Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Bend­ruo­me­nės ak­ty­vas ne tik pa­lai­kė in­ki­lų kū­ri­mo idė­ją, bet ir sėk­min­gai ją įgy­ven­di­no.
Praė­ju­sį sek­ma­die­nį Ang­li­nin­kų kai­mo bend­ruo­me­nė mi­nė­jo Ko­vo 11-osios tris­de­šimt­me­tį. Ta pro­ga par­ke prie bend­ruo­me­nės na­mų bu­vo iš­kel­ta tris­de­šimt in­ki­lų paukš­čiams, pa­da­bin­tų ma­žy­tė­mis tris­pal­vė­mis.

Apie šim­tą žmo­nių vie­ni­jan­ti Ang­li­nin­kų kai­mo bend­ruo­me­nė šven­tei „Mes my­li­me Lie­tu­vą“, skir­tai pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, ėmė ruoš­tis prieš ke­lias sa­vai­tes. Se­niū­nai­tis Arū­nas Lin­ke­vi­čius pa­siū­lė idė­ją iš­skir­ti­nės die­nos pro­ga iš­kel­ti tris­de­šimt in­ki­lų. To­kia min­tis vi­siems pa­ti­ko. Bend­ruo­me­nės ak­ty­vas – Arū­nas Bur­bu­lys su sū­nu­mi Ne­du, Arū­nas Lin­ke­vi­čius, Gin­tas Plie­kai­tis, Ge­di­mi­nas Ar­na­šius su sū­nu­mi Jus­ti­nu ėmė­si dar­bų. Kas pa­tys plu­šė­jo, kal­da­mi in­ki­lus, kas sku­bė­jo jų nu­pirk­ti, kas ieš­ko­jo pa­gel­bė­ti ga­lin­čių sa­vo kraš­to meist­rų.

Tris­de­šimt nau­jų na­mu­čių, skir­tų var­nė­nams, zy­lėms, me­le­toms ir ki­tiems paukš­te­liams, ko­vo pra­džio­je jau lau­kė šven­ti­nės va­lan­dos. Bet prieš iš­ke­liant di­de­lę jų da­lį tris­pal­vė­mis pa­puo­šė Ang­li­nin­kuo­se gy­ve­nan­ti „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­nė, pir­mo­kė Že­my­na Lin­ke­vi­čiū­tė. Ak­ci­ja „Pa­do­va­no­ki­me paukš­čiu­kams 30 in­ki­lų“ ta­po gra­žia Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mo šven­tės pra­džia. In­ki­liu­kai bu­vo iš­kel­ti ne tik par­ke prie bend­ruo­me­nės na­mų, bet ir me­džiuo­se prie pa­mink­li­nio ak­mens, skir­to iš­ny­ku­siems kai­mams at­min­ti.

Ant­ro­ji šven­tės da­lis pra­dė­ta svei­ki­ni­mo žo­džiais, skir­tais Tė­vy­nei Lie­tu­vai bei Ang­li­nin­kų kai­mo due­tų ir folk­lo­ro an­samb­lio dai­ni­nin­kų pa­trio­ti­nė­mis dai­no­mis, Lie­tu­vo­je skam­ban­čio­mis jau tris­de­šimt me­tų. An­samb­lio va­do­vė Lai­ma Aukš­tuo­lie­nė, tar­da­ma svei­ki­ni­mo žo­dį, kal­bė­jo apie iš­duo­da­mą, at­lei­džian­čią, lau­kian­čią, at­gims­tan­čią, my­lin­čią Lie­tu­vą. Ko­vo 11-oji pa­kei­tė vi­sų žmo­nių gy­ve­ni­mą. Pa­sak L. Aukš­tuo­lie­nės, ji ta­po gar­bės ir oru­mo at­kū­ri­mo die­na. „

Pa­si­ro­dy­mo pa­bai­go­je me­no mė­gė­jai pa­kvie­tė vi­sus pa­dai­nuo­ti kar­tu. Ang­li­nin­kie­čiai ki­lo iš vie­tų ir su­si­ki­bę ran­ko­mis dai­na­vo „Bran­giau­sios spal­vos trys“ bei „Že­mėj Lie­tu­vos“.

Su Ko­vo 11-ąja bend­ruo­me­nės na­rius pa­svei­ki­no ir Šir­vė­nos se­niū­ni­jos kul­tū­ri­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė Re­da Ar­na­šie­nė. Ji džiau­gė­si gra­žia Ang­li­nin­kų bend­ruo­me­ne, ku­rio­je ne­stin­ga ir jau­ni­mo, sa­va­me kraš­te li­ku­sių ar nau­jai įsi­kū­ru­sių jau­nų šei­mų, sėk­min­gai ūki­nin­kau­jan­čių ar ku­rian­čių vers­lą.

Šven­tės pro­ga ang­li­nin­kie­čių ne­pa­mir­šo ir kai­my­nai iš ne­to­li­mo Kup­re­liš­kio bend­ruo­me­nės. Šio kai­mo kul­tū­ros na­mų teat­ras, va­do­vau­ja­mas Re­gi­nos Lat­vė­nie­nės, su­vai­di­no sma­giai vi­sus nu­tei­ku­sią ko­me­di­ją „Aš ne­no­riu Jur­gio“, pa­sa­ko­jan­čią apie kai­mo žmo­nių gy­ve­ni­mą prieš­ka­ri­nė­je Lie­tu­vo­je...

Ka­dan­gi Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo tris­de­šimt­me­tis bu­vo mi­ni­mas Ko­vo 8-ąją, Ang­li­nin­kų vy­rai pa­svei­ki­no vi­sas mo­te­ris, nes, pa­sak jų, be veik­lių, darbš­čių, pa­siau­ko­jan­čių, my­lin­čių mo­te­rų ne­bū­tų ir mū­sų ne­prik­lau­so­mos Tė­vy­nės.