A. † A. MONSINJORAS POVILAS MIŠKINIS

St. Vadapolo nuotr.
Kone paskutinis vabalninkiečių susitikimas su monsinjoru kunigu Povilu Miškiniu Pasvalyje šių metų balandžio 10 dieną – dvasininkas pasveikintas kunigystės 60-mečio proga.
Vabalninko parapijos žmonės dalijasi liūdna žinia – eidamas 91-uosius metus į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo net 34 metus Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos administratoriumi dirbęs monsinjoras kun. Povilas Miškinis.

(1933-2023)

Didžioji gyvenimo tarnystė – Vabalninko žmonėms

Biržų katalikų parapijos bendruomenė skelbia, kad spalio 14 dieną Pasvalyje mirė kunigas jubiliatas monsinjoras P. Miškinis.

Velionis buvo gimęs 1933 m. sausio 28 d. Panevėžio rajone, Repšiškių kaime, Ramygalos parapijoje. Jis mokėsi ir vidurinį išsilavinimą įgijo Ramygaloje. 1952-1955 metais teko atlikti privalomąją karo tarnybą tarybinėje armijoje Uzbekistane. Po tarnybos dirbo buhalteriu Ramygalos MTS.

1958 metų rudenį P. Miškinis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Baigęs ją, vyskupo Petro Maželio 1963 metų balandžio 8 dieną buvo pašventintas subdiakonu, balandžio 9 dieną – diakonu, o balandžio 10 dieną jam suteikti kunigystės šventimai Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Kunigiškai tarnystei jis 1963 metais buvo paskirtas Alantos Šv. Jokūbo parapijos vikaru. Nuo 1964 metų dirbo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vikaru, o 1968-ųjų – Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru. Vėliau, 1978 metais paskirtas Smilgių Šv. Jurgio ir Dapšionių Dievo Apvaizdos parapijų klebonu; 1983-iais – Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi.

Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos administratoriumi P. Miškinis pradėjo dirbti nuo 1983 metų liepos 28 dienos ir šį darbą tęsė iki 2017 metų liepos 4-osios. Tuo pačiu metu jis spėjo aptarnauti ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapiją (1987 02 12 – 1987 06 05).

Nuo 2017 metų liepos 4 dienos – altaristas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje.

Prie tiesioginių pareigų savo parapijoje monsinjoras Povilas visuomet turėjo ir papildomų įpareigojimų, daug metų priklausė Panevėžio vyskupijos kunigų tarybai bei konsultorių kolegijai, ilgus metus ėjo Biržų dekanato dekano pareigas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/