Akiratyje – kiaulės ir paukščiai

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Kiau­lių ūkiams su­griež­tin­tos tai­syk­lės bei bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mai prieš af­ri­ki­nį kiau­lių ma­rą te­be­ga­lio­ja.
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Pa­ne­vė­žio de­par­ta­men­to Bir­žų sky­riaus ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pe­rio­diš­kai tik­ri­na ra­jo­no kiau­lių ūkius kaip šie lai­ko­si bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mų prieš af­ri­ki­nį kiau­lių ma­rą (AKM).

Tar­ny­bos Bir­žų sky­riaus ve­dė­ją Adol­fą Rin­kū­ną džiu­gi­na tai, kad dau­gu­ma kiau­lių lai­ky­to­jų rei­ka­la­vi­mų lai­ko­si, nors praė­ju­siais me­tais už kai ku­riuos pa­žei­di­mus ke­le­tas jų ir nu­baus­ta. Į "Bir­žie­čių žo­džio" klau­si­mą, ar Bir­žų ra­jo­ne kiau­lių ūkių dau­gė­ja, A. Rin­kū­nas at­sa­kė, jog kai­mo gy­ven­to­jai vis dar ne­drįs­ta pra­dė­ti kiau­lių au­gin­ti ir sa­vo ūkių ne­ple­čia. Vie­nas ki­tas nau­jas kiau­lių lai­ky­to­jas at­si­ra­do. Tar­ny­bos duo­me­ni­mis, Bir­žų ra­jo­ne įre­gist­ruo­ta 80 kiau­lių ūkių. Prieš tre­jus me­tus to­kių ūkių bū­ta 200. Stam­biau­sias ūkis, tuo pa­čiu ir di­džiau­sias af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro ri­zi­kos ob­jek­tas, iš­lie­ka UAB "Bir­žų be­ko­nas". "Bir­žų be­ko­nas" lai­ko apie 18 tūkst. kiau­lių.

– Mes pri­ta­ria­me gy­ven­to­jų nuo­sta­tai, kad ne­rei­kia sku­bė­ti veis­ti kiau­lių, nes af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras iš Lie­tu­vos, o tuo pa­čiu ir iš Bir­žų ra­jo­no ne­pa­sit­rau­kė. To­dėl vi­sos su­griež­tin­tos tai­syk­lės ir rei­ka­la­vi­mai kiau­lių ūkiams te­be­ga­lio­ja, – pa­sa­ko­jo A. Rin­kū­nas. Ir pri­dū­rė: – Sau­sio mė­ne­sio pa­bai­go­je Bir­žų gi­rio­je skir­tin­gi me­džio­to­jų bū­re­liai su­me­džio­jo du šer­nus, ku­riems la­bo­ra­to­ri­jo­je at­li­kus mė­gi­nių ty­ri­mus nu­sta­ty­tas af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras. Sker­de­na uti­li­zuo­ta.

Kiau­lių au­gin­to­jai, at­si­sa­kę kiau­lių ėmė­si paukš­ti­nin­kys­tės, to­dėl ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad šiuo me­tu pra­si­dė­jus paukš­čių mig­ra­ci­jai, la­bai svar­bu ap­ri­bo­ti na­mi­nių paukš­čių lais­vę, juos sau­go­ti nuo paukš­čių gri­po. Na­mi­nius paukš­čius lai­ky­ti tvar­te, ap­tva­ruo­se.

– Pas­te­bė­jus keis­tą paukš­čio elg­se­ną, ra­dus ne­gy­vą van­dens paukš­tį rei­kia in­for­muo­ti ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą ar­ba pri­va­tų ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją, – pri­me­na ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas A. Rin­kū­nas.

"Bir­žie­čių žo­džiui" A. Rin­kū­nas pa­sa­ko­jo: prieš dvi sa­vai­tes Ast­ra­ve žmo­nės ra­do kri­tu­sią gul­bę. Ty­ri­mai gul­bei paukš­čių gri­po ne­pat­vir­ti­no.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos