Vasaros vandens ir paplūdimio sporto šventėje ir kaimo seniūnijų sporto žaidynėse

Si­gu­tės Kvet­kie­nės nuo­tr.
Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ras bir­žie­čius kvie­tė Vals­ty­bės die­ną at­vyk­ti į cent­ri­nį pa­plū­di­mį pa­bū­ti su drau­gais, pa­bend­rau­ti, pa­si­žiū­rė­ti ar iš­ban­dy­ti sa­vo meist­riš­ku­mą įvai­rio­se var­žy­bo­se. Da­ly­viai ir žiū­ro­vai atė­jo ir po vie­ną, ir šei­mo­mis.
Si­gu­tės Kvet­kie­nės nuo­tr.
Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jas - bir­žie­tis bu­riuo­to­jas Jo­nas Ku­čins­kas

Spor­ti­nis ren­gi­nys pra­si­dė­jo 10.00 val. „Kai­mo se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nė­mis“. Se­niū­ni­jų ko­man­dos žai­dė tink­li­nį, „Smi­gi­nį“, len­kė ran­kas, kil­no­jo gi­rą. Kai ku­rie žiū­ro­vai sa­kė, jog apie ren­gi­nį iš anks­to ne­ži­no­jo, nes ne­si­do­mė­jo. Bet ei­da­mi į tur­gų iš­gir­dę, jog pa­plū­di­my­je kaž­kas vyks­ta, smal­su­mo ve­da­mi atė­jo čio­nai. Ir ne­si­gai­lė­jo.

Da­ly­viams ir žiū­ro­vams ne­sti­go ge­ros nuo­tai­kos, skam­bė­jo juo­kas, sma­gios rep­li­kos. Žais­da­mi „Smi­gi­nį“ ir mė­ty­da­mi į tai­ki­nį strė­ly­tes dau­giau­sia taš­kų su­rin­ko Šir­vė­nos se­niū­ni­jos ko­man­dos na­riai. Svars­čių kil­no­ji­me pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Va­bal­nin­ko ko­man­da. Kaip­gi ne­lai­mės, kad ne­di­de­lis ber­niu­kas net su­si­mai­šė be­skai­čiuo­da­mas, kiek kar­tų gi­rą iš­kė­lė Vy­das Va­rei­ka, daug­kar­ti­nis čem­pio­nas res­pub­li­ki­nė­se var­žy­bo­se. Tik va­bal­nin­kie­čiai sa­vo ko­man­do­je tu­rė­jo svars­čių kil­no­to­ją – mo­te­rį. Nors Bi­ru­tė Mi­ka­laus­kai­tė kil­no­jo leng­ves­nę gi­rą, ne ką te­nu­si­lei­do vy­rams. Žiū­ro­vams la­bai pa­ti­ko ran­kų len­ki­mo var­žy­bos. Įti­ki­na­ma taš­kų per­sva­ra ki­tas ko­man­das įvei­kė šir­vė­niš­kiai. Čem­pio­nais ta­po šio­je ko­man­do­je esan­tys bro­lis ir se­suo – Dai­nius Žiž­ma­ras ir Gi­ta Ei­no­rie­nė. Įnir­tin­go­se tink­li­nio 3X3 var­žy­bo­se per­ga­lę iš­plė­šė Pa­bir­žės ko­man­da. Daug smal­suo­lių su­trau­kė ir vir­vės trau­ki­mo var­žy­bos. Ir čia stip­riau­si bu­vo pa­bir­žie­čiai. Su­su­ma­vus vi­sus me­tus vy­ku­sių (anks­čiau vy­ko krep­ši­nio 3X3, fut­bo­lo 5X5, šach­ma­tų, šaš­kių, sta­lo te­ni­so var­žy­bos) ra­jo­no se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių komp­lek­si­nės įskai­tos re­zul­ta­tus, spor­tiš­kiau­sia pa­skelb­ta Šir­vė­nos se­niū­ni­ja, su­rin­ku­si 31 taš­ką. Ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jais ta­po Pa­bir­žė – 24 taš­kai. Vie­nu taš­ke­liu – 23 t. – nu­si­lei­du­si Va­bal­nin­ko se­niū­ni­ja užė­mė tre­čią­ją vie­tą.

Nu­ga­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti me­da­liais ir tau­rė­mis. Ap­do­va­no­ji­mus įteik­ti pa­dė­jo ste­bė­ję var­žy­bas Sei­mo na­riai Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius ir Aud­rys Ši­mas.

Dar ne­si­bai­gus se­niū­ni­jų žai­dy­nėms, pa­plū­di­mio tink­li­nį pra­dė­jo žais­ti ant­ro­sios šven­tės da­lies žai­dė­jai. Į Šir­vė­ną iš­plau­kė 5 bu­riuo­to­jai: du bir­žie­čiai, du vil­nie­čiai ir pa­ne­vė­žie­tis. Prieš sa­vai­tę Ru­bi­kių eže­re vy­ku­sių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jas mū­siš­kis Vi­ta­li­jus Ja­siū­nas šį kar­tą li­ko ant kran­to. Jis tei­sė­ja­vo ir ati­džiai ste­bė­jo, kad bur­len­tės ne­pa­žeis­tų tai­syk­lių. Po tri­jų plau­ki­mų paaiš­kė­jo, kad ge­riau­siai se­kė­si Min­dau­gui Be­če­liui iš Pa­ne­vė­žio. Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­jas – bir­žie­tis Jo­nas Ku­čins­kas. Jį ap­len­kė ir ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo vil­nie­tis Ovi­di­jus Luk­šys.

Žiū­ro­vams bu­vo sun­ku su­spė­ti pa­ma­ty­ti vi­sus žai­di­mus. Vie­niems bu­vo įdo­miau ste­bė­ti, kaip plau­kia ka­no­jos, kaip bau­dų me­ti­kai mė­to ka­muo­lį į krep­šį, ki­ti il­giau sir­go už gel­bė­ji­mo ra­to me­ti­mo van­de­ny­je var­žy­bų da­ly­vius. Kai ku­riuos pa­ga­vo azar­tas, ir jie, nors ne­pla­na­vo, re­gist­ra­vo­si į at­ski­ras rung­tis. Dau­giau­sia da­ly­vių už­si­re­gist­ra­vo mė­ty­ti į krep­šį bau­das ir lėkš­tes į ma­žus var­te­lius. Daug smal­suo­lių sku­bė­jo žiū­rė­ti, ko­kias rung­tis ir es­ta­fe­tes pa­ruo­šė Bir­žų prieš­gais­ri­nės gel­bė­to­jų tar­ny­bos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai. Ir čia, ir dau­ge­ly­je ki­tų rung­čių ga­lė­jo da­ly­vau­ti ir suau­gu­sie­ji, ir vi­sai ne­di­de­li vai­kiu­kai.

Ats­ki­rų rung­čių nu­ga­lė­to­jai da­bi­no­si me­da­liais ir ga­vo do­va­nų. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai dar ir pa­dė­kas vi­siems jų es­ta­fe­čių da­ly­viams įtei­kė. Tad iš Va­sa­ros van­dens ir pa­plū­di­mio spor­to šven­tės na­mo su ap­do­va­no­ji­mais ga­lė­jo grįž­ti vi­si jos da­ly­viai.

Vi­sas var­žy­bas ne­nuils­da­mas žais­min­gai ko­men­ta­vo Aud­ris Vi­duo­lis. Išal­ku­siems ir iš­troš­ku­siems ken­tė­ti ne­rei­kė­jo: jie ga­lė­jo čia pat nu­si­pirk­ti at­si­ger­ti ir už­kąs­ti.

Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro di­rek­to­rius Si­gi­tas Mit­ro­chi­nas sa­kė, jog yra dė­kin­gas vi­siems atė­ju­siems į šven­tę, da­ly­viams, tei­sė­jams ir ki­tiems pa­gal­bi­nin­kams, o taip pat par­tne­riams ir rė­mė­jams: UAB „Bir­žie­čių žo­dis“, UAB „Šiau­rės ry­tai“, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vei „Bal­ti­cum TV“, UAB „Mak­ve­ža“, Bir­žų prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai, Bir­žų kul­tū­ros cent­rui, TŪB „Rin­kuš­kiai“. Jis pa­lin­kė­jo atei­ti į bū­si­mas spor­to šven­tes ir ak­ty­viai bei sma­giai pra­leis­ti lai­ką.

Si­gu­tės Kvet­kie­nės nuo­tr.