Pažymėjimai – Vabalninko ir Pabiržės seniūnaičiams

Spa­lio 31 die­ną Bir­žų pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je pa­žy­mė­ji­mai bu­vo įteik­ti nau­jie­siems Va­bal­nin­ko ir Pa­bir­žės se­niū­ni­jų se­niū­nai­čiams.

Se­niū­nai­čius pa­svei­ki­no, už jų sa­va­no­riš­ką dar­bą var­dan se­niū­nai­ti­jos žmo­nių ge­ro­vės dė­ko­jo, sėk­mės ir kant­ry­bės lin­kė­jo Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas. Se­niū­nai­čius svei­ki­no Pa­bir­žės se­niū­nė Vi­ta Zur­bai­tė ir Va­bal­nin­ko se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ze­na Švai­naus­kie­nė.

Pa­bir­žės se­niū­nai­čiais iš­rink­ti Vid­man­tas Vė­žys (Gul­bi­nų), Lo­re­ta Čer­naus­kie­nė (Kir­do­nių), Graž­vy­das Venc­kus (Pa­bir­žės) ir Ri­ta Ši­mė­nie­nė (Šeš­ki­nės). Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jo­je se­niū­nai­čiais iš­rink­ti: Kris­ti­na Aukš­ti­kal­nie­nė (An­čiš­kių), Re­mi­gi­jus Ind­ri­ko­nis (Čy­pė­nų), Adol­fas Ja­si­ne­vi­čius (Gai­žiū­nų), As­ta Lei­mon­tie­nė (Le­be­niš­kių), Sand­ra Bie­liaus­kie­nė (Mei­lū­nų), Aud­ra Ka­zi­liū­nie­nė (Mie­liū­nų), Re­da Vai­tie­kū­nie­nė (Ra­mon­ga­lių), Ge­no­vai­tė Gru­bins­kie­nė (Svi­lių), Re­mi­gi­jus Rat­ni­kas (Šu­kio­nių) ir Pet­ras Aukš­ti­kal­nis (Va­bal­nin­ko).