Irutė Varzienė ves ekskursijas muziejaus lankytojams

Bu­vu­si ra­jo­no me­rė, vi­ce­me­rė, šiuo me­tu ra­jo­no Ta­ry­bos na­rė Iru­tė Var­zie­nė nuo sau­sio 8 die­nos dir­ba "Sė­los" mu­zie­ju­je. Iru­tės Var­zie­nės tei­ra­vo­mės, koks pir­ma­sis įspū­dis nau­jo­jo­je dar­bo vie­to­je.

Ko­kio­se pa­rei­go­se dir­ba­te "Sė­los" mu­zie­ju­je?

Nuo sau­sio 8 die­nos dir­bu Bir­žų kraš­to mu­zie­ju­je SĖ­LA, Lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo ir edu­ka­ci­jos sky­riu­je, eks­kur­si­jų va­do­ve.

Ar jau te­ko ves­ti eks­kur­si­jas, koks pir­ma­sis įspū­dis?

Jū­sų klau­si­mus ga­vau penk­tą sa­vo dar­bo die­ną, to­dėl apie pa­tir­tį kal­bė­ti, ma­nau, anks­ti. Ve­siu ap­žval­gi­nes eks­kur­si­jas, edu­ka­ci­nes pro­gra­mas.

Pir­mo­sios dar­bo die­nos pa­tvir­ti­no ži­no­tą tie­są – mu­zie­jus tur­tin­gas, dau­gy­bė įdo­mių eks­po­na­tų eks­po­zi­ci­jų sa­lė­se, fon­duo­se. Bir­žų kraš­to is­to­ri­ja, kaip ži­nia, ir­gi tur­tin­ga, int­ri­guo­jan­ti, me­džia­gos daug.Ti­kiuo­si įdo­mios, pra­smin­gos veik­los.

Ar pri­va­lė­jo­te baig­ti ko­kius nors gi­dų kur­sus?

Ne, to­kio rei­ka­la­vi­mo pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­me ne­bu­vo.

Ką at­sa­ky­tu­mė­te in­ter­ne­to ko­men­ta­to­riams, ku­rie Jums prie­kaiš­tau­ja dėl ne­po­tiz­mo?

Ko­men­ta­rų ne­skai­čiau. Pa­gal Jū­sų klau­si­mo for­mu­luo­tę, prie­kaiš­tai – be pa­grin­do.

Kaip Jus su­ti­ko mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas?

Mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas su­ti­ko drau­giš­kai, sky­riaus ko­le­gės la­bai ge­ra­no­riš­kos.

Ačiū už at­sa­ky­mus.