NATO DIENA BIRŽUOSE. ATĖJOME, PAMATĖME, SUŽINOJOME

Gruo­džio 18 d. Bir­žuo­se vy­ko NA­TO die­na Bir­žuo­se „Ateik, pa­ma­tyk, su­ži­nok“. Į su­si­ti­ki­mus su NA­TO ka­riais bu­vo pa­kvies­ti vi­si Bir­žų ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Ren­gi­nių cik­lu „NA­TO die­na re­gio­ne“, ly­di­mu šū­kio „Ateik, pa­ma­tyk, su­ži­nok!“ Lie­tu­vo­je tar­nau­jan­tys NA­TO są­jun­gi­nin­kai sie­kia su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos gy­ven­to­jais re­gio­nuo­se, pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo mi­si­ją ir veik­lą Lie­tu­vo­je, pri­min­ti, kas yra NA­TO, ko­kie jos tiks­lai ir ko­kia yra na­rys­tės NA­TO svar­ba Lie­tu­vai. Šis pro­jek­tas yra vyk­do­mas NA­TO įkū­ri­mo 70-me­čiui ir Lie­tu­vos na­rys­tės NA­TO 15-me­čiui pa­mi­nė­ti. „NA­TO die­na re­gio­ne“ ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ja NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tas Lie­tu­vo­je, vei­kian­tis nuo 2015 m. rug­sė­jo. Vie­ne­to mi­si­ja – už­tik­rin­ti ope­ra­ty­vų ir efek­ty­vų NA­TO ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ir ki­tų są­jun­gi­nin­kų vie­ne­tų dis­lo­ka­vi­mą Lie­tu­vo­je. Veik­da­mas Lie­tu­vo­je NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tas re­mia ir są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų pra­ty­bas bei ki­tas sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nes, pri­si­de­da prie Lie­tu­vos gy­ny­bos pla­na­vi­mo, iden­ti­fi­kuo­ja inf­rast­ruk­tū­ros ob­jek­tus, bū­ti­nus grei­tam są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mui Lie­tu­vo­je.

Bir­žuo­se pir­ma­sis su­si­ti­ki­mas vy­ko Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Su me­ru Vy­tu Ja­rec­ku su­si­ti­ko NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to Lie­tu­vo­je va­das Ja­kob So­gard Lar­sen, ki­ti NA­TO struk­tū­rų ka­ri­nin­kai, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos re­gio­no va­do­vai.

Me­ras V. Ja­rec­kas pa­dė­ko­jo NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to Lie­tu­vo­je va­dui Ja­kob So­gard Lar­sen už pui­kią ini­cia­ty­vą su­pa­žin­din­ti sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jus su NA­TO mi­si­ja, tiks­lais ir veik­la. J. S. Lar­sen paaiš­ki­no, kad to­kie vi­zi­tai ren­gia­mi ne pir­mi me­tais, ap­lan­ky­ta dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Ka­riai bend­rau­ja su gy­ven­to­jais, do­mi­si sa­vi­val­dy­bės rei­ka­lais, bend­rau­ja su ra­jo­no va­do­vais, nes pa­lai­ky­ti šiuos ry­šius bū­ti­na dėl ša­lies gy­ven­to­jų sau­gu­mo kri­zės at­ve­ju.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė kal­bė­jo, kad NA­TO die­na bir­žie­čiams su­teiks dau­giau in­for­ma­ci­jos ir dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo są­jun­gi­nin­kų pa­gal­ba, pa­dės pa­neig­ti sklei­džia­mus mi­tus apie Lie­tu­vos ne­su­ge­bė­ji­mą pa­si­prie­šin­ti ag­re­si­jai.

Po trum­po da­ly­kiš­ko su­si­ti­ki­mo Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko su­si­ti­ki­mas su vi­suo­me­ne „Sė­los“ mu­zie­jaus ar­se­na­lo sa­lė­je. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ne­ma­žai įvai­raus am­žiaus bir­žie­čių, dau­giau­sia – jau­ni­mo. Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė pri­sta­tė Bir­žų ra­jo­ną, jo is­to­ri­ją, eko­no­mi­ką, tra­di­ci­jas.

NA­TO mi­si­ją Lie­tu­vo­je ir ki­to­se ša­ly­se pri­sta­tė NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to Lie­tu­vo­je va­das Ja­kob So­gard Lar­sen, NA­TO prie­ša­ki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės va­do pa­va­duo­to­jas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Marc Veu­ger, NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to Lie­tu­vo­je ka­ri­nin­kas mjr. Ma­rius Ge­le­žiū­nas ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Bar­tas Tra­ky­mas. Sve­čiai at­sa­kė į bir­žie­čių klau­si­mus, pa­dė­ko­jo už priė­mi­mą. J. S. Lar­sen ir V. Ja­rec­kas pa­si­kei­tė su­ve­ny­rais.

Po su­si­ti­ki­mo Pi­lies ar­se­na­le NA­TO ka­riai ir jų va­dai su­sto­jo prie pa­mink­lo žu­vu­sie­siems už Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bę. Bu­vo pa­dė­ta gė­lių prie pa­mink­lo. Čia pat bu­vo iš­ri­kiuo­ta ka­ri­nė tech­ni­ka, ku­ria į Bir­žus at­vy­ko NA­TO pa­jė­gų ka­riai.

Šil­tai sve­čiai bu­vo su­tik­ti „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je. Čia ka­riai su­ren­gė imp­ro­vi­zuo­tą pa­mo­ką gim­na­zis­tams: ang­lų kal­ba pri­sta­tė NA­TO mi­si­ją, pa­skir­tį, už­da­vė ne­ma­žai klau­si­mų gim­na­zis­tams, ku­rie pui­kiai į juos at­sa­kė. Gim­na­zi­jos kie­me moks­lei­viai bend­ra­vo su NA­TO pa­rei­gų ka­riais, ap­žiū­rė­jo jų tech­ni­ką. Gim­na­zis­tai tvir­ti­no, kad šis su­si­ti­ki­mas bu­vo nau­din­gas ir įdo­mus.

Tą pa­čią die­ną sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti su­si­pa­žin­ti su Bir­žų kraš­tu. Į eks­kur­si­ją juos pa­kvie­tė Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras.

Ren­gi­ny­je „NA­TO die­na“ Bir­žuo­se da­ly­va­vo NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to, NA­TO prie­ša­ki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės, JAV, Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­no, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų 5-osios rink­ti­nės ka­riai, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos na­riai, NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tys Bel­gi­jos ir Da­ni­jos ka­riai.