Lietuvos paštas sukirto rankomis su Biržų savivaldybe dėl buvusio centrinio pašto pastato

Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė A. Sun­gai­lie­nė ir ra­jo­no me­ras V. Ja­rec­kas.
AB Lie­tu­vos pa­štas Bir­žų sa­vi­val­dy­bei par­da­vė bu­vu­sio cent­ri­nio Bir­žų pa­što pa­sta­tą. San­do­rio su­ma – 81,400 tūkst. EUR. Vi­so pir­ki­nio plo­tas – 1257,33 kv. m.

„La­bai džiau­gia­mės to­kiu pui­kiu ir sklan­džiu bend­ra­dar­bia­vi­mu su Bir­žų mies­to sa­vi­val­dy­be. Tai yra pa­vyz­dys, kai pa­ts mies­tas pe­ri­ma į sa­vo ran­kas jam svar­bius pa­vel­do­sau­gi­nius pa­sta­tus, ne­sto­ko­ja vi­zi­jos, kas juo­se tu­rė­tų bū­ti, ir tu­ri aiš­kiai tam su­pla­nuo­tas in­ves­ti­ci­jas. Ženk­liai pa­si­kei­tus klien­tų lū­kes­čiui dėl pa­što pa­slau­gų tei­ki­mo ir griež­tė­jant rei­ka­la­vi­mams dėl šiuo­lai­ki­nių dar­bo są­ly­gų, Lie­tu­vos pa­štas ke­lia­si į mo­der­nes­nes, itin kom­pak­tiš­kas ir ar­čiau klien­tų esan­čias pa­tal­pas“, – sa­ko Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė As­ta Sun­gai­lie­nė.

„Esu dė­kin­gas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ku­ri nea­be­jo­jo priim­da­ma spren­di­mą įsi­gy­ti is­to­ri­nę Bir­žų mies­to cent­ro puoš­me­ną – bu­vu­sį pa­što pa­sta­tą. Nea­be­jo­ju, kad mes pa­sta­tą at­nau­jin­si­me ir pri­tai­ky­si­me kul­tū­ri­nėms reik­mėms, juo nau­do­sis vi­si bir­žie­čiai ir į mies­tą at­vyks­tan­tys sve­čiai“ – sa­ko Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas.

Bu­vu­sio cent­ri­nio pa­što pa­sta­tas pa­sta­ty­tas pra­mo­ni­nin­ko Teo­do­ro Jan­so­no 1903 me­tais. Pas­ta­te 1908 – 1914 m. bu­vo įsi­kū­ru­si Bir­žų ke­turk­la­sė mo­kyk­la, o 1917 – 1931 m. – Bir­žų gim­na­zi­ja. Pas­ta­tą nu­pir­kus Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai, nuo 1931 m. vei­kė pa­štas, te­leg­ra­fas ir te­le­fo­no įstai­ga.

2019 m. Lie­tu­vos pa­štas iš­si­kė­lė iš šio par­duo­to pa­sta­to ir veik­lą per­kė­lė į ša­lia Bir­žų mies­to au­to­bu­sų sto­ties įsi­kū­ru­sias nau­jos kon­cep­ci­jos šiuo­lai­kiš­kas pa­tal­pas.

Ak­ci­nė bend­ro­vė Lie­tu­vos pa­štas tu­ri pla­čiau­sią ir tan­kiau­sią pa­što pa­slau­gų tei­ki­mo vie­tų tink­lą ša­ly­je. Lie­tu­vos pa­štas tei­kia pa­što, lo­gis­ti­kos ir fi­nan­si­nio tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas.