Pasveikinti konkurso "Saugi kaimynystė" nugalėtojai

Bai­gė­si kon­kur­sas „Sau­gi kai­my­nys­tė“, jo nu­ga­lė­to­jo­mis pri­pa­žin­tos Rin­kuš­kių ir Ger­ma­niš­kio kai­mų bend­ruo­me­nės.

Bir­žų ra­jo­ne vei­kia 23 „Sau­gios kai­my­nys­tės“ gru­pės. „Sau­gi kai­my­nys­tė “ – gy­ven­to­jus su­bu­rian­ti veik­la, ku­ria sie­kia­ma už­tik­rin­ti gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos sau­gu­mą.

Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šių me­tų rug­sė­jo vi­du­ry­je pa­skel­bė kon­kur­są „Sau­gi kai­my­nys­tė 2019“, no­rė­da­ma pa­ska­tin­ti šią ini­cia­ty­vą, jos da­ly­vius. Lapk­ri­čio 6 d. įvy­ko kon­kur­so ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo išaiš­kin­ti nu­ga­lė­to­jai. Pag­rin­di­nį pri­zą – lau­ko ka­me­rų ste­bė­ji­mo sis­te­mą – lai­mė­jo Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nė. Kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja ta­po ir Ger­ma­niš­kio kai­mo bend­ruo­me­nė.

Lapk­ri­čio 11 d. Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas Dai­nius Če­pas, bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nai Vi­ta An­džie­nė ir Min­dau­gas Bal­čiū­nas pa­svei­ki­no Rin­kuš­kių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kę Ire­ną Mi­se­vi­čie­nę ir Ger­ma­niš­kio kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kę Kris­ti­ną Kly­vie­nę.

Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nei bu­vo pa­do­va­no­tas au­to­mo­bi­li­nis vaiz­do re­gist­ra­to­rius – šios bend­ruo­me­nės na­riai pa­tys pa­tru­liuo­ja au­to­mo­bi­liu ir taip rū­pi­na­si sau­gu­mu. O vaiz­do re­gist­ra­to­rius jiems pa­dės fik­suo­ti įtar­ti­nas veik­las.