Tinklinio turnyras Širvėnos papludimyje

Ai­ros JA­KU­BAUS­KAI­TĖS nuo­tr.
Šeš­ta­die­nį Šir­vė­nos eže­ro pa­plu­di­my­je vy­ko aso­cia­ci­jos "Spor­tuok ir pro­gre­suok" ren­gia­mas tink­li­nio tur­ny­ras. Šie­met jis re­kor­di­nis da­ly­vių skai­čiu­mi.

Va­ka­rykš­tis tur­ny­ras praė­jo pui­kiai! Ja­me da­ly­va­vo net 16 ko­man­dų, o tai bu­vo mū­sų tink­li­nio tur­ny­ro re­kor­das! Tur­ny­re da­ly­va­vo pen­kios bir­žie­čių ko­man­dos, o vi­sos ki­tos ko­man­dos – sve­čiai iš Vil­niaus, Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Ro­kiš­kio bei Pas­va­lio. Ren­gi­ny­je vy­ko daug pra­mo­gų žiū­ro­vams, ku­riuo­se jie ga­lė­jo lai­mė­ti SIP marš­ki­nė­lius, "Mais­tas spor­tui" bei LR Sei­mo na­rio Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus įsteig­tus pri­zus! Tur­ny­ro da­ly­viai bu­vo su­ža­vė­ti ren­gi­nio ly­giu ir ža­dė­jo, jog bū­tent SIP or­ga­ni­zuo­ja­mus tink­li­nio tur­ny­rus ap­lan­kys dar ne kar­tą!

Tur­ny­ro čem­pio­nais ta­po ko­man­da iš Kau­no pa­va­di­ni­mu „Smė­lio pan­dos“. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko sve­čiams iš Pa­ne­vė­žio „Pu­sant­ro ge­sin­tu­vo“, o tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo vil­nie­čiai pa­va­di­ni­mu „Ko­kį ra­šom? Nes­var­bu“.

Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­riai dė­ko­ja vi­siems da­ly­va­vu­siems bei pri­si­dė­ju­siems prie šio tur­ny­ro!