Į kaimo bibliotekų duris beldžiasi pertvarkos

Archyvo nuo­tr.
"Bir­žie­čių žo­džio" pa­šne­ko­vė – Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vil­man­tė Vo­rie­nė.
Pa­reng­tas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos 2020 me­tų op­ti­mi­za­vi­mo pla­nas. Pa­gal pa­reng­tą spren­di­mą, sie­kiant su­tau­py­ti sa­vi­val­dy­bės lė­šas bei at­si­žvel­giant į Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos cent­ra­li­zuo­to au­di­to re­ko­men­da­ci­jas nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 d. pla­nuo­ja­ma už­da­ry­ti 6 bib­lio­te­kos fi­lia­lus kai­me. Ko­dėl vyks­ta po­ky­čiai ir ko­kie?

Op­ti­mi­za­vi­mo pla­nas

Spren­di­mo pro­jek­te "Dėl Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­lų skai­čiaus ir jų iš­dės­ty­mo" tei­gia­ma: Bir­žų ra­jo­no bib­lio­te­kų tink­las ne­si­kei­čia nuo 2004 m. Jį su­da­ro Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Va­bal­nin­ko mies­to ir 25 kai­mo bib­lio­te­kų fi­lia­lai. Dau­gu­ma fi­lia­lų įsi­kū­rę bend­ruo­me­nėms, se­niū­ni­joms, švie­ti­mo įstai­goms pri­klau­san­čiuo­se pa­sta­tuo­se. 15 fi­lia­lų pa­tal­pos šil­do­mos elekt­ri­niais inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­tu­vais. To­kiuo­se fi­lia­luo­se kul­tū­ri­nė veik­la ru­dens-žie­mos pe­rio­du ne­vyks­ta, nes šal­ta. Bib­lio­te­kų fi­lia­lai var­to­to­jų po­rei­kius ten­ki­na mi­ni­ma­liai – iš­duo­da kny­gas ir spau­dą.

Bib­lio­te­kos pa­slau­gų plėt­rai nei­gia­mą po­vei­kį da­ro nuo­la­ti­nis gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mas. Ma­žė­jant gy­ven­to­jų skai­čiui, ma­žė­ja var­to­to­jų skai­čius bib­lio­te­ko­se, o kar­tu ir bib­lio­te­ki­nių pa­slau­gų po­rei­kis. Bib­lio­te­kų įsta­ty­me api­brė­žia­mas bū­ti­nas gy­ven­to­jų skai­čius mies­te­lio ar kai­mo pa­da­li­niui – vi­du­ti­niš­kai 700–800 gy­ven­to­jų. Bū­ti­na at­si­žvelg­ti į bib­lio­te­ki­nių pa­slau­gų po­rei­kį, kas daž­niau­siai ir le­mia bib­lio­te­kų iš­li­ki­mą. Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir jos fi­lia­lai iš­lai­ko­mi iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Sie­kiant su­tau­py­ti sa­vi­val­dy­bės lė­šas pla­nuo­ja­ma nuo 2020 me­tų sau­sio 1 d. už­da­ry­ti Pu­čia­kal­nės, Ang­li­nin­kų, Šu­kio­nių, o nuo va­sa­rio 1 d. – Rin­kuš­kių, Ra­mon­ga­lių ir An­čiš­kių fi­lia­lus. Šių fi­lia­lų iš­lai­ky­mo kaš­tai pa­gal pa­skai­čia­vi­mus – di­džiau­si. Vie­nas bran­giau­sių, nu­ro­do­ma spren­di­mo pro­jek­te, Rin­kuš­kių fi­lia­lo iš­lai­ky­mas. Už šio fi­lia­lo šil­dy­mo pa­slau­gas Sa­vi­val­dy­bė per me­tus su­mo­ka apie 10 tūkst. 492 eu­rus. Vi­sų mi­nė­tų še­šių bib­lio­te­kų iš­lai­ky­mui, pa­brė­žia­ma, skir­ta 34 tūkst. 253 eu­rai.

Spren­di­mo pro­jek­to ren­gė­jų nuo­mo­ne, pla­nuo­ja­mų op­ti­mi­zuo­ti fi­lia­lų są­skai­ta su­tau­py­tos lė­šos bū­tų pa­nau­do­tos Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­ša­jai bib­lio­te­kai ir li­ku­sių fi­lia­lų ma­te­ria­li­nei ba­zei ge­rin­ti, tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bei už­tik­rin­ti, kny­gų fon­do at­nau­ji­ni­mui. Pla­nuo­ja­ma, kad Sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je lik­tų 20 fi­lia­lų. Bir­žuo­se bū­tų ku­ria­mas Jo­no ir Adol­fo Me­kų pa­li­ki­mo stu­di­jų cent­ras.

Spren­di­mo pro­jek­tą svars­tys Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Jei­gu sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­riai šiam spren­di­mui pri­tars, po­ky­čiai pra­si­dės.

Apie per­tvar­kas – bib­lio­te­kos di­rek­to­rė

Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rę Vil­man­tę VO­RIE­NĘ kal­bi­na "Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­jos ko­res­pon­den­tė Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ.

Iki sau­sio 1 die­nos lai­ko ne­daug. Kaip ruo­šia­tės po­ky­čiams?

Iš tie­sų bib­lio­te­kos lau­kia tam tik­ri po­ky­čiai, ta­čiau ne­ma­nau, kad jie bus to­kie, jog su­griau­tų nu­si­sto­vė­ju­sį dar­bo rit­mą. Su ga­li­mais po­ky­čiais tiek dar­buo­to­jai, tiek bib­lio­te­kos pa­slau­gų var­to­to­jai yra su­pa­žin­din­ti. Lau­kia­me ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mo.

Vie­toj už­da­ri­nė­ja­mų fi­lia­lų nu­ma­ty­ti mo­bi­lūs kny­gų iš­da­vi­mo punk­tai. Kur ir kaip šie punk­tai veik­tų? Ka­da pra­dė­tų veik­ti? Koks jų dar­bo lai­kas?

Mo­bi­li bib­lio­te­ka yra vie­na iš knyg­ne­šys­tės for­mų. Knyg­ne­šys­tė – vie­na iš dau­ge­lio bib­lio­te­kos ne­mo­ka­mų pa­slau­gų. Šia pa­slau­ga nau­do­ja­si se­ny­vo am­žiaus, ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tys gy­ven­to­jai, li­go­niai. Šiuo me­tu bib­lio­te­ka tu­ri 9 kny­gų iš­da­vi­mo punk­tus: Suos­tuo­se, Gul­bi­nuo­se, Sat­kū­nuo­se, Svi­liuo­se, Gei­džiū­nuo­se, Bū­gi­niuo­se, Smil­giuo­se, Mie­liū­nuo­se, Drą­sei­kiuo­se. Juos ap­tar­nau­ja to mik­ro­ra­jo­no bib­lio­te­ki­nin­kas, kar­tą per mė­ne­sį su­tar­tu lai­ku ga­be­nan­tis kny­gas į skai­ty­to­jams pa­to­gią vie­tą – daž­niau­siai tai bend­ruo­me­nių na­mai. La­bai daž­nai bib­lio­te­ki­nin­kas už­su­ka ir į var­to­to­jo na­mus. Taip pat bib­lio­te­ko­se dir­ba sa­va­no­riai knyg­ne­šiai. Tai bib­lio­te­kos var­to­to­jai, ku­rie pe­rio­di­kos lei­di­nius ar kny­gas pa­sii­ma ne tik sau, bet ir, tar­kim, kai­my­nui, ku­ris dėl tam tik­rų prie­žas­čių pa­ts ne­ga­li atei­ti į bib­lio­te­ką. Knyg­ne­šių ra­jo­ne yra apie 130, jie ap­tar­nau­ja dau­giau kaip 200 var­to­to­jų, į na­mus pri­sta­to dau­giau kaip 6000 kny­gų, laik­raš­čių ir žur­na­lų per me­tus.

Šiuo me­tu yra pa­reng­ti 6 nau­ji mo­bi­lūs marš­ru­tai: Bir­žų mies­to, Juos­ta­vie­čių, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio ir 3 Va­bal­nin­ko mies­to. To­kiu bū­du kny­gų iš­da­vi­mo punk­tų skai­čius pa­di­dė­tų iki 40.

Dėl mo­bi­lios bib­lio­te­kos su­sto­ji­mo vie­tos bū­tų de­ri­na­ma su bend­ruo­me­nė­mis, pri­va­čiais as­me­ni­mis.

Au­to­bu­siu­kas vyk­tų pa­gal nu­sta­ty­tą gra­fi­ką. Pra­džio­je pla­nuo­ja­ma vyk­ti kar­tą per mė­ne­sį, jei­gu at­si­ras po­rei­kis, bus vyks­ta­ma ir daž­niau.

Ko­kios mar­kės tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis (ne bib­lio­bu­sas?) šiuos punk­tus ap­tar­nau­tų? Kiek dar­buo­to­jų va­ži­nės į punk­tus? Ko­kias pa­slau­gas teiks?

Nau­do­si­me tu­ri­mus iš­tek­lius: tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį OPEL VI­VA­RO, į marš­ru­tus vyks to mik­ro­ra­jo­no bib­lio­te­ki­nin­kas ir vai­ruo­to­jas. Pag­rin­di­nė pa­slau­ga – kny­gų, spau­dos pri­sta­ty­mas.

Taip pat bus ga­li­my­bė pa­si­nau­do­ti kom­piu­te­riu su in­ter­ne­ti­ne priei­ga.

Jei­gu pa­slau­ga pa­si­tei­sins, bus ieš­ko­ma bū­dų mo­der­naus bib­lio­bu­so įsi­gi­ji­mui.

Kny­gų fon­das. Kai ku­rie bib­lio­te­kų lan­ky­to­jai į bib­lio­te­kas trauk­da­vo skai­ty­ti nau­jų laik­raš­čių. Jei­gu bib­lio­bu­sas lan­kys kar­tą per mė­ne­sį, nau­jie­nos bus pa­se­nu­sios ir nie­kam ne­beį­do­mios...

Taip, tai yra pro­ble­ma ir di­de­lis skau­du­lys, nes dėl lė­šų trū­ku­mo ne­ga­li­me pa­si­džiaug­ti spau­dos gau­su­mu. Įvai­rių pe­rio­di­kos lei­di­nių dėl tos pa­čios prie­žas­ties stin­ga ir vie­ša­jai bib­lio­te­kai, kai­mo pa­da­li­niams – tuo la­biau... Ne vi­si jie gau­na net abu ra­jo­ni­nius laik­raš­čius. Ki­tų laik­raš­čių ir žur­na­lų pa­si­rin­ki­mas taip pat yra skur­do­kas. Lė­šas pe­rio­di­kai ski­ria sa­vi­val­dy­bė, vi­sus me­tus tu­ri­me dis­po­nuo­ti tais skir­tais re­sur­sais, ke­lis kar­tus per me­tus per­žiū­ri­me, ko­kius pe­rio­di­nius lei­di­nius skai­to tam tik­ro mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai. De­ja, be­veik nuo­lat ten­ka ko­kių nors lei­di­nių at­si­sa­ky­ti.

Vi­suo­met esa­me dė­kin­gi tiems, ku­rie to­kią si­tua­ci­ją su­vo­kia ir, tar­kim, kai­mo bib­lio­te­kai vi­siems me­tams už­sa­ko pe­rio­di­kos lei­di­nį. To­kius žmo­nes va­di­na­me ne sa­vo rė­mė­jais, bet sa­vo bi­čiu­liais.

Ma­nau, mums vi­siems bū­tų sma­giau gy­ven­ti, jei la­biau pa­si­steng­tu­me su­pras­ti tam tik­rų įstai­gų, šiuo at­ve­ju bib­lio­te­kų, gy­va­vi­mo iš­tek­lius ir ga­li­my­bes.

Miš­kin­gų vie­to­vių kai­mų gy­ven­to­jai skun­džia­si in­ter­ne­to ry­šio trik­džiais. Į ar­ti­miau­sią bib­lio­te­ką jie trauk­da­vo dėl in­ter­ne­to, kad pa­si­ple­pė­tų su už­sie­ny­je dir­ban­čiais vai­kais, gi­mi­nai­čiais. Kaip už­tik­rin­si­te in­ter­ne­ti­nio ry­šio priei­na­mu­mą Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio marš­ru­to 25 ki­lo­met­rų ruo­že, pa­vyz­džiui, ato­kia­me Bei­no­ro kai­me?

Bus ieš­ko­ma to­kio in­ter­ne­to ry­šio tie­kė­jo, ku­ris už­tik­rin­tų ko­ky­biš­ką in­ter­ne­to priei­gą.

Kai­mo ke­liai pa­va­sa­rį, ru­de­nį, žie­mą – ne­pra­va­žiuo­ja­mi, sli­dūs. Kaip pa­siek­si­te skai­ty­to­jus?

Blo­gi ke­liai ne­bū­na vi­sus me­tus. Šiuo at­ve­ju la­biau yra po­žiū­rio klau­si­mas ir bib­lio­te­kos lanks­tu­mas klien­to at­žvil­giu. Vi­si da­ly­kai yra su­de­ri­na­mi. Jei­gu tą die­ną ke­lias sli­dus ir ne­pra­va­žiuo­ja­mas, mo­bi­li bib­lio­te­ka ap­lan­kys ki­tą die­ną. Svar­bu in­for­muo­ti skai­ty­to­jus. Tas vyks­ta ir da­bar, bū­na vi­so­kių si­tua­ci­jų, dėl ku­rių bib­lio­te­ki­nin­kai ne­ga­li nu­vyk­ti į kny­gų iš­da­vi­mo punk­tus. To­kiu at­ve­ju skam­bi­na­ma var­to­to­jams ir ta­ria­ma­si dėl ki­to lai­ko. Ti­ki­ma­si, kad pa­dės se­niū­ni­jos, ku­rios yra at­sa­kin­gos už dau­ge­lio ke­lių prie­žiū­rą.

Į kai­mo bib­lio­te­ką žmo­nės rink­da­vo­si į pa­ro­dė­les, į įvai­rius ren­gi­nius. Bib­lio­te­ki­nin­kės neį­ga­lius, pa­gy­ve­nu­sius žmo­nes lan­ky­da­vo na­muo­se, jiems ne­šda­vo kny­gas, laik­raš­čius. Bib­lio­te­kos telk­da­vo žmo­nes. Ar nea­tims per­tvar­ka iš kai­mo žmo­nių bend­ra­vi­mo džiaugs­mo, ar so­cia­li­nė at­skir­tis ne­paašt­rės?

Bib­lio­te­ka nė­ra vie­nin­te­lė kul­tū­ros įstai­ga, or­ga­ni­zuo­jan­ti ren­gi­nius ir tel­kian­ti žmo­nes. Yra Kul­tū­ros cent­ro pa­da­li­nai, juo­se dir­ba kul­tū­ri­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­riai, yra vie­tos bend­ruo­me­nės, ku­rios taip pat vyk­do kul­tū­ri­nę veik­lą. Bib­lio­te­kos ren­gi­niai la­biau orien­tuo­ti į kny­gos po­pu­lia­ri­ni­mą, skai­ty­mo ska­ti­ni­mą. Jei­gu bus po­rei­kis, ren­gi­nį ga­li­me tie­siog... at­vež­ti. Kaip pa­vyz­dį ga­liu pa­teik­ti ren­gi­nį vai­kams, or­ga­ni­zuo­tą Gai­žiū­nuo­se, kur nė­ra bib­lio­te­kos. Šven­tė vy­ko bend­ruo­me­nės na­muo­se, or­ga­ni­za­to­rė – Nau­sė­džių struk­tū­ri­nio pa­da­li­nio vy­resn. bib­lio­te­ki­nin­kė. Jai tal­ki­no kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­ja. Vai­kai šven­tė Pe­pės Il­ga­ko­ji­nės šim­tą­jį gim­ta­die­nį.

Bib­lio­te­kos siū­lo­mų pa­slau­gų spekt­ras la­bai pla­tus: įvai­rios edu­ka­ci­jos vai­kams ir suau­gu­siems, li­te­ra­tū­ri­nės ke­lio­nės, ki­no va­ka­rai, kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mai ir pan. Te­rei­kia pa­reikš­ti no­rą, su­si­tar­ti ir il­gi žie­mos va­ka­rai su bib­lio­te­ki­nin­kais tik­rai ne­prailgs.

Au­kim su kny­ga.