Keleiviai į autobusą nebetilpo

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žų au­to­bu­sų sto­tis.
Kad ir kaip sten­gė­si įti­kin­ti val­džią, kad ke­lei­viams la­bai rei­ka­lin­gas kas­die­ni­nis prie­mies­ti­nis au­to­bu­so Bir­žai-Pa­ne­vė­žys per Svi­lius marš­ru­tas, val­džia gy­ven­to­jų no­rų ne­pai­sė ir lai­kė­si sa­vo nuo­mo­nės: rei­sas nuo­sto­lin­gas. Au­to­bu­sas kur­suo­ja ne­be kiek­vie­ną die­ną, bet tik tris kar­tus per sa­vai­tę. Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį į au­to­bu­są aš­tuo­ni ke­lei­viai ne­be­til­po. Au­to­bu­so vai­ruo­to­jas lai­kė­si tai­syk­lių ir ne­ri­zi­ka­vo. Vi­sos 25 sė­di­mos vie­tos bu­vo užim­tos, o au­to­bu­se sto­vin­čius ke­lei­vius drau­džia­ma vež­ti.
Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Au­to­bu­so vai­ruo­to­jas ket­vir­ta­die­nį vy­kęs marš­ru­tu Bir­žai-Pa­ne­vė­žys per Svi­lius Sta­sys Ver­ke­lis tvir­ti­na: prieš šven­tes pa­dau­gė­jo ke­lei­vių. 25 vie­tų au­to­bu­sas jų ne­be­su­tal­pi­na.

Aš­tuo­nių jau­nuo­lių gru­pe­lė Bir­žų au­to­bu­sų sto­ty­je lū­ku­ria­vo au­to­bu­so į Pa­ne­vė­žį. Jų ne tik va­lan­dos, bet ir mi­nu­tės bu­vo tiks­liai ap­skai­čiuo­tos. Pa­ne­vė­žy­je lau­kė ren­gi­nys, o iš ren­gi­nio jie dar tu­rė­jo pa­siek­ti Vil­nių. Rink­tis ne­bu­vo iš ko... Au­to­bu­sų iš­vy­ki­mo gra­fi­ke jiems tin­ka­miau­sias bu­vo grei­čiau­siai, 11.15 iš sto­ties iš­vyks­tan­tis au­to­bu­sas Bir­žai-Pa­ne­vė­žys pro Svi­lius. Bet "Ive­co" au­to­bu­se tik 25 sė­di­mos vie­tos. Vai­ruo­to­jas Sta­sys Ver­ke­lis ži­no­jo: kiek ke­lei­vių į Bir­žus jis at­ve­žė, tiek ir tu­rės at­gal par­vež­ti... Vi­sos sė­di­mos vie­tos bus užim­tos. Vai­ruo­to­jas jau­nuo­lių gru­pe­lei kul­tū­rin­gai paaiš­ki­no, kad tai­syk­lės jam drau­džia priim­ti ir ve­žio­ti sto­vin­čius ke­lei­vius. Vai­ruo­to­jas jau­ni­mė­liui pa­siū­lė luk­te­lė­ti ki­to au­to­bu­so. Jis į Pa­ne­vė­žį kur­suos pro Pas­va­lį. Ke­lei­viai au­to­bu­so sto­ty­je lau­kė va­lan­dą. Jie į Pa­ne­vė­žį iš au­to­bu­sų sto­ties iš­vy­ko 12.15 val.

Vaiz­dą ste­bė­ję marš­ru­ti­nio au­to­bu­so Bir­žai-Pa­ne­vė­žys per Svi­lius ke­lei­viai vė­liau skam­bi­no į "Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­ją ir kal­bė­jo: lai­mė, kad vai­ruo­to­jas su­pra­tin­gas, o jau­ni­mė­lis man­da­gus. Jei­gu jau­ni­mė­lis bū­tų su­si­grū­dęs pir­mas ir užė­męs jų vie­tas, kur bū­tų rei­kė­ję dė­tis su pir­ki­niais? Ke­lei­viai vėl pri­si­mi­nė val­džios skriau­dą – be rei­ka­lo su­re­tin­tas šio prie­mies­ti­nio au­to­bu­so marš­ru­tas. Ke­lei­viams šis au­to­bu­sas la­bai rei­ka­lin­gas, nes yra nuo­la­ti­nių ke­lei­vių. Dau­gu­ma jų lan­ko­si me­di­ci­nos įstai­go­se. Su­si­da­ro rim­tų ne­pa­to­gu­mų. Va­ži­nė­ji­mas su tak­si – pra­ban­ga, o kai­my­nai ir­gi sa­vo au­to­mo­bi­lius tau­so­ja, ku­rą tau­po ir ne vi­suo­met jų pri­si­pra­šy­si pa­vė­žin­ti iki Bir­žų.

"Bir­žie­čių žo­dis" praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį pa­kal­bi­no ir Bir­žai-Pa­ne­vė­žys per Svi­lius va­žia­vu­sį au­to­bu­so vai­ruo­to­ją Sta­sį Ver­ke­lį. Vai­ruo­to­jas pa­tvir­ti­no: taip, jis at­si­sa­kė ke­le­tą ke­lei­vių į au­to­bu­są priim­ti, nes sto­vin­čių ne­ga­li vež­ti. Drau­džia­ma.

– Tie ke­lei­viai nie­ko ir ne­pra­lo­šė, kam jiems tran­ky­tis miš­kais, jei­gu daug pa­to­giau ir pa­ti­ki­miau bu­vo vyk­ti pro Pas­va­lį. Ir nu­vy­ko be­veik tuo pa­čiu lai­ku, – įsi­ti­ki­nęs au­to­bu­so vai­ruo­to­jas.

Jis pa­liu­di­jo: prieš šven­tes iš tie­sų pa­dau­gė­jo ke­lei­vių. Vai­ruo­to­jas tvir­ti­no: prie­mies­ti­nio au­to­bu­so rei­sas Bir­žai-Pa­ne­vė­žys per Svi­lius ne­bu­vo nuo­sto­lin­gas. Tik į Pa­ne­vė­žį ir ki­tus mies­tus dar­bo die­no­mis rei­kė­tų leis­ti ne di­de­lius, o ma­žus au­to­bu­siu­kus.

Au­to­bu­so vai­ruo­to­jas ket­vir­ta­die­nį grį­žęs iš pa­sku­ti­nio rei­so šiuo marš­ru­tu pa­sa­ko­jo: pas jį per du rei­sus bi­lie­tus pir­ko 67 ke­lei­viai, dar 29 ke­lei­viai bi­lie­tus bu­vo įsi­gi­ję Bir­žų ir Pa­ne­vė­žio ka­so­se.

– Žmo­nės taip pat nirš­ta, kad nuim­tas ry­ti­nis rei­sas Bir­žai-Vil­nius. Šiuo au­to­bu­su žmo­nės va­žiuo­da­vo pas gy­dy­to­jus. Nuė­mė marš­ru­tą pa­pras­čiau­siai dėl to, kad ne­be­li­ko kam au­to­bu­sų vai­ruo­ti, o ne to­dėl, kad ne­bė­ra kam va­žiuo­ti. Bet šiuo me­tu vai­ruo­to­jai į įmo­nę grįž­ta, – pa­sa­ko­jo Sta­sys Ver­ke­lis.

Vai­ruo­to­jas ne­slė­pė kar­tė­lio: au­to­bu­sai se­ni, lau­žai. Jie gen­da. Gė­da: ki­tų ra­jo­nų au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai džiau­gia­si nau­jais, ge­rais au­to­bu­sais, o bir­žie­čiai...

– Ko­dėl mū­sų Sei­mo na­riai ne­si­rū­pi­na, kam to­kie rei­ka­lin­gi, jei­gu jie Sei­me mie­ga ir dėl Bir­žų nie­ko ne­da­ro? – kal­bė­jo Sta­sys Ver­ke­lis.

Jis gy­rė sa­vo au­to­bu­siu­ką:

– "Ive­co" – re­tas mo­de­lis, bet juo net ke­lio­nės į Vil­nių at­si­per­ka.

Bet ap­gai­les­ta­vo: per Nau­juo­sius me­tus ši­tam au­to­bu­siu­kui sueis 23 me­tai. Ir jį nu­ra­šys.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.