Valstybės dienos iškilmės Anglių kalne

Vi­du­čio Šeš­ko nuo­tr.
Iš­kil­min­gai švęs­ti Vals­ty­bės die­nos di­de­lė gru­pė bir­žie­čių vy­ko į Bir­žų gi­rią, į Ang­lių kal­ną. Prie pa­mink­lo 1863 me­tų su­ki­lė­liams šv. Mi­šias au­ko­jo Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­nas Al­gis Ne­ve­raus­kas.
Vi­du­čio Šeš­ko nuo­tr.
Dai­na­vo trem­ti­nių cho­ro „Trem­ties ai­dai“ da­ly­viai (va­do­vė L. Aukš­tuo­lie­nė).

Po pa­mal­dų vy­ko mi­nė­ji­mas, ku­riam va­do­va­vo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Iru­tė Var­zie­nė. Ji pri­mi­nė šven­čių Ang­lių kal­ne is­to­ri­ją ir šios vie­tos sak­ra­lu­mą. Prie Ang­lių kal­no vy­ko pa­sku­ti­niai 1863 me­tų su­ki­lė­lių mū­šiai, čia pa­lai­do­ti žu­vu­sie­ji. Prie pa­mink­lo su­ki­lė­liams pri­siek­da­vo po­ka­rio lie­tu­vių par­ti­za­nai. Jau de­šim­tą kar­tą čia bu­vo au­ko­ja­mos šv. Mi­šios. I. Var­zie­nė dė­ko­jo šios šven­tės ini­cia­to­riams ir or­ga­ni­za­to­riams: ini­cia­ty­vos iš­kil­min­gai švęs­ti Vals­ty­bės die­ną Ang­lių kal­ne au­to­riams Vy­tau­tui Ei­no­riui ir Al­gir­dui Ma­ciui, ku­ni­gui Vir­gi­li­jui Liui­mai, Ang­lių kal­ne au­ko­ju­siam pir­mą­sias Mi­šias. Iš­kil­min­ga šven­tės ap­lin­ka šį­syk pa­si­rū­pi­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Gra­ži­na Ku­čins­kie­nė, vie­tą šven­tės da­ly­viams pa­ruo­šė Bir­žų miš­ki­nin­kai.

Šven­tė­je da­ly­va­vo bū­rys Bir­žų šau­lių. Iš­kil­min­gai pri­sie­kė 4 nau­ji šau­liai: Lo­če­rų kai­mo ūki­nin­kų Mi­se­vi­čių šei­ma ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas.

Vi­du­čio Šeš­ko nuo­tr.