Laisvės gynėjų diena Vabalninke

Al­gir­do GAR­BAUS­KO nuo­tr.
Mi­nė­ji­mo da­ly­viai.
Vi­so­je Lie­tu­vo­je vie­naip ar ki­taip pa­mi­ni­ma 1991 me­tų sau­sio 13-ji, die­na, ka­da bu­vo ap­gin­ta Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bė. Lais­vės gy­nė­jų die­nos pa­mi­nė­ti va­bal­nin­kie­čiai su­si­rin­ko į Kul­tū­ros na­mų sa­lę.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rė kul­tū­ros na­mų me­no va­do­vė Aud­ro­nė Sta­pu­lio­nie­nė pri­mi­nė tų die­nų svar­biau­sius įvy­kius ir jų reikš­mę. Sa­vo pri­si­mi­ni­mais da­li­no­si Ra­sa Min­ke­vi­čiū­tė – vie­na iš tų va­bal­nin­kie­čių, ku­rie bu­dė­jo Vil­niu­je 1991 me­tų sau­sio 12–13 d. Ra­sa su drau­gė­mis – Va­bal­nin­ko B.Sruo­gos vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­vė­mis, pa­ska­tin­tos mo­ky­to­jų su vi­sais kar­tu va­žia­vo į Vil­nių. Ra­sa sa­kė, kad per­gy­ven­ti įvy­kiai įstri­go į at­min­tį taip, kad iki šiol vis­ką pri­si­me­na iki smulk­me­nų.

Ke­le­tą žo­džių ta­rė ir pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius į mi­nė­ji­mą at­vy­kę Sei­mo na­riai Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius ir Aud­rys Ši­mas. Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų folk­lo­ri­nio an­samb­lio dai­ni­nin­kai, va­do­vau­ja­mi Pet­ro Ma­tu­lio, at­li­ko pa­trio­ti­nes dai­nas. Gra­žio­mis dai­no­mis ir me­lo­di­jo­mis ren­gi­nį paį­vai­ri­no Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio ka­pe­la „San­ta­ka“, va­do­vau­ja­ma Zi­tos Be­lia­kie­nės. Dė­ko­da­ma mu­zi­kan­tams Aud­ro­nė Sta­pu­lio­nie­nė ąso­tį su Va­bal­nin­ko sim­bo­li­ka įtei­kė šau­niam ar­mo­ni­ki­nin­kui Ro­ber­tui Rum­piui, o puokš­tę gė­lių – va­do­vei Zi­tai. Va­bal­nin­ko kul­tū­ros na­mų fo­jė vei­kė fo­tog­ra­fo Vy­tau­to Yle­vi­čiaus sau­sio 13-ajai skir­tų nuo­trau­kų pa­ro­da.

Al­gir­do GAR­BAUS­KO nuo­tr.
Kal­ba Ra­sa Minkevičiūtė–Stankevičienė.