Naktiniu žygiu pagerbti Leliškių mūšio dalyviai

Vi­du­čio ŠEŠ­KO nuo­tr.
Žy­gio da­ly­viai Gul­bi­nė­nuo­se.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį žy­gei­viai iš­si­ren­gė į tra­di­ci­niu tam­pan­tį nak­ti­nį žy­gį Le­liš­kiai-Ger­kiš­kis. Šį kar­tą jis skir­tas 1945 m. Le­liš­kių mū­šio 75-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Žy­gį or­ga­ni­za­vo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio bib­lio­te­ka.

Trum­pai apie mū­šį Le­liš­kiuo­se. Jo is­to­ri­ją žy­gei­viams pri­mi­nė Bir­žų jau­nų­jų šau­lių va­das Vi­du­tis Šeš­kas.

1944 me­tų ru­de­nį Krin­či­no vals­čiu­je su­si­bū­rė par­ti­za­nų bū­rys „Lais­vė“, ku­riam va­do­va­vo Vy­tau­tas Ša­tas iš Ber­čiū­nų kai­mo. Be­veik šim­tas vy­rų ap­si­sto­jo Var­žų kai­me. 1945 m. va­sa­rio 20 d. par­ti­za­nai iš­žy­gia­vo iš kai­mo. Ap­lin­ki­niuo­se kai­muo­se siau­tė­jo Pa­bir­žės stri­bai, ke­ti­nan­tys pa­tik­rin­ti so­dy­bas, ku­rio­se nak­tį gar­siai lo­jo šu­nys. Ry­tą par­ti­za­nų sar­gy­ba pra­ne­šė apie ke­liu ar­tė­jan­čius gink­luo­tus vy­rus. Iš­lik­ti ne­pas­te­bė­tiems par­ti­za­nams ne­pa­vy­ko. Įvy­ko su­si­šau­dy­mas. Sup­ra­tę, kad par­ti­za­nų dau­giau, stri­bai lei­do­si bėg­ti Pa­bir­žės pu­sėn, bet bu­vo nu­kau­ti, iš­si­gel­bė­jo gal tik vie­nas ki­tas. Tuo me­tu par­ti­za­nai su­si­rin­ko prie­šo pa­lik­tus gink­lus, šaud­me­nis ir sku­biai trau­kė­si į Pas­va­lio pu­sę. Ap­sis­to­ję ber­žy­nė­ly­je Le­liš­kių kai­me, su­žeis­tuo­sius nu­ve­žė į kai­mą pas žmo­nes. Be­siil­sint pa­si­ro­dė lėk­tu­vas, že­mai ap­su­ko ra­tą ir din­go. Paaiš­kė­jo, jog tai bu­vo prie­šų žval­gy­ba. Net­ru­kus par­ti­za­nų žval­gai pra­ne­šė, kad miš­ką su­pa ka­riuo­me­nė. Trauk­tis ne­be­bu­vo lai­ko, pra­si­dė­jo mū­šis. Tik va­ka­rop par­ti­za­nams pa­vy­ko pra­si­verž­ti iš ap­sup­ties į Guo­džių miš­ką. Tie, ku­rie mė­gi­no trauk­tis grio­viu, žu­vo nuo kryž­mi­nės ug­nies. Vie­ti­niai žmo­nės tą grio­vį pra­mi­nė „mir­ties grio­viu“. Le­liš­kių kau­ty­nė­se žu­vo 25 par­ti­za­nai. Trys bu­vo nu­vež­ti į Krin­či­ną ir iš­nie­kin­ti, ki­ti – į Pa­bir­žę. 2001 m. prie „mir­tie grio­vio“ par­ti­za­nų ar­ti­mų­jų rū­pes­čiu pa­sta­ty­tas pa­mink­las su vi­sų žu­vu­sių­jų pa­var­dė­mis. Tarp jų – ir ra­šy­to­jas Ma­mer­tas Ind­ri­liū­nas.

Praė­ju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą žy­gei­viai iš aikš­te­lės prie Sa­vi­val­dy­bės vy­ko į Le­liš­kius prie pa­mink­lo. Į žy­gį iš­si­ren­gė 15 jau­nų­jų šau­lių, jų va­das Vi­du­tis Šeš­kas. Taip pat at­vy­ko žy­gei­viai iš Pa­ne­vė­žio, tarp jų – šau­lys To­mas Ind­ri­liū­nas, par­ti­za­nų dai­nų dai­ny­nė­lį pa­ren­gęs ir žy­gei­viams iš­da­li­nęs Faus­tas Vai­čiu­lis. Pa­ne­vė­žie­čiai š nak­ti­nį žy­gį Le­liš­kiai-Ger­kiš­kis lei­džia­si ne pir­mą kar­tą. Žy­gy­je da­ly­va­vo ir pa­vie­niai as­me­nys iš Bir­žų.

Prie pa­mink­lo Le­liš­kiuo­se žy­gio da­ly­viai par­ti­za­nų at­mi­ni­mą pa­ger­bė ty­los mi­nu­te, už­de­gė žva­ku­tes. Iš Le­liš­kių jau pės­čio­mis, su dai­no­mis žy­gio da­ly­viai 9 ki­lo­met­rus lei­do­si į Gul­bi­nė­nus. Gul­bi­nė­nų kai­mo bend­ruo­me­nė žy­gei­vių lau­kė su vai­šė­mis ir mu­zi­ka. Pa­si­vai­ši­nę, pa­bend­ra­vę žy­gio da­ly­viai ke­lia­vo į Ger­kiš­kius ir... pa­su­ko ne tuo ke­liu. Anot žy­gei­vių, iš tie­sų ne tuo ke­liu pa­su­ko juos ly­dė­jęs po­li­ci­jos eki­pa­žas, tad vie­to­je 12 ki­lo­met­rų žy­gei­viai nu­ke­lia­vo 18 ki­lo­met­rų ir žy­gio tiks­lą pa­sie­kė ne 24 va­lan­dą, kaip bu­vo pla­nuo­ta, o apie ant­rą nak­ties. Nors ir įvy­ko ne­nu­sip­ra­ti­mas, ta­čiau kant­rūs Gul­bi­nų bend­ruo­me­nės žmo­nės žy­gei­vių Ger­kiš­kuo­se vis tiek su­lau­kė. Dai­nas dai­na­vo Gul­bi­nų folk­lo­ro an­samb­lis, bu­vo skai­to­mos švie­suo­lės Sa­ka­laus­kie­nės surnk­tos ei­lės. Prie pa­mink­lo Ger­kiš­kiuo­se bu­vo už­deng­tos žva­ku­tės.