Trečioji SIP sporto šventė Biržuose

Bri­gi­tos SMIND­RIŪ­NAI­TĖS nuo­tr.
Jau­ni­mo aso­cia­ci­ja "Spor­tuok ir pro­gre­suok" Bir­žuo­se tre­čią kar­tą su­ren­gė di­džiau­sią va­sa­ros spor­to šven­tę. Dvi die­nas vy­ko tink­li­nio, krep­ši­nio ir fut­bo­lo var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo dau­giau kaip 50 ko­man­dų iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių.
Bri­gi­tos SMIND­RIŪ­NAI­TĖS nuo­tr.
Fut­bo­lo var­žy­bų lai­mė­to­jai. Pir­mo­ji vie­ta – pa­ne­vė­žie­čiams, ant­ro­ji – jung­ti­nei bir­žie­čių ir pa­ne­vė­žie­čių ko­man­dai "Jau­ni­mas", tre­čio­ji – bir­žie­čių ko­man­dai "Pu­šy­nas".

Pir­mą­ją spor­to šven­tės die­ną run­gė­si tink­li­nin­kai. Į Bir­žus at­vy­ko 15 tink­li­nin­kų ko­man­dų iš vi­sos Lie­tu­vos. Bir­žie­čiams šio­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­ti me­da­lių ne­pa­vy­ko, nors taip teig­ti ne vi­sai tei­sin­ga. Plun­giš­kiams, ku­riuos pa­ve­dė vie­nas žai­dė­jas, pa­dė­jo bir­žie­tis Ei­man­tas Do­vi­do­nis. Plun­giš­kiai lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą. Tad bron­zos me­da­liu pa­si­puo­šė ir bir­žie­tis Ei­man­tas.

Šeš­ta­die­nį run­gė­si fut­bo­li­nin­kai ir gat­vės krep­ši­nio en­tu­zias­tai.

fut­bo­lo var­žy­bo­se da­ly­va­vo še­šios ko­man­dos: 4 bir­žie­čių, 1 – pa­ne­vė­žie­čių ir 1 – ro­kiš­kė­nų. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo FK "2000" iš Pa­ne­vė­žio. II vie­ta ati­te­ko bir­žie­čių ko­man­dai "Jau­ni­mas". Jiems pa­dė­jo ir ko­man­dos drau­gai iš Pa­ne­vė­žio. III vie­ta – bir­žie­čių ko­man­dai "Pu­šy­nas".

Krep­ši­nio aikš­te­lė­je trys prieš tris su­si­ko­vė 40 ko­man­dų iš vi­sos Lie­tu­vos. Bir­žuo­se vy­ko Lie­tu­vos gat­vės krep­ši­nio čem­pio­na­to de­šim­ta­sis eta­pas. Žai­dė­jai bu­vo su­skirs­ty­ti į U-11, U-13, U-15, U-17, mė­gė­jų suau­gu­sių­jų ir eli­to gru­pes.

Mė­gė­jų gru­pė­je bir­žie­čių ko­man­da "ABC" iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Ko­man­do­je žai­dė Ro­kas Pet­ke­vi­čius, Si­mas Žu­kaus­kas, Eval­das Jur­gai­tis ir Ge­das Si­mo­na­vi­čius. Tre­čio­ji vie­ta taip pat ati­te­ko bir­žie­čių ko­man­dai "Alu­dė": Au­ri­mas Jo­cas, To­mas Va­si­liū­nas, Vy­gan­tas Adas Ka­va­liaus­kas ir Aud­rius Za­lo­ga. Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko ko­man­dai iš Pan­dė­lio, ku­riai tal­ki­no bir­žie­tis Sva­jū­nas Dže­več­ka.

Eli­to gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Kur­šė­nų ko­man­da, ant­rą­ją – pa­ne­vė­žie­čiai, o tre­čią­ją Pan­dė­lio ko­man­da, ku­riai lai­mė­ti pa­dė­jo bir­žie­tis S. Dže­več­ka.

Tre­čią­jį kar­tą Bir­žuo­se spor­to šven­tę ren­gian­tis SIP aso­cia­ci­jos va­do­vas, spor­to en­tu­zias­tas Da­nie­lius Ker­be­lis dė­ko­jo rė­mė­jams: TŪB "Rin­kuš­kiai", UAB "Ty­la", "Bir­žų duo­na", Sa­vi­val­dy­bei bei "Mas­tas spor­tui", ži­niask­lai­dai.

Bri­gi­tos SMIND­RIŪ­NAI­TĖS nuo­tr.
Tink­li­nio aikš­te­lė.
Bri­gi­tos SMIND­RIŪ­NAI­TĖS nuo­tr.
Gat­vės krep­ši­nio lai­mė­to­jai mė­gė­jų gru­pė­je: I vie­ta – pan­dė­lie­čiai, II bir­žie­čių ko­man­dai "ABC", III – bir­žie­čių ko­man­dai "Alu­dė".