Vecumniekuose – savivaldybės gimtadienis ir lelijų šventė

SAvivaldybės nuotr.
Lie­pos 13 die­ną Ve­cum­nie­kų sa­vi­val­dy­bė­je (Lat­vi­jos Res­pub­li­ka) vy­ko sa­vi­val­dy­bės 10-ojo gim­ta­die­nio ir Le­li­jų šven­tė. Pas­vei­kin­ti Ve­cum­nie­kų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų į šven­tę vy­ko Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir Bir­žų kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Siau­de­la“ (va­do­vė Jū­ra­tė Gar­ne­lie­nė).

Šven­tė vy­ko mies­to par­ke ir ki­to­se erd­vė­se. Kul­tū­ros cent­re bu­vo su­reng­ta šia­me kraš­te au­gi­na­mų le­li­jų pa­ro­da (Ve­cum­nie­kų gė­li­nin­kai di­džiuo­ja­si ži­no­mais le­li­jų se­lek­ci­nin­kais ir čia iš­ves­to­mis ka­ra­liš­kų le­li­jų veis­lė­mis, o Sa­vi­val­dy­bės her­bas pa­puoš­tas le­li­jos žie­du). Flo­ris­tų dar­bai bu­vo eks­po­nuo­ja­mi vi­so­se šven­tės erd­vė­se. Daug pra­mo­gų bu­vo skir­ta vai­kams. Vy­ko ama­ti­nin­kų mu­gė.

Pag­rin­di­nis šven­tės ren­gi­nys vy­ko par­ke įreng­to­je sce­no­je. Į šven­tę Ve­cum­nie­kų par­tne­riai at­vy­ko su do­va­no­mis – kon­cer­tais. Bir­žie­čiai taip pat do­va­no­jo kon­cer­tą: Bir­žų kraš­to se­ną­ją mu­zi­ką Ve­cum­nie­kų klau­sy­to­jams pri­sta­tė „Siau­de­la“.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas į šven­tės da­ly­vius krei­pė­si lat­viš­kai ir su­lau­kė šil­tų plo­ji­mų. Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės žmo­nių var­du me­ras pa­svei­ki­no Ve­cum­nie­kų sa­vi­val­dy­bę ir jos gy­ven­to­jus 10 me­tų su­kak­ties pro­ga. „Esa­te ar­ti­miau­sia mū­sų ra­jo­nui sa­vi­val­dy­bė, to­dėl džiau­gia­mės drau­giš­kais ir ofi­cia­lia drau­gys­tės su­tar­ti­mi įtei­sin­tais mū­sų san­ty­kiais. Ti­ki­mės, kad mū­sų drau­gys­tė, kaip ir Ve­cum­nie­kų sa­vi­val­dy­bė, stip­rės, kad ra­si­me kuo dau­giau są­ly­čio taš­kų ir pa­dė­si­me vie­ni ki­tiems spręs­ti mū­sų gy­ven­to­jams ak­tua­lius klau­si­mus“, – kal­bė­jo V. Ja­rec­kas ir kal­bą bai­gė lat­viš­kai lin­kė­da­mas gra­žios šven­tės ir sėk­min­gų dar­bų.

Po kon­cer­to vi­si šven­tės da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į kraš­to kon­di­te­rių su­reng­tą tor­tų de­gus­ta­vi­mą. Tor­tus šven­tei do­va­no­jo ne tik pro­fe­sio­na­lūs kon­di­te­riai, bet ir žmo­nės, ku­riems tor­tų ke­pi­mas ir puo­ši­mas yra ho­bi.

O kvies­ti­nius šven­tės sve­čius Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Gun­tis Kal­niņš pa­kvie­tė pa­bend­rau­ti siau­res­nia­me ra­te. Šven­tė­je da­ly­va­vo dvie­jų Lie­tu­vos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių va­do­vai: Bir­žų ir Pas­va­lio.