Neįgalieji šventė aktyviai

Gruo­džio 2 die­ną „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ak­tų sa­lė­je vy­ko Tarp­tau­ti­nės neį­ga­lių žmo­nių die­nos šven­tė. Į ją at­vy­ko Bir­žų ra­jo­no neį­ga­lie­ji, jų drau­gai iš Pa­ne­vė­žio, Pas­va­lio. Šven­tę or­ga­ni­za­vo VšĮ „Au­to mo­to group“ ka­ra­te kyo­ku­šin klu­bas „Ka­mui­do“ (va­do­vas II dan juo­do dir­žo meist­ras Gin­ta­ras Ka­zi­lio­nis ir koor­di­na­to­rė Lau­ra Mi­siu­ko­nie­nė), Bir­žų ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras.

Kol šven­tės da­ly­viai rin­ko­si į sa­lę, prie jos lū­ku­ria­vo sve­čias su Ber­no avi­ga­nių veis­lės drau­gu. Jo į sa­lę mo­kyk­los šei­mi­nin­kai neį­lei­do, kad le­te­no­mis ne­sub­rai­žy­tų sa­lės grin­dų. Iš­min­tin­gas avi­ga­nis sa­vo pro­gra­mos pa­ro­dy­ti ne­ga­lė­jo, o nu­si­vy­lęs jo šei­mi­nin­kas iš­vy­ko vos šven­tei pra­si­dė­jus.

Šven­tės da­ly­vius pir­miau­sia pa­svei­ki­no Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė, lin­kė­da­ma džiaug­tis bend­ra­vi­mu, bu­vi­mu čia ir sma­giai švęs­ti sa­vo die­ną.

Il­gų kal­bų šven­tė­je ne­bu­vo, nes Gin­ta­ras Ka­zi­lio­nis vi­sus pa­kvie­tė mankš­tai. Mankš­ti­no­si vi­si: kas sė­dė­da­mi ra­te­liuo­se, kas at­si­sto­ję. Ge­ra nuo­tai­ka bu­vo ga­ran­tuo­ta.

O po mankš­tos vy­ko ki­ti įdo­mūs da­ly­kai: fi­zi­nio ak­ty­vu­mo su tri­ra­čiais pri­sta­ty­mas, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo su tri­ra­čiais bei su ju­de­sių tre­ni­ruok­liu pra­kti­niai už­siė­mi­mai, Boc­cia žai­di­mas, frak­ta­lų pie­ši­mas, me­ni­nė pro­gra­ma. Ir drau­giš­kas bend­ra­vi­mas prie ar­ba­tos ar ka­vos puo­de­lio.

Patikslinimas

Į šventę atvykęs panevėžietis su kani terapijoje naudojamos Berno zenenhundų veislės šunimi iš pradžių į salę nebuvo įleistas, nes patalpų savininkai baiminosi, kad šuo letenomis subraižys grindų dangą. Šuns savininkas buvo nusivylęs ir žadėjo išvykti, šventėje nedalyvauti. Tačiau buvo surasta speciali danga ir šuo šventėje galėjo parodyti savo sugebėjimus. Informacijos autorė Janina Bagdonienė atsiprašo dėl netikslumo.

Susijusios naujienos