Į vietą, kur renkasi jaunimas, ateina ir senjorai!

Bir­žų At­vi­ro­je jau­ni­mo erd­vė­je bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi Bin­go va­ka­rai sen­jo­rams. Ši idė­ja gi­mė prieš me­tus So­cia­li­nio Suf­le­rio pro­jek­to me­tu. Mes, Bir­žų AJE sa­va­no­rės Ra­sa Pi­pi­ny­tė ir Ie­va Pet­ro­ny­tė, at­gai­vi­no­me Bin­go va­ka­rus, ku­rių me­tu jau­ni­mas pa­si­kvie­čia sen­jo­rus kar­tu pra­leis­ti lai­ką.

Ren­gi­niai vy­ko ne­pa­kar­to­ja­mai – į žai­di­mą įsi­trau­kė ne tik sen­jo­rai, bet ir jau­ni­mas. Pra­džio­je at­ke­lia­vę sen­jo­rai bū­da­vo ne­drą­sūs ir ma­lo­niai nu­ste­bę dėl mū­sų nau­jau­sios tai­syk­lės „Be ba­tų“, nes mes, jau­ni­mas, erd­vė­je jau­čia­mės kaip na­muo­se ir tai pa­de­da su­kur­ti jau­ku­mo jaus­mą. Bend­ra­vo­me tar­pu­sa­vy­je ir vie­ni ki­tus ge­riau pa­ži­no­me. Bin­go nu­ga­lė­to­jai bū­da­vo ap­do­va­no­ja­mi sal­džiais pri­zais. Li­ko­me nu­ste­bę ir la­bai nu­džiu­gę, kai ir mes su­lau­kė­me pri­zų nuo sen­jo­rų – šil­tų, megz­tų ko­ji­nių.

Iš tie­sų net ne­ži­no­jo­me ko ti­kė­tis, bet tai mums ta­po neį­kai­no­ja­ma pa­tir­ti­mi! Bend­rau­da­mi su sen­jo­rais bu­vo­me su­ža­vė­ti jų ak­ty­vu­mu. Jie taip pat bu­vo su­si­do­mė­ję mū­sų įsi­trau­ki­mu į vi­suo­me­ni­nę veik­lą, sa­va­no­rys­te, At­vi­ros jau­ni­mo erd­vės su­tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis jau­ni­mui. Ap­ro­džius pa­tal­pas, kur jau­ni­mas lei­džia lai­ką, dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­kė vir­tu­vė­lė, ku­ria mes nau­do­ja­mės per fil­mo va­ka­rus iš­me­gin­da­mi nau­jus re­cep­tus, tar­ki­me: pi­cos, či­li sriu­bos, la­za­ni­jos bei kek­siu­kų.

No­rė­tu­me Jus pa­kvies­ti į fi­na­li­nį Bin­go va­ka­rą, ku­ris vyks lapk­ri­čio 26d. 17 val. Bir­žų At­vi­ro­je jau­ni­mo erd­vė­je, Vy­tau­to g. 47, Bir­žų „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ra­bu­čio 3 aukš­te. Re­gist­ra­ci­ja te­le­fo­nu +37061925139 (ne­spė­ju­sius re­gist­ruo­si­me tą pa­čią die­ną, prieš ren­gi­nį).

Lau­kia­me jū­sų ir ti­ki­mės ne­pa­kar­to­ja­mų įspū­džių!

P. S. Ne­pa­mirš­ki­te pa­si­rū­pin­ti sa­vo ko­jų ši­lu­ma.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.