Dovanos miško gyventojams

Sau­sio 3-ąją Smil­gių bend­ruo­me­nė or­ga­ni­za­vo ge­ru­mo ak­ci­ją "Šven­ti­nės vai­šės miš­ko žvė­re­liams".

Mo­ki­nu­kai ir ke­le­tas suau­gu­sių­jų vy­ko į Kir­do­nių miš­ką. Pa­sik­vie­tė­me drau­gų iš Pas­va­lie­čių, Pa­če­riaukš­tės. Ne­pa­bū­go vė­jo, šal­to­ko oro net ma­žy­liai su ma­my­tė­mis ir dar­buo­to­jo­mis iš Kir­do­nių dau­gia­funk­cio cent­ro. Miš­ko gy­ven­to­jams no­rė­jo­me pa­do­va­no­ti šven­tę, tad ve­žė­me įvai­rių do­va­nų: mor­kų, obuo­lių, bu­ro­kų, mo­liū­gų, šie­no, grū­dų ir t.t.

Ka­bi­no­me šias gė­ry­bes ant krū­mų, me­džių ša­kų, bė­rė­me ant šie­no, net dar­žo­vių ki­li­mą kir­do­nie­čiai su­klo­jo... Miš­ko poil­sia­vie­tė­je mus su­ti­ko gi­ri­nin­kas Au­re­li­jus Še­pe­tis su ko­le­ga, už­kū­rė lau­žą su­šil­ti ir pra­ve­dė pa­žin­ti­nę miš­ko pa­mo­ką, do­va­no­jo kny­ge­lių. Žai­dėm, dai­na­vom, dek­la­ma­vom, vai­ši­no­mės "zui­kio py­ra­gu", kai ku­rie dar vy­ko­me keis­tuo­lės lie­pos pa­žiū­rė­ti. Bu­vo sma­gu vi­siems pa­bū­ti gam­tos prie­globs­ty­je. Ti­ki­mės: mū­sų do­va­nos žvė­re­liams ir paukš­čiams pa­tiks.