Tvirtos draugystės ąžuoliukas pasodintas

Į Bir­žų mies­to šven­tę „Bir­žai – sos­ti­nė ma­no“ at­vy­kę pa­tru­li­nio ka­ro lai­vo „Aukš­tai­tis“ įgu­los na­riai at­ve­žė do­va­ną – ąžuo­liu­ką. Jį įtei­kė ra­jo­no me­rui Vy­tui Ja­rec­kui lin­kė­da­mi, kad ąžuo­liu­kas aug­tų Bir­žų kraš­to že­mė­je, aug­tų ir tvir­tė­tų, kaip Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir „Aukš­tai­čio“ drau­gys­tė.

Rugp­jū­čio 6 die­ną Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ąžuo­liu­ką ve­žė so­din­ti į Lie­tu­vos šimt­me­čio ąžuo­ly­ną, so­di­na­mą prie Kar­vės olos. Pa­so­din­ti ąžuo­liu­ką me­rui pa­dė­jo Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko meist­ras Vik­to­ras No­vi­ko­vas.

Prieš so­din­da­mas nau­ją ąžuo­liu­ką, V. Ja­rec­kas ap­žiū­rė­jo, kaip au­ga jo pa­ties ir ki­tų nau­jo­sios ka­den­ci­jos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių so­din­ti ąžuo­liu­kai. Vi­si 34 ge­gu­žės pra­džio­je pa­so­din­ti ąžuo­liu­kai lai­ko­si ge­rai.

Ąžuo­liu­kas pa­so­din­tas, pa­lais­ty­tas, ap­tver­tas tvo­re­le nuo stir­nų. Ša­lia įtvir­tin­ta „Aukš­tai­čio“ de­le­ga­ci­jos at­vež­ta len­te­lė su nuo­ro­da, kad tai – lai­vo įgu­los do­va­na Bir­žams – mies­tui-lai­vo krikš­ta­tė­viui.

Meist­ras V. No­vi­ko­vas už­si­mi­nė ir apie rū­pes­tį: ąžuo­ly­nas ple­čia­sis, ąžuo­liu­kams so­din­ti lie­ka vis ma­žiau vie­tos, o nė­ra kas iš­duo­da lei­di­mą pra­re­tin­ti me­džius, kad at­si­ras­tų vie­tos nau­jiems ąžuo­lams. Me­ras V. Ja­rec­kas pa­ža­dė­jo spręs­ti šį klau­si­mą.