Garbės piliečio vardas – vabalninkiečiui Algirdui Garbauskui

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Al­gir­das Gar­baus­kas – ak­ty­vus me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vų na­rys – Ra­sų šven­tės Va­bal­nin­ke me­tu 2017 me­tais.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vien­bal­siai priim­tas spren­di­mas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti Al­gir­dui Pra­nui Gar­baus­kui.

Spren­di­mo pro­jek­tą „Dėl Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo“ po­sė­džio da­ly­viams pa­tei­kė Bir­žų r. sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė.

Ko­mi­si­jai pa­siū­ly­mą su­teik­ti gar­bės var­dą Va­bal­nin­ko kraš­to is­to­ri­jos ty­ri­nė­to­jui, kraš­to is­to­ri­jos met­raš­ti­nin­kui, Va­bal­nin­ko kraš­to mu­zie­jaus kū­rė­jui, kny­gų ir pub­li­ka­ci­jų is­to­ri­nė­mis kraš­to te­mo­mis au­to­riui A. P. Gar­baus­kui pa­siū­lė Bir­žų kraš­to mu­zie­jus „Sė­la“. Re­ko­men­da­ci­jas pa­tei­kė Va­bal­nin­ko kraš­to kul­tū­ros ir is­to­ri­jos fon­das ir Va­bal­nin­ko se­niū­ni­ja.

Ko­mi­si­jai pa­teik­ta­me pa­siū­ly­me nu­ro­do­ma, jog A. P. Gar­baus­kas yra „Va­bal­nin­ko kraš­to is­to­ri­jos met­raš­ti­nin­kas, kraš­to­ty­ri­nin­kas, vie­nas iš Va­bal­nin­ko mu­zie­jaus stei­gė­jų, ak­ty­viai rin­kęs eks­po­na­tus, is­to­ri­nę me­džia­gą, ją sis­te­mi­nęs ir pri­tai­kęs ku­ria­mai mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jai“.

A. Gar­baus­kas yra ir 2007 m. pa­sau­lį iš­vy­du­sios kny­gos „Dvi­de­šim­to am­žiaus Va­bal­nin­kas“ bend­raau­to­rius. Pas­te­bi­ma, jog šis ak­ty­vus va­bal­nin­kė­nas da­ly­vau­ja ir vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je, me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vuo­se. A. P. Gar­baus­kas ei­lę me­tų ren­gia straips­nius apie Va­bal­nin­ko kraš­to kul­tū­ri­nę veik­lą ir juos pub­li­kuo­ja laik­raš­ty­je „Bir­žie­čių žo­dis“. Prieš de­šim­tį me­tų A.P. Gar­baus­kui bu­vo įteik­tas gar­bin­gas Va­bal­nin­ko kraš­to ap­do­va­no­ji­mas – „Li­no žie­do“ žy­muo. Va­bal­nin­kie­čiai džiau­gia­si ir A. Gar­baus­ko rū­pes­čiu kas­met pa­si­ro­dan­čiu laik­raš­čiu „Žo­li­nės var­pai“.

Al­gir­das Gar­baus­kas yra gi­męs 1940-ųjų me­tų va­sa­rio mė­ne­sį Va­bal­nin­ko vals­čiaus Bart­kū­nų kai­mo vien­kie­my­je. Bai­gęs Va­bal­nin­ko vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ati­tar­na­vęs ka­riuo­me­nė­je, jis dir­bo dės­ty­to­ju Va­bal­nin­ko že­mės ūkio tech­ni­ku­me, kur dės­tė tech­ni­nius da­ly­kus.

„Bir­žie­čių žo­dis“ svei­ki­na Al­gir­dą Pra­ną Gar­baus­ką ir džiau­gia­si, jog tai jau ne­be pir­mas Bir­žų kraš­to laik­raš­čio bend­ra­dar­bis, ku­riam su­tei­kia­mas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čio var­das. Tarp Bir­žų r. sa­vi­val­dy­bės gar­bės pi­lie­čių yra ir ra­šy­to­jas, bu­vęs re­dak­to­riaus pa­va­duo­to­jas Pet­ras Sko­džius, re­dak­to­rius Al­gir­das Vla­dis­lo­vas But­ke­vi­čius, rašytojas Algimantas Zurba, poetas Jonas Strielkūnas, literatas Valentinas Dagys bei buvę kraštiečiai, laikraščio bendradarbiai: muziejininkas Algimantas Baublys, treneris Vladas Garastas, kraštotyrininkas Borisas Januševičius, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.