Prisiminta Lietuvai gražinti draugijos istorija

Algirdo Garbausko nuotr.
Draugijos Lietuvai pagražinti nariai rinkosi paminėti šios organizacijos šimtmetį.
Baigiantis spaliui grupelė Lietuvai pagražinti draugijos narių rinkosi į Ramongalius paminėti organizacijos šimtmetį. Renginio vedėja Dalia Baltrušaitienė, taip pat draugijos Biržų ir Vabalninko skyrių vadovės Zita Pipirienė ir Aldona Jatulevičienė apžvelgė veiklą ir kalbėjo apie ateitį.

Istorijos mėgėjas Algirdas Garbauskas priminė nueitą draugijos šimtmečio kelią. Turbūt nedaugelis žino, kad yra tokia visuomeninė organizacija – Lietuvai pagražinti draugija, kuri šiais metais mini 100 metų jubiliejų. Po pirmojo pasaulinio karo, Lietuvai tapus nepriklausomai, reikėjo ne tik atkurti suniokotą ūkį, bet ir pagražinti bendrą Lietuvos vaizdą. Tuo susirūpinę didieji Lietuvos žmonės Kaune sukvietė konferenciją, kuri 1921 metų balandžio mėnesį įkūrė Lietuvai pagražinti draugiją. Jos tikslas buvo ugdyti visuomenės dvasinę kultūrą, saugoti ir gražinti Tėvynės kraštovaizdį, gamtą ir etnokultūros paveldą. Centro valdybos pirmininku buvo išrinktas Juozas Tumas-Vaižgantas. Draugija veikė iki 1940 metų. Naujai valdžiai jos veikla pasirodė per daug patriotiška ir draugija panaikinta. Atkurta buvo 1995 metų birželio mėnesį. Pirmininku buvo išrinktas aktyvus miškininkas Juozas Dingelis. Draugijos atkūrimu rūpinosi ir Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, kuris buvo išrinktas draugijos Garbės pirmininku. Šalies miestuose , miesteliuose pradėjo steigtis draugijos skyriai. Toks skyrius 1998 metais buvo įkurtas Biržuose ir jam iki šiol vadovauja Zita Pipirienė. Lankydamasis Vabalninke, Monsinjoras ne kartą minėjo šią draugiją ir siūlė ją įkurti Vabalninke. Jau po Monsinjoro mirties, 2002 metų spalio 8 dieną į Vabalninko Balio Sruogos vidurinę mokyklą atvyko būrelis svečių iš Vilniaus ir Biržų. Dalyvavo ir kalbėjo Draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, svečias kunigas Gintaras Petronis, Zita Pipirienė. Buvo nutarta įkurti Lietuvai pagražinti draugijos Vabalninko skyrių. Jo vadove išrinkta aktyvi biologijos mokytoja Aldona Jatulevičienė. Į draugiją įstojo vyresnių klasių moksleiviai, keletas vabalninkiečių.

Šimtmečio veiklos minėjime prisiminta Garbės pirmininko Kazimiero Vasiliausko veikla, atkuriant draugijas, jo apsilankymai mūsų krašte. Minėjimo dalyviai dėkojo Biržų kultūros centro Ramongalių skyriaus meno vadovui Rimantui Baltrušaičiui už šiltą priėmimą. Renginį paįvairino biržiečių moterų „Miestelėnų“ ansamblio dainos, vabalninkiečių eilėraščiai. Pabendravę, pakalbėję, dalyviai patenkinti, žvaigždėtos nakties keliais traukė į namus.

 Biržų kultūra Biržuose, Lietuvoje ir pasaulyje.

logo

Susijusios naujienos