Ministras Algirdas Monkevičius: „Mokytojo darbas yra nuostabus“

Gra­ži­nos Da­gy­tės nuo­tr.
Mo­ky­to­jų die­nos pro­ga gė­lių puokš­tė bu­vo įteik­ta ir mi­nist­rui Al­gir­dui Mon­ke­vi­čiui, ir Bir­žų sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rei, bu­vu­siai gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai Ast­rai Kor­sa­kie­nei.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Bir­žuo­se lan­kė­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius.

Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos ry­tą at­vy­kęs į Bir­žus Sei­mo na­rio Aud­rio Ši­mo kvie­ti­mu mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius pir­miau­siai su­si­ti­ko su Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais.

Po va­lan­dos moks­lei­vių pu­čia­mų ra­gų gar­sas skel­bė apie su­si­ti­ki­mą su Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos va­do­vais, mo­ky­to­jais ir gim­na­zis­tais. Sve­čiai, pa­si­žval­gę po gim­na­zi­jos kla­ses, pa­bend­ra­vę su mo­ky­to­jais ir mo­ki­niais, sku­bė­jo į su­si­ti­ki­mą su vi­sa „Sau­lės“ gim­na­zi­jos bend­ruo­me­ne.

Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­ręs gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Dai­nius Kor­sa­kas pa­ste­bė­jo, jog mi­nist­rais ne­gims­ta­ma, o jais tam­pa­ma nuė­jus il­gą pe­da­go­gi­nio dar­bo ke­lią. Sve­čiams iš mi­nis­te­ri­jos „Sau­lės“ gim­na­zi­jos va­do­vas lin­kė­jo, kad jų ge­ne­ruo­ja­mos idė­jos bū­tų kuo grei­čiau įgy­ven­din­tos.

Į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pę­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius dė­ko­jo už priė­mi­mą, ru­de­ni­nes gė­les ir lin­kė­ji­mus. Mi­nist­ras sa­vo kal­bo­je pri­si­mi­nė tuos me­tus, kai jis, bū­da­mas vie­nuo­lik­to­kas, ap­si­spren­dė pa­si­rink­ti mo­ky­to­jo ke­lią. Ko­dėl? Al­gir­das Mon­ke­vi­čius tei­gė, jog jį įkvė­pė pui­kūs mo­ky­to­jai.

Mi­nist­ras „Sau­lės“ gim­na­zis­tus ti­ki­no, jog kiek­vie­na­me iš jų glu­di ta­len­tai, tik rei­kia ne­bi­jo­ti jų ieš­ko­ti sa­vy­je ir ki­tuo­se. Al­gir­das Mon­ke­vi­čius pa­ste­bė­jo, jog Bir­žų gim­na­zi­jo­je jam jau yra te­kę lan­ky­tis ir čia pat pe­da­go­gams dė­ko­jo už pui­kią stu­den­tę, ta­len­tin­gą ir gim­tuo­sius Bir­žus la­bai my­lin­tį žmo­gų, Dei­man­tę Bud­riū­nai­tę, į Vil­nių at­vy­ku­sią iš Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos.

„Ši mo­kyk­la tu­ri sa­vo sėk­mės is­to­ri­ją“, – komp­li­men­tų ne­gai­lė­jo Al­gir­das Mon­ke­vi­čius, vi­siems pri­min­da­mas, ko­kius pui­kius žmo­nes, ži­no­mus me­ni­nin­kus, spor­ti­nin­kus, gy­dy­to­jus, dva­si­nin­kus, moks­li­nin­kus į gy­ve­ni­mą ka­dai­se yra iš­lei­dę „Sau­lės“ pe­da­go­gai: poe­tą Ber­nar­dą Braz­džio­nį, tre­ne­rį Vla­dą Ga­ras­tą, mon­sin­jo­rą Ka­zi­mie­rą Va­si­liaus­ką, tre­ne­rį Vy­tau­tą Bim­bą, poe­tą Jo­ną Me­ką ir dau­ge­lį ki­tų.

Pa­sak mi­nist­ro, mo­ky­to­jo dar­bas yra nuo­sta­bus. Jis tei­gė, jog be ga­lo ge­ra gat­vė­je su­tik­ti lai­min­gus bu­vu­sius mo­ki­nius, ku­rie sa­vo mo­ky­to­jui sa­ko „ačiū“. Vieš­na­gės me­tu pa­sa­ky­to­je kal­bo­je mi­nist­ras A. Mon­ke­vi­čius ža­dė­jo da­ry­ti vis­ką, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja Lie­tu­vo­je tap­tų pres­ti­ži­ne.

Su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Dai­nius Kor­sa­kas ir mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius pa­si­kei­tė ženk­liu­kais.

Po pie­tų sve­čiai iš Lie­tu­vos švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos lan­kė­si Kaš­to­nų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, kur ap­žiū­rė­jo Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los erd­ves, bend­ra­vo su mo­kyk­los va­do­vais, vė­liau da­ly­va­vo Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos šven­tė­je.

Prieš iš­vyks­tant iš Bir­žų mi­nist­ras A. Mon­ke­vi­čius dar su­si­ti­ko su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais.