Metų atradimas. Biržų rotary klubo dovana Biržams: naujas pėsčiųjų takas.

Šių me­tų ru­de­nį bir­žie­čius, mies­to sve­čius pra­džiu­gi­no nau­jas 320 met­rų il­gio pės­čių­jų ta­kas. Jis su­jun­gė pės­čių­jų liep­tą per Šir­vė­ną ir Jau­ni­mo par­ko pa­plū­di­mį su pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku. Į an­samb­lį la­bai gra­žiai įsi­kom­po­nuo­ja ir til­te­lis.

Ta­kas la­bai svar­bus ir rei­ka­lin­gas vi­siems. Prieš akis at­si­ve­ria pui­kūs Bir­žų vaiz­dai. Prieš ke­le­rius me­tus Ro­ta­ry klu­bo na­riai su sa­vo drau­gais iš ki­tų klu­bų pri­so­di­no sa­ku­rų ir ki­tų me­de­lių par­ką alė­ją.

Tai ne­be pir­mo­ji Bir­žų ro­ta­ry klu­bo do­va­na. Klu­bas at­lie­ka ir ki­tų ge­rų dar­bų. Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je tu­ri sa­vo len­ty­ną ir ją pil­do nau­jo­mis kny­go­mis, re­mia mies­to įstai­gas, ga­bius stu­den­tus. Klu­bas tie­sia pa­gal­bos ran­ką var­gin­giau gy­ve­nan­tiems kai­mo žmo­nėms, re­mon­tuo­ja jų na­mus ir kt.

Gru­pė bir­žie­čių

--------------------

Pra­šo­me kan­di­da­tus siū­ly­ti ir už juos bal­suo­ti tel.: 8 616 53704, 8 670 98794, 
8 671 02754, už­su­ki­te į Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­ją, ra­šy­ki­te el. pa­štu 
redaktorius@birzietis.lt, ar „Bir­žie­čių žo­džio“ „fa­ce­book“ pa­sky­ro­je.