Pasidarbavo vandalai

Pa­čia­me mies­to cent­re pa­si­dar­ba­vo van­da­lai. Dviaukš­tį dau­gia­bu­tį puo­šę va­zo­nai su de­ko­ra­ty­vi­niais krū­me­liais ket­vir­ta­die­nio nak­tį iš­tam­py­ti po pie­vą, že­mės iš­bars­ty­tos, o iš­rau­ti krū­mai su­mes­ti į vie­ną iš tri­jų va­zo­nų. Vie­no va­zo­no šo­nas su­dau­žy­tas. Žmo­nės sa­kė gir­dė­ję nak­tį triukš­mau­jan­tį jau­ni­mą. Gal jis "pa­si­dar­ba­vo"? Ta­čiau kas at­ly­gins nuo­sto­lius?