Policija: gina, saugo, padeda. Ir toliau taip darys

Fe­lik­so Gruns­kio nuo­tr.
Pa­sik­lau­sy­ti pra­ne­ši­mo apie 2019 me­tų po­li­ci­jos veik­lą atė­jo ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ir vi­suo­me­nės at­sto­vai.
Bir­žų pi­lies ar­se­na­le vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ta Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos 2019 me­tų veik­la. Pra­ne­ši­mą per­skai­tė Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Dei­vi­das Val­te­ris.

Atas­kai­tos iš­klau­sy­ti atė­jo smal­sūs bir­žie­čiai, val­džios at­sto­vai, po­li­ti­kai.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir kal­bė­jo Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, Bir­žų sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­tis Re­nal­das Že­ko­nis, ki­ti da­ly­viai.

Po­li­ci­jos mi­si­ja

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Dei­vi­das Val­te­ris kal­bos pra­džio­je pri­mi­nė, jog po­li­ci­jos mi­si­ja - gin­ti ir sau­go­ti as­mens tei­ses bei lais­ves, už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką, vi­suo­me­nės sau­gu­mą. Po­li­ci­ja tu­ri už­tik­rin­ti sau­gią ap­lin­ką, vyk­dy­ti nu­si­kals­ta­mų vei­kų ir ki­tų tei­sės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ją bei ty­ri­mą.

Ko­mi­sa­ria­to veik­la

Bu­vo pri­sta­ty­tos ko­mi­sa­ria­to pa­jė­gos. Apž­velg­ti praė­ju­sių me­tų dar­bai. Bir­žų ra­jo­nas su­skirs­ty­tas į tris te­ri­to­ri­jas. Jo­se dar­bą or­ga­ni­zuo­ja te­ri­to­ri­jų vy­riau­sie­ji ty­rė­jai. Tik vy­riau­sia­sis ty­rė­jas tu­ri nuo­la­ti­nę dar­bo vie­tą po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Ki­ti pa­rei­gū­nai apie sep­ty­nias­de­šimt pro­cen­tų dar­bo lai­ko dir­ba sa­vo te­ri­to­ri­jo­se. Už­tik­ri­na vie­šą­ją tvar­ką, kont­ro­liuo­ja ri­zi­kos vie­tas ir as­me­nis, vyk­do pre­ven­ci­ją, rea­guo­ja į pra­ne­ši­mus. Vy­riau­sia­sis ty­rė­jas for­muo­ja jiems už­duo­tis ir tik jis prii­ma spren­di­mus. "Šiuo me­tu kiek­vie­ną die­ną Bir­žų mies­te ir ra­jo­ne, at­si­žvel­giant į įvy­kių skai­čių, pa­ros, mė­ne­sio ir me­tų lai­ką, vi­du­ti­niš­kai dir­ba 3-4 pa­rei­gū­nų eki­pa­žai. Pa­si­kei­tė veik­los fi­lo­so­fi­ja, ne­sė­di­me ir ne­lau­kia­me, kad gy­ven­to­jai pas mus atei­tų, o pa­tys vyks­ta­me pas gy­ven­to­jus, pa­dė­da­mi jiems čia ir da­bar", - sa­kė ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas.

Pa­rei­gū­nai

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te tar­nau­ja 50 pa­rei­gū­nų ir 3 dar­buo­to­jai pa­gal dar­bo su­tar­tis. Tarp pa­rei­gū­nų 22 mo­te­rys ir 28 vy­rai. 22 pa­rei­gū­nų am­žius nuo 30 iki 39 me­tų. 4 pa­rei­gū­nų am­žius iki 24 me­tų. 4 pa­rei­gū­nams – virš 50 me­tų. 19 pa­rei­gū­nų sta­žas nuo 10 iki 19 me­tų, 7 pa­rei­gū­nų - virš 25 me­tų. "Ko­lek­ty­vas, nors san­ty­ki­nai jau­nas, ta­čiau pro­fe­si­ne pra­sme bran­dus", - tvir­ti­no pa­rei­gū­nų va­do­vas ir pri­mi­nė, jog praė­ju­siais me­tais Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­man­da iš­ko­vo­jo tei­sę ir at­sto­va­vo vi­są Pa­ne­vė­žio ap­skri­tį ge­riau­sių ša­lies po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų kon­kur­se.

Krei­pė­si - pa­dė­jo

Per­nai bir­žie­čiai į po­li­ci­ją krei­pė­si 4155 kar­tus. Vi­du­ti­niš­kai po 350 kar­tų per mė­ne­sį. Maž­daug dėl kas de­šim­to pra­ne­ši­mo bu­vo pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Jų bu­vo re­gist­ruo­ta 427. Iš­tir­tos - 284 nu­si­kals­ta­mos vei­kos ar­ba 66,5 pro­c. vi­sų vei­kų. Nu­si­kals­ta­mas vei­kas anks­čiau pa­da­rę as­me­nys nu­si­kal­to 28 at­ve­jais, ne­blai­vūs as­me­nys įvyk­dė 137 nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Tad ne­blai­vūs as­me­nys per­nai pa­da­rė be­veik treč­da­lį nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Tarp nu­si­kals­ta­mų vei­kų - 98 va­gys­tės, ku­rių iš­tir­ta 27. Re­gist­ruo­ti 24 vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mai bei 11 ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis at­ve­jų. Pas­ta­ro­sios nu­si­kals­ta­mos vei­kos bu­vo iš­tir­tos.

Re­gist­ruo­tos 3 nu­si­kals­ta­mos vei­kos dėl nu­žu­dy­mų. Ty­ri­mą dėl jų at­li­ko Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties VPK kri­mi­na­lis­tai.

Smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je

Ra­jo­ne ne­ma­žė­ja pra­ne­ši­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Per­nai po­li­ci­ja su­lau­kė net 621 pra­ne­ši­mo dėl to­kio smur­to, iš jų 127 at­ve­jais bu­vo pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. "Ma­no­me, kad pa­grin­di­nė to prie­žas­tis - al­ko­ho­lio var­to­ji­mas, nes be­veik vi­si įta­ria­mie­ji įvyk­dę šias nu­si­kals­ta­mas vei­kas bu­vo ne­blai­vūs", – aiš­ki­no Dei­vi­das Val­te­ris ir pri­dū­rė, jog daž­nai ne­blai­vūs bū­na ir nu­ken­tė­ju­sie­ji. Pas­te­bi­ma, kad smur­to pro­trū­kiai ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je daž­niau­siai bū­na so­cia­li­nių pa­šal­pų ir iš­mo­kų mo­kė­ji­mo lai­ko­tar­piu ir ke­le­tą die­nų po jų. Va­do­vau­da­mie­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mu, po­li­ci­ja lyg ir tu­rė­tų vi­sais at­ve­jais pra­dė­ti iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, "Ta­čiau praė­ju­siais me­tais tu­rė­jo­me si­tua­ci­jų, kuo­met as­me­nis pa­trau­kė­me bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, tai­kė­me jų at­žvil­giu pro­ce­si­nes prie­var­tos prie­mo­nes, ta­čiau vė­liau iki­teis­mi­niai ty­ri­mai bu­vo nu­trauk­ti, o įta­ri­mai - pa­nai­kin­ti. At­sip­ra­šau šių žmo­nių. Ne­sa­me ir ne­ga­li­me bū­ti tei­sė­jais, sten­gia­mės veik­ti smur­tą pa­ty­ru­sio as­mens in­te­re­sais, ta­čiau daž­nai si­tua­ci­jos bū­na su­dė­tin­ges­nės nei ap­ra­šy­ta įsta­ty­muo­se ir ko­dek­suo­se", - pa­ste­bė­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas.

Eis­mo įvy­kiai

Ra­jo­no ke­liuo­se ir gat­vė­se praė­ju­siais me­tais įvy­ko 20 eis­mo įvy­kių, ku­rių me­tu 1 žmo­gus žu­vo ir 21 žmo­gus bu­vo su­žeis­tas. Žu­vo au­to­mo­bi­lio ke­lei­vis. Jis žu­vo ta­da, kai ne­blai­vus au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ne­to­li Bu­tau­tų ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ver­tė­si. 2019 me­tais eis­mo įvy­kiuo­se ne­nu­ken­tė­jo nė vie­nas dvi­ra­ti­nin­kas.

Per­nai už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus bvuo su­ra­šy­ta 2271 pro­to­ko­las. Tarp pa­žei­di­mų: 459 pa­žei­di­mai dėl grei­čio, 317 pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų pa­žei­di­mų, 79 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, 344 mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų nau­do­ji­mo vai­ruo­jant at­ve­jai.

Ki­ti nu­si­žen­gi­mai

Pa­gal ki­tus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so straips­nius bu­vo su­ra­šy­ta 1206 ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lai. Tarp to­kių nu­si­žen­gi­mų: ne­di­de­lės va­gys­tės, vie­šo­sios tvar­kos trik­dy­mas, ne­di­de­lis vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas, sa­vi­val­džia­vi­mas, tė­vų val­džios ne­pa­nau­do­ji­mas, al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų gė­ri­mas vie­šo­sio­se vie­to­se.

Ne­le­ga­li pre­ky­ba

Per­nai po­li­ci­ja nu­sta­tė 86 su ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių apy­var­ta su­si­ju­sius pa­žei­di­mus. Tarp šių pa­žei­di­mų net 74 at­ve­jai, kai bu­vo ne­le­ga­liai pre­kiau­ja­ma rū­ka­lais. Iš pa­žei­dė­jų bu­vo paim­ta 9124 pa­ke­liai įvai­rių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, ku­rių ver­tė apie 30 tūks­tan­čių eu­rų. Per­nai ci­ga­re­čių kon­fis­kuo­ta net 10 kar­tų dau­giau nei 2018 me­tais.

Iš apy­var­tos bu­vo paim­ti 23 lit­rai na­mi­nės deg­ti­nės bei 105 lit­rai įvai­rių ki­tų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų.

Ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mas

Praė­ju­siais me­tais Bir­žų ra­jo­ne as­me­nys, ne­tu­rin­tys 18 me­tų, įvyk­dė 9 nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Tai su­da­ro apie 3 pro­cen­tus nuo iš­tir­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Pa­ly­gi­ni­mui, 2018 me­tais ne­pil­na­me­čiai įvyk­dė 29 nu­si­kals­ta­mas vei­kas ir tuo­met tai su­da­rė 8 pro­cen­tus iš­tir­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Per­nai ne­pil­na­me­čiai pa­žei­dė vie­šą­ją tvar­ką, bu­vo fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo at­ve­jų, dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­kais, ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo ir va­gys­tės at­ve­jų. Ne­pil­na­me­čiai iki 16 me­tų pa­da­rė 24 ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, treč­da­lis iš pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų – al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mas, 7 - smul­kios va­gys­tės, daž­niau­siai - iš par­duo­tu­vių. Vi­sais at­ve­jais in­for­ma­ci­ja apie jų pa­da­ry­tus nu­si­žen­gi­mus bu­vo per­duo­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Ne­pil­na­me­čiai, su­lau­kę 16 me­tų, už ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus at­sa­ko pa­tys. Šio­je am­žiaus gru­pė­je nu­sta­ty­ti 58 pa­žei­di­mai. Tarp pa­žei­di­mų be­veik pu­sę su­da­rė pa­žei­di­mai, su­si­ję su al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir ta­ba­ko ga­mi­nių var­to­ji­mu bei jų tu­rė­ji­mu. Bend­ro­je struk­tū­ro­je ne­pil­na­me­čių pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai su­da­ro šiek tiek dau­giau kaip 2 pro­cen­tus.

"Vie­šo­jo­je erd­vė­je nuo­lat pa­si­girs­ta įvai­rių nuo­mo­nių dėl ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mo. Nė­ra tiks­laus at­sa­ky­mo, kiek tei­sės pa­žei­di­mų pa­da­ro ne­pil­na­me­čiai. Ne­pil­na­me­čių pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus leng­viau iš­tir­ti. Ta­čiau ne­tu­ri­me duo­me­nų, kiek nu­si­kals­ta­mų vei­kų, ku­rių neiš­ty­rė­me, pa­da­rė ne­pil­na­me­čiai", - svars­tė po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas. Ir pa­ti­ki­no, jog po­li­ci­ja daug dė­me­sio sky­rė ne­pil­na­me­čių pre­ven­ci­jai ir tei­si­niam švie­ti­mui. Kar­tu su ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus dar­buo­to­jais bu­vo vyk­do­mi pre­ven­ci­niai rei­dai. Moks­lei­viams bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi tei­si­nių ži­nių kon­kur­sai, ki­ti ren­gi­niai.

Ry­šiai su vi­suo­me­ne

Ne ma­žiau dė­me­sio po­li­ci­ja sky­rė ir į vy­res­nius žmo­nes orien­tuo­tai nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jai. Pa­gal tu­ri­nį ir te­ma­ti­ką net 120 ren­gi­nių bu­vo skir­ta suau­gu­siems. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai da­ly­va­vo dau­ge­ly­je kai­mo bend­ruo­me­nių ata­skai­ti­niuo­se pa­si­ta­ri­muo­se. Žmo­nėms bu­vo pra­ne­ša­ma apie kri­mi­no­ge­ni­nę pa­dė­tį, tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja ak­tua­liais klau­si­mais apie eis­mo sau­gu­mą, su­kčia­vi­mus, smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ir ki­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Ypač daug dė­me­sio bu­vo skir­ta su­kčia­vi­mų ir smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jai.

"Sau­gios kai­my­nys­tės" ju­dė­ji­mas

Į šį ju­dė­ji­mą, ku­rio svar­biau­sias už­da­vi­nys - ska­tin­ti gy­ven­to­jų pi­lie­ti­nę sa­vi­sau­gą, lai­ku in­for­muo­ti po­li­ci­ją apie įtar­ti­nus as­me­nis, pa­dė­ti su­kur­ti sau­gią gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką, kiek­vie­nais me­tais įsi­trau­kia vis dau­giau ak­ty­vių vi­suo­me­nės na­rių. Šia­me ju­dė­ji­me Bir­žų ra­jo­ne da­ly­vau­ja 23 sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės, iš jų 5 – Bir­žų mies­te. "Plė­to­da­mi ju­dė­ji­mą „Sau­gi kai­my­nys­tė“ pa­ste­bi­me, kad ki­tų da­ro­miems tei­sės pa­žei­di­mams nea­be­jin­ga vis di­des­nė gy­ven­to­jų da­lis. Jie ro­do pi­lie­tiš­ku­mą – pra­ne­ša apie da­ro­mus ar pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus ir tei­sės pa­žei­di­mus, pa­tys pa­de­da su­lai­ky­ti tei­sės pa­žei­dė­jus", - džiau­gė­si po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas vi­suo­me­nės pa­ra­ma. Per­nai nau­jos sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės bu­vo įsteig­tos Šiekš­ti­nin­kų ir Kuč­ga­lio kai­mų bend­ruo­me­nė­se. Ru­de­nį ra­jo­ne bu­vo or­ga­ni­zuo­tas vei­kian­čių sau­gių kai­my­nys­čių gru­pių kon­kur­sas. Kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja ta­po Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nė, ku­riai pa­ska­tin­ti do­va­no­ta lau­ko vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra. Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nei do­va­no­tas vaiz­do re­gist­ra­to­rius. Pre­ven­ci­niai ren­gi­niai bu­vo or­ga­ni­zuo­ti pre­ven­ci­nės pro­gra­mos ,,Gy­ven­ki­me ra­miai ir sau­giai“ lė­šo­mis, ku­riai fi­nan­sa­vi­mą - 3000 eu­rų sky­rė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Po­li­ci­jos rė­mė­jai

Po­li­ci­jai pa­de­da 23 po­li­ci­jos rė­mė­jai ir 12 jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų. Po­li­ci­jos rė­mė­jai ypač pa­dė­jo už­tik­ri­nant vie­šą­ją tvar­ką ir eis­mo sau­gu­mą Bir­žų mies­to šven­tės ir tra­di­ci­nio bė­gi­mo me­tu, ki­tuo­se ren­gi­niuo­se. Sus­kai­čiuo­ta, jog rė­mė­jai per­nai po­li­ci­jai pa­dė­jo net 1036 va­lan­das. Pa­dė­ko­mis ir as­me­ni­nė­mis do­va­nė­lė­mis 2019 me­tais bu­vo pa­ska­tin­ti 8 po­li­ci­jos rė­mė­jai.

Vie­šu­mas

Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Dei­vi­das Val­te­ris pa­si­džiau­gė bend­ra­dar­bia­vi­mu su laik­raš­čiais "Bir­žie­čių žo­dis" ir "Šiau­rės ry­tai". Juo­se bu­vo spaus­di­na­mos įvy­kių su­ves­ti­nės, ap­ra­šo­mi re­zo­nan­si­niai įvy­kiai.

Ne­be pir­mi me­tai so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book yra Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pus­la­pis. Ja­me 2019 me­tais bu­vo įkel­ti 135 įra­šai – vi­du­ti­niš­kai po 11 įra­šų per mė­ne­sį. Da­bar Bir­žų po­li­ci­jos pus­la­pį se­ka dau­giau kaip 4300 žmo­nių. Nuo praė­ju­sių me­tų pra­džios skel­bia­mos sa­vai­tės įvy­kių su­ves­ti­nės. Įra­šai in­ter­ne­te pa­sie­kia apie 2-3 tūks­tan­čius žmo­nių. Vie­ną įra­šą, ku­ris bu­vo įkel­tas ko­vo 5 die­ną, ma­tė net 24 368 žmo­nės.

Pa­dė­kos

Po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Dei­vi­das Val­te­ris ren­gi­ny­je dė­ko­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams už at­lik­tą dar­bą ku­riant sau­gią ap­lin­ką Bir­žų ra­jo­ne. Dė­ko­jo sa­vi­val­dy­bei, pro­ku­ra­tū­rai, teis­mui, se­niū­nams, se­niū­nai­čiams, bend­ruo­me­nėms, sau­gios kai­my­nys­tės gru­pėms, mo­kyk­loms, Šau­lių są­jun­gai, po­li­ci­jos rė­mė­jams, Bir­žų kraš­to mu­zie­jui, Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rui, mo­kyk­loms, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui bei vi­siems, kas pa­dė­jo kur­ti sau­gią ap­lin­ką Bir­žų ra­jo­ne. Po­li­ci­jai, už vi­suo­me­nės sau­gu­mą dė­ko­jo Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, Sei­mo na­rio Aud­riaus Ši­mo pa­dė­jė­ja Eleo­no­ra Pro­ko­po­vi­čie­nė.

Ap­rū­pi­ni­mas ir at­ly­gi­ni­mai

Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Re­nal­das Že­ko­nis sa­kė, jog ir to­liau po­li­ci­ja sieks už­tik­rin­ti vi­suo­me­nės sau­gu­mą, grei­tai rea­guos į įvy­kius. Pa­ne­vė­žio ap­skri­ty­je yra aukš­tas vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas po­li­ci­ja. Apk­lau­sų duo­me­ni­mis, 2018 me­tais po­li­ci­ja pa­si­ti­kė­jo net 87 pro­cen­tai ap­skri­ties gy­ven­to­jų. Po­li­ci­nin­kai ap­rū­pin­ti iš­ma­niai­siais įren­gi­niais, ku­rių ga­li pa­vy­dė­ti net tur­tin­ges­nių vals­ty­bių pa­rei­gū­nai. Ta­čiau dar­bo už­mo­kes­tis ga­lė­tų bū­ti di­des­nis. Da­bar pir­mi­nės gran­dies pa­rei­gū­nas gau­na apie 700 eu­rų, ty­rė­jas - 850, aukš­tes­nio­sios gran­dies pa­rei­gū­nas - 1000 eu­rų į ran­kas. At­ly­gi­ni­mų dy­dis pri­klau­sys nuo to, kiek po­li­ci­jai iš biu­dže­to bus skir­ta pi­ni­gų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.