Germaniškiečiai puošia Lietuvos pakraštį

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­sie­ny­je vie­to­je brūz­gy­no bend­ruo­me­nė su­kū­rė lais­va­lai­kio par­ką.
Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pa­sie­ny­je dunk­so­ju­sį brūz­gy­ną ger­ma­niš­kie­čiai pa­ver­tė lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų par­ku. Dar­bai tę­sia­si. Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nė ir to­liau gra­ži­na sa­vo gim­ti­nę.

Ger­ma­niš­kio bend­ruo­me­nė pra­smin­gais dar­bais ku­ria sa­vo kraš­to met­raš­tį. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Kly­vie­nė di­džiuo­ja­si žmo­nių en­tu­ziaz­mu. Į tal­kas kas­dien rink­da­vo­si po 20-30 žmo­nių. Tal­ki­no ūki­nin­kai sa­vo tech­ni­ka. Pir­ma­sis eu­ro­pi­nis pro­jek­tas prieš ke­le­rius me­tus sėk­min­gai įgy­ven­din­tas – est­ra­da, sta­dio­nas, spor­to aikš­ty­nas, vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė, tre­ni­ruok­liai... Čia vyks­ta įvai­rios šven­tės. Pri­ta­po ir nau­ja tra­di­ci­ja. Se­nų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se į par­ką bend­ruo­me­nės na­riai ren­ka­si su­tik­ti Nau­jų­jų me­tų. Ver­da­ma sriu­ba, šo­ka­ma, links­mi­na­ma­si.

– Rei­kia par­ke to­bu­lin­ti ką tu­ri­me, – už­si­brė­žu­si bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Kris­ti­na ir jos bend­ra­min­čių ko­man­da.

Pa­gal nau­ją pro­jek­tą su­si­ruoš­ta at­nau­jin­ti krep­ši­nio aikš­ty­no dan­gą, vai­kų žai­di­mo aikš­te­lę. Bus pa­sta­ty­ti ir bio­tua­le­tai.

Pro­jek­to ver­tė dau­giau kaip 20 tūks­tan­čių eu­rų. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Kly­vie­nė pa­si­džiau­gė, kad šį kar­tą fi­nan­si­nę pa­ra­mą, 20 pro­c. lė­šų, pri­dės Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Tai di­de­lė pa­ska­ta bend­ruo­me­nei, nes jei­gu sa­vi­val­dy­bė ne­bū­tų pri­si­dė­ju­si, iš pa­čių bend­ruo­me­nės na­rių bū­tų tu­rė­ję su­rink­ti dau­giau kaip 5 tūks­tan­čius eu­rų.

Bir­žų ra­jo­no kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė Edi­ta Če­po­kie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­tvir­ti­no, kad Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tų pa­ra­mai gau­ti pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014-2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nes, veik­los sri­tis ar vei­kas, at­ran­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je priim­ti spren­di­mai skir­ti pa­ra­mą ne vien Ger­ma­niš­kio kai­mo bend­ruo­me­nės pro­jek­tui "Lai­min­ga vai­kys­tė", bet ir dar ke­lių bend­ruo­me­nių pro­jek­tams. Pa­bir­žės bend­ruo­me­nės pro­jek­tui "Se­no­jo Pa­bir­žės par­ko vie­šų­jų erd­vių at­nau­ji­ni­mas ir pri­tai­ky­mas vi­suo­me­nės po­rei­kiams", Kra­tiš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės pro­jek­tui "Spor­tuo­jan­ti bend­ruo­me­nė – svei­ka vi­suo­me­nė", Gai­žiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pro­jek­tui "Spor­tuo­ja­me vi­si ir ma­ži, ir di­de­li", Ki­lu­čių bend­ruo­me­nės pro­jek­tui "Lais­va­lai­kio sa­la".

Kai­mo bend­ruo­me­nė­se dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti va­sa­rą.