Su pjuvenų gaisru tebekovojama

Su pjuvenų gaisru tebekovojama

Su pju­ve­nų gais­ru te­be­ko­vo­ja­ma

Anks­tų praė­ju­sios sa­vai­tės tre­čia­die­nio ry­tą Rad­vi­liš­kio bend­ro­vė­je „Gai­re­li­ta“ įsi­žie­bęs mil­ži­niš­kas gais­ras kol kas neuž­ge­sin­tas – vis dar ne­pa­vy­ko pri­si­kas­ti prie gais­ro ži­di­nių kal­no vi­du­ry­je.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Baut­ro­nis sa­ko, kad dar­bus baig­ti sun­kiau se­ka­si dėl tech­ni­kos ir tal­ki­nin­kų trū­ku­mo.

Anot ug­nia­ge­sių vir­ši­nin­ko, te­be­rei­kia per­kas­ti di­džiu­les pju­ve­nų krū­vas, o tech­ni­kos – bent dvie­jų eks­ka­va­to­rių ir vie­no krau­tu­vo – trūks­ta.

Ug­nia­ge­siai, anot K. Baut­ro­nio, plu­ša kiau­rą pa­rą: ka­sa­mos pju­ve­nos, ge­si­na­ma krū­va, ku­rios vi­du­je te­be­vyks­ta in­ten­sy­vus de­gi­mas.

„Vi­di­nis de­gi­mas šiuo me­tu vyks­ta po vi­su kal­nu, ku­rio vie­nas kraš­tas yra 21 met­ro aukš­čio, ki­tas – 15 met­rų. Jau ne iki vie­no ži­di­nio pri­si­ka­sė­me, ta­čiau iki kal­no vi­du­rio dar to­li“, – sa­kė Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos va­do­vas.

Pa­sak jo, la­bai stin­ga tech­ni­kos, ji gen­da, o įmo­nė tu­ri tik eks­ka­va­to­rių ir vie­ną krau­tu­vą. Ki­tos įmo­nės tal­ki­na dar tri­mis krau­tu­vais ir vie­nu eks­ka­va­to­riu­mi.

Vi­sas pa­ras gais­ro ge­si­ni­mo dar­buo­se da­ly­va­vo apie 60 žmo­nių, iš jų – 21 šauk­ti­nis ka­rys.

Nuo pir­ma­die­nio po­pie­tės Ka­riuo­me­nės va­do įsa­ky­mu ka­riai at­šauk­ti.

Ait­ri smar­vė va­kar Rad­vi­liš­ky­je, ar­čiau gais­ra­vie­tės, te­be­bu­vo jau­čia­ma.

Gy­ven­to­jai rim­tai su­ne­ri­mę ir dėl to, kad sun­kias­vo­rė gel­bė­ji­mo tech­ni­ka kaip rei­kiant su­dar­kė ke­lią.

O ge­si­nant gais­rą iš­pil­tas van­duo bė­ga į ar­ti­miau­sias so­dy­bas.

Ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja tę­sia­si.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

KAL­NAS: Gais­ras Rad­vi­liš­kio bend­ro­vė­je „Gai­re­li­ta“ pri­ge­sin­tas, ta­čiau su gais­ro ži­di­niais pju­ve­nų kal­no vi­du­je vis dar ko­vo­ja­ma.