Kas geriau: dirbti ar gauti bedarbio išmoką?

B. Petkevičiūtės nuotr.
Pasak E. Grabauskienės, kiekvienas renkasi sau tinkamą darbą, tad teigti, kad visi žmonės piknaudžiauja bedarbio pašalpomis – būtų neteisinga.
Dėl ilgą laiką šalyje trukusio karantino dalis žmonių prarado darbus ir buvo priversti registruotis Užimtumo tarnyboje (UT). „Kam dirbti, jeigu devynis mėnesius gausiu pašalpą?“- atvirai sako pašalpų gavėjai. Ar visada šie teiginiai pagrįsti – negi verta nedirbti ir gauti išmokas, o gal žmogus jaučiasi oriau, kai dirba.

Pašalpa – ne visiems

Vie­nas darb­da­vys buvo nu­ste­bintas be­dar­bio, ku­ris jam pa­ki­šo la­pus ir pa­pra­šė pa­si­ra­šy­ti, jog atė­jo įsi­dar­bin­ti, ta­čiau taip pa­t pa­pra­šė su­rai­ty­ti pa­ra­šą, jog at­lei­džia iš dar­bo. „Kai toks žmo­gaus nu­si­tei­ki­mas, tai iš­kart aiš­ku, kaip steng­sis dirb­ti“, —  kal­bė­jo darb­da­vys.

Pasak UT Biržų skyriaus vedėjos Eugenijos Grabauskienės, nedarbo socialinio draudimo išmokas (vadinamas bedarbio pašalpas) gauna ne visi UT prisiregistravę asmenys. Pašalpa mokama tik tiems, kuriems suteiktas bedarbio statusas ir kurie turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių. Atleidimo iš darbo priežastis skirti ar neskirti išmoką įtakos neturi.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/