Puošiamės, ruošiamės

Al­gir­das GAR­BAUS­KAS
Ka­lė­dų se­ne­liai.
Va­bal­nin­ko mies­to cent­re, Žo­li­nės aikš­tės skve­re­ly­je au­gan­ti eg­lė su­lau­kė dė­me­sio. Jau ne pir­mus me­tus Va­bal­nin­ko žmo­nėms ne­rei­kia ieš­ko­ti, kirs­ti eg­lės – ji čia pat, aukš­ta, gra­ži, gai­viai ža­lia.

Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, pa­si­tel­kę bokš­te­lį, ap­ren­gė ją dai­lia šven­ti­ne su­kne­le. Ji ne vie­na – tu­ri pa­ly­dą. Tai – Va­bal­nin­ko bend­ruo­me­nių ir mies­to įstai­gų žmo­nių su­kur­tos skulp­tū­ros pa­gal te­mą „Žie­mos lan­ge“. Kiek­vie­ni sa­vaip pa­ro­dė, kaip įsi­vaiz­duo­ja žie­mos lan­gą: tai ap­ša­lu­sį, tai šven­tiš­kai pa­puoš­tą, ar­ba tai, kas ma­ty­ti per tą lan­gą. Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos kiek­vie­na kla­sė ne­pa­tin­gė­jo pa­ro­dy­ti sa­vo iš­mo­nės. Gai­žiū­nų bend­ruo­me­nės ap­šerkš­ni­ju­sį lan­gą ap­švie­tė tik­ra ži­ba­li­nė lik­tar­na. O pro Šu­kio­nių lan­gą žvelg­da­mi mė­go fo­tog­ra­fuo­tis praei­viai.

Šven­ti­niai eg­lu­tės įžie­bi­mo ren­gi­niai pra­si­dė­jo Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų sa­lė­je. Čia suė­ję ir vai­kai, ir vy­res­ni ste­bė­jo Pa­pi­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau­nų­jų dai­no­rė­lių su­vai­din­tą miu­zik­lą „Kar­tą snai­gių ka­ra­lys­tė­je“, ku­rį pa­ruo­šė va­do­vau­ja­mi Vi­gi­li­jos Ma­cie­nės.

Su­te­mo. Lai­kas vi­siems sku­bė­ti prie eg­lu­tės. Ren­gi­nio ve­dė­ja Kul­tū­ros na­mų me­no va­do­vė Aud­ro­nė Sta­pu­lio­nie­nė pra­ne­šė, kad šie­met pas mus pa­si­siū­lė ap­si­lan­ky­ti net du Ka­lė­dų se­ne­liai: vie­nas iš šiau­rės, Lap­lan­di­jos (Vy­das Va­rei­ka), ki­tas lie­tu­viš­kas, iš La­ba­no­ro gi­rios (Pet­ras Ma­tu­lis). Štai ir jie – skir­tin­gai ap­si­ren­gę, ma­to­si, kad iš skir­tin­gų že­mės pu­sių. Pas­ku­ti­nes pa­si­ruo­ši­mo se­kun­des skai­čiuo­ja lai­ki­no­ji se­niū­nė Ze­na Švai­naus­kie­nė. Vi­so­mis švie­so­mis su­ži­ba eg­lu­tė. Dan­gų nu­švie­čia fe­jer­ver­kai. Į ren­gi­nį at­vy­ko Bir­žų sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas su pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­ne, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, ku­rie pa­svei­ki­no čia su­si­rin­ku­sius, pa­lin­kė­jo ge­rų atei­nan­čių me­tų. Ti­kė­ki­mės, kad jie to­kie ir bus. Mėgs­ta Va­bal­nin­ką ir da­ly­vau­ja dau­gu­mo­je čia vyks­tan­čių ren­gi­nių Ta­ry­bos na­rys Val­de­ma­ras Val­kiū­nas.

Gro­ja mu­zi­ka. Ka­lė­dų se­ne­lius ap­spi­tę vai­ku­čiai ro­do ką mo­ka, džiau­gia­si do­va­nė­lė­mis. Su­ša­lu­sius kvie­čia su­šil­ti, iš­ger­ti karš­tos ar­ba­tė­lės ar­ba ka­vos puo­de­lį, pa­si­vai­šin­ti sau­sai­niais nuo­la­ti­nės to­kių vai­šių ruo­šė­jos iš Va­bal­nin­ko „Sau­la­las“ an­samb­lio Ma­ry­tė Žiaug­rai­tė, Da­nu­tė Braz­džiū­nie­nė, Vi­da Ja­si­ne­vi­čie­nė. Oras ne­šal­tas. Yra tru­pu­tis snie­gu­čio. Ma­lo­nu pa­si­gro­žė­ti skulp­tū­ro­mis, žyb­sin­čia eg­lu­te, nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, ypač su Se­ne­liu prie eg­lu­tės. Šven­tėms jau pa­si­puo­šu­si gim­na­zi­ja, kai ku­rios mies­to įstai­gos, at­ski­ri gy­ven­to­jai. Gruo­džio 19 urė­di­jo­je ža­da da­lin­ti eg­lių ša­kas. Ta­da mū­sų bu­tai gaus ka­lė­di­nį ak­cen­tą. Su šven­tė­mis!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.