos bu­vo tik meš­kos pa­slau­ga šiukš­lin­to­jams. Te­gu ve­žė­jai pa­ma­to rea­lią si­tua­ci­ją. Yra kon­tei­ne­ris stik­lui, po­pie­riui, plas­ti­kui, ta­ria­mės, kad at­si­ras­tų ir kon­tei­ne­ris teks­ti­lei. Yra kon­tei­ne­riai miš­rioms at­lie­koms. Bet kas iš to? Nie­kam neį­do­mu rū­šiuo­ti, – kal­bė­jo se­niū­nas.

Anks­čiau, kai kon­tei­ne­riai dar sto­vė­jo pie­vo­je, prie jų ri­kiuo­da­vo­si lat­viš­kų skar­di­nių bei ki­to­kių šiukš­lių mai­šai.

– At­va­žiuo­ja lat­viai, ap­si­pre­ki­na, pa­lie­ka šiukš­les ir te­pa sli­des, – pik­ti­no­si se­niū­nas. – Po to­kių ap­si­lan­ky­mų kon­tei­ne­riai sprogs­ta.

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jo­je yra dvi kon­tei­ne­rių aikš­te­lės: Ger­ma­niš­ky­je ir Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je. Grei­čiau­sia už­pil­do­mas mies­te­lio teks­ti­lės kon­tei­ne­ris. Kon­tei­ne­riai tuš­ti­na­mi kar­tą per mė­ne­sį. G. Ku­bi­lius pa­gy­rė Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jus: jie są­mo­nin­gė­ja, šiukš­lių ma­žiau.

– Ne­sup­ran­tu, iš kur jie tas šiukš­les ima? Dar­žo at­lie­kas ga­li­ma kom­pos­tuo­ti, ša­kas su­skal­dy­ti kū­re­ni­mui, stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lės prii­ma sta­ty­bos at­lie­kas, pa­dan­gas ir t. t. Kiek­vie­nas tu­ri rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius kie­me. Bet kaip nu­stem­ba žmo­gus, kai pa­sa­kai, kad ša­ko­mis ga­li­ma šaš­ly­ki­nė­je ug­nį už­kur­ti! Taip išei­na, jog tu­ri kai­mie­tį mo­ky­ti ka­pot ša­kas, – pik­ti­no­si se­niū­nas.

Ta­čiau šiukš­li­ni­mas Ger­ma­niš­kio aikš­te­lė­je tu­rė­tų pa­si­baig­ti: ar­ti­miau­siu me­tu ten bus įreng­ta ste­bė­ji­mo ka­me­ra ir pa­žei­dė­jus bus la­bai leng­va nu­sta­ty­ti. O nu­sta­čius – nu­baus­ti.