Iš upės traukė vogtus daiktus

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.
Vog­tus daik­tus iš upės iš­trau­kė na­rai.
Tre­čia­die­nį bir­žie­čiai ga­lė­jo ste­bė­ti neįp­ras­tą ope­ra­ci­ją Al­guo­nos upė­je, ša­lia Dva­ro gat­vės. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, pa­si­tel­kę ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus ir na­rus iš upės "žve­jo­jo" vog­tus daik­tus.

Anot Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko D.Val­ta­rio, to­kią ope­ra­ci­ją Bir­žų po­li­ci­nin­kams te­ko or­ga­ni­zuo­ti ko ge­ro pir­mą kar­tą. "Yra te­kę van­dens tel­ki­niuo­se ieš­ko­ti pa­sken­du­sių žmo­nių, ta­čiau vog­tus daik­tus trau­kė­me pir­mą kar­tą", – "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė D. Val­ta­ris.

Šių me­tų pra­džio­je bu­vo įvyk­dy­tą va­gys­tė iš pri­va­čių as­me­nų. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad nu­si­kal­tė­liai, bi­jo­da­mi bū­ti su­sek­ti, daik­tus pa­skan­di­no Ag­luo­nos upė­je. Praė­ju­sio tre­čia­die­nio po­pie­tę pa­rei­gū­nai, pa­si­tel­kę ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus ir na­rus, daik­tus ra­do. Anot D. Val­ta­rio, na­rai bu­vo pa­si­telk­ti dėl to, kad pa­rei­gū­nų pa­ste­bė­ti daik­tai bu­vo gi­liai, tad be na­rų pa­gal­bos ne­pa­vy­ko jų iš­trauk­ti.

Ope­ra­ci­ja bu­vo pra­dė­ta apie 15 val., o baig­ta apie 17.30 val. Tą pa­čią die­ną bu­vo su­lai­ky­ti ir įta­ria­mie­ji. Kol kas įta­ria­mų va­gys­te as­me­nų yra du. Anot Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko, šia­me ty­ri­me lau­kia dar il­gas dar­bas.