Daugiabutyje degė butas

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Sek­ma­die­nį ki­lo gais­ras re­no­vuo­to dau­gia­bu­čio tre­čia­me aukš­te. De­gan­čio bu­to gy­ven­to­jai, jų vieš­nia ir ka­ti­nas eva­kuo­ti ko­pė­čio­mis.
Rug­sė­jo 29 die­ną 16 val.10 min. bend­ra­sis pa­gal­bos cent­ras sku­bio­sios pa­gal­bos tar­ny­bos te­le­fo­nu 112 ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Bir­žuo­se, Vil­niaus gat­vės dau­gia­bu­čia­me prie li­go­ni­nės tre­čia­me aukš­te – gais­ras. Pro du­ris į bu­tą pa­tek­ti ne­be­ga­li­ma. Bal­ko­ne sto­vi du žmo­nės.

Į įvy­kio vie­tą iš­siųs­ti ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai. Du eki­pa­žai – iš Bir­žų, vie­nas – iš Kir­do­nių. Bir­žie­čiai ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai pa­lik­ti be ko­pė­čių, to­dėl į pa­gal­bą te­ko pa­si­telk­ti ir ko­le­gas iš kai­my­ni­nio Pas­va­lio ra­jo­no. Gais­ro įka­lin­tus bal­ko­ne – dvi mo­te­ris, vy­rą ir ka­ti­ną te­ko eva­kuo­ti ko­pė­čio­mis.

Apie gais­rą in­for­ma­ci­ją per­duo­ta ir Bir­žų grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kams. Me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė iš de­gan­čio bu­to iš­va­duo­tai mo­te­riš­kei ir ug­nia­ge­siui gel­bė­to­jui. Jie bu­vo pri­sta­ty­ti į priė­mi­mo sky­rių, vė­liau iš­leis­ti.

Bu­tas bu­vo iš­nuo­mo­tas. Bu­to sa­vi­nin­kė gy­ve­no ki­ta­me Bir­žų mies­to ga­le. Apie gais­rą jai pra­ne­šė bu­vę kai­my­nai, šio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai. Į įvy­kio vie­tą mo­te­ris at­sku­bė­jo su tak­si.

Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai dar­bus bai­gė 18 val. 43 min. Van­de­niu už­lie­tas bu­tas ant­ra­me aukš­te. Bu­to šei­mi­nin­kės ne­bu­vo na­muo­se, apie ki­lu­sį gais­rą dau­gia­bu­ty­je ji ir­gi su­ži­no­jo iš kai­my­nų.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, gais­ro ži­di­nys ki­lo bu­to ko­ri­do­riu­je. Ap­de­gė ir ap­rū­ko ko­ri­do­riaus ir vir­tu­vės sie­nos, grin­dys, lu­bos...

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis gais­ro prie­žas­tis – ne­tvar­kin­ga elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja.

– Vis­kas kaip sap­ne. De­gė­sių iki ke­lių. Dau­gia­bu­tis re­no­vuo­tas. Bui­ti­nę tech­ni­ką, bal­dus bu­vau nau­jus su­pir­ku­si. Bu­tas po re­mon­to. Vis­kas juo­dai ap­rū­kę, me­ta­ma lauk. Ban­dy­siu gais­ra­vie­tę kuop­ti, – sun­kiai žo­džius rin­ko bu­to sa­vi­nin­kė.

Bu­tas ne­draus­tas.

"Bir­žie­čių žo­džiui" bu­to šei­mi­nin­kė pa­sa­ko­jo: nuo­mi­nin­kus įlei­du­si į bu­tą prieš du mė­ne­sius. Laik­raš­ty­je ra­du­si skel­bi­mą, kad šei­ma ieš­ko bu­to ir jiems pa­siū­liu­si. Nuo­mi­nin­kai iš pa­žiū­ros at­ro­dė tvar­kin­gi ir jais mo­te­ris pa­si­ti­kė­jo.

Nus­ta­ty­tas fak­tas: bu­to nuo­mi­nin­kai ir jų vieš­nia – ne­blai­vūs.