Laik­raš­tis – lyg švy­tu­rys

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Biržų garbės pilietis, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas, "Biržiečių žodžio" bičiulis, Donatas Balčiauskas.

BIR­ŽIE­ČIŲ ŽO­DIS lyg švy­tu­rys, ku­ris jau 75 me­tus sa­vo švie­sos spin­du­liais nu­švie­čia ne tik mies­to, bet ir ato­kiau­sius ra­jo­no kam­pe­lius. Laik­raš­tis, nors ir ne kar­tą keis­da­mas sa­vo pa­va­di­ni­mą, iš­lai­kė epo­chų iš­ban­dy­mus. Te­ko iš­gy­ven­ti po­ka­rio lai­ko­tar­pio ne­ly­gu­mus... O vė­liau, tais gū­džiais de­šimt­me­čiais, rei­kė­jo ne ma­žes­nės dip­lo­ma­ti­jos ir pro­fe­sio­na­lu­mo, kad ra­jo­no pa­grin­di­nio laik­raš­čio ve­da­muo­siuo­se ir įvai­riuo­se re­por­ta­žuo­se apie mies­to ir ra­jo­no kas­die­ny­bę, skai­ty­to­jas tarp ei­lu­čių įžvelg­tų ir tai, apie ką ra­šy­ti bu­vo ne­va­lia.

BIR­ŽIE­ČIŲ ŽO­DIS ver­tas pa­gar­bos už tą žur­na­lis­ti­nį žin­gei­du­mą, ku­rio dė­ka mes, skai­ty­to­jai, kar­tu iš­gy­ve­na­me mū­sų pa­si­se­ki­mus ir ne­sėk­mes, džiaugs­mus ir rū­pes­čius.

So­li­daus Ju­bi­lie­jaus pro­ga, svei­ki­na­me vyr. re­dak­to­rę Edi­tą Mi­ke­lio­nie­nę ir vi­sus žur­na­lis­tus. Lin­ki­me ir to­liau ne­gęs­tan­čios kū­ry­bi­nės ug­ne­lės bend­rau­jant su my­lin­čiais mū­sų kraš­tą žmo­nė­mis ir da­li­nan­tis ne­prik­lau­so­my­bės su­teik­to­mis kū­ry­bi­nės veik­los ga­li­my­bė­mis.

Pa­gar­biai,

Do­na­tas Bal­čiaus­kas

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.