Pagerbtas žuvusiųjų atminimas

V.Šeško nuotr.
Pa­mi­nė­ji­mas prasidėjo Ast­ra­ve prie žymens žudynių vietoje.
1941 m. birželio 23 d. Lie­tu­vių su­ki­li­mo 80–osios me­ti­nės Bir­žų ra­jo­ne pa­mi­nė­tos san­tū­riai, bet iš­kil­min­gai — Bir­žų kuo­pos šau­liai žu­vu­sių at­mi­ni­mą pa­ger­bė ap­si­lan­kę su­ki­lė­lių žu­vi­mo vie­to­je — Ast­ra­ve. Po to is­to­ri­ja pri­si­min­ta Obe­liuo­se — čia ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta.

Biržuose, kitoje Širvėnos ežero pusėje, greta Astravo esančiame Pakamponių miškelyje, 1941 metų birželio 25 dieną, buvo nužutyti penki biržiečiai. Šioje vietoje pastatytas sovietinį genocidą Pakamponių miškelyje žymintis atminimo paminklas, kurį finansavo Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centras. Žuvusius pagerbė Biržų kuopos šauliai ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Biržų filialo, kuriam vadovauja Danguolė Žiukienė, nariai, taip pat choro „Tremties aidai“ vadovė Laima Aukštuolienė. Žvakutės padegtos ir gėlės padėtos kapinėse, kuriose žuvusieji palaidoti. „Šauliai šioje vietoje kasmet pamini šią datą, nes dauguma sukilėlių priklausė šaulių organizacijai“,- kalbėjo kuopos vadas Vidutis Šeškas.

Po pietų birželio sukilimo minėjimas tęsėsi Obelių senose kapinėse prie monumento. Obeliai gali didžiuotis būdami vieninteliai Lietuvoje, turintys tokį paminklą, skirtą Birželio sukilimo aukoms atminti, kuris buvo pastatytas 1942 metais vietos gyventojų lėšomis. Šis memorialas buvo apgadintas, o 2013 metų gruodį toje pačioje vietoje atstatytas ir 2014 metų birželio 22 dieną iškilmingai atidengtas.

Oficialaus mnėjimo metu buvo prisiminta istorija, vėliau organizuota ekskursija „Neatrastos Obelių erdvės“, vakarop – tradicinis renginys „Partizaniškos Joninės“ Obelių laisvės kovų istorijos muziejaus aikštėje.