Biržiečiai skiepijasi nuo gripo

Bir­žų po­lik­li­ni­ką penk­ta­die­nį pa­sie­kė ant­ro­ji ke­tur­va­len­tė gri­po vak­ci­nos par­ti­ja. Gau­ta 380 do­zių vak­ci­nos. Pir­mo­ji gri­po vak­ci­nos par­ti­ja, 370 do­zių, į po­lik­li­ni­ką at­ke­lia­vo spa­lio vi­du­ry­je ir jos at­sar­gos per sa­vai­tę iš­se­ko.

– Nuo pat ry­to prie ka­bi­ne­to žmo­nių ei­lė. Skie­pi­ja­mi pa­cien­tai mo­ka­mai ir ne­mo­ka­mai, – "Bir­žie­čių žo­džiui" kal­bė­jo skie­pų ka­bi­ne­te dir­ban­ti bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja Ra­sa Kul­bie­nė.

Vals­ty­bės lė­šo­mis skie­pi­ja­mi svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų dar­buo­to­jai, ri­zi­kos gru­pių as­me­nys su­lau­kę 65 me­tų am­žiaus ir vy­res­ni, nėš­čio­sios, so­cia­li­nių glo­bos na­mų ir slau­gos įstai­go­se dar­buo­to­jai, me­di­kai, ser­gan­tie­ji lė­ti­nė­mis šir­dies ir krau­ja­gys­lių, kvė­pa­vi­mo ta­kų, inks­tų li­go­mis ir t. t.

Pir­ma­die­nio ry­tą vak­ci­na nuo gri­po jau bu­vo skie­pi­ja­mi pa­cien­tai Pa­bir­žės am­bu­la­to­ri­jo­je. Bu­vo gau­ta 50 do­zių vak­ci­nos. Pa­sak me­di­ci­nos dar­buo­to­jų, pir­mą kar­tą spa­lio mė­ne­sį šia vak­ci­na pa­skie­py­ta 30 pa­cien­tų. Am­bu­la­to­ri­jo­je skie­pi­ja­mi tik ri­zi­kos gru­pių as­me­nys. Gri­po vak­ci­nų po­rei­kį ri­zi­kos as­me­nų skie­pi­ji­mui nu­ro­do as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos.

Pir­ma­die­nį vak­ci­na pa­sie­kė ir ki­tas ra­jo­no am­bu­la­to­ri­jas. Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio am­bu­la­to­ri­jos me­di­kai ir­gi džiau­gė­si, kad ant­ra­die­nį jau gaus vak­ci­nos. Pir­mo­ji vak­ci­nos da­lis spa­lio mė­ne­sį am­bu­la­to­ri­jos ne­pa­sie­kė.

– Vak­ci­nos neuž­te­ko. Pa­cien­tai jau klau­si­nė­ja ir lau­kia vak­ci­nos. Po­rei­kis bū­tų ma­žiau­siai 50 vak­ci­nos do­zių, kiek gau­si­me – ne­ži­nia. Pir­me­ny­bė – Onos Mi­lie­nės se­ne­lių glo­bos na­mų gy­ven­to­jams. O jų – 25. Praė­ju­siais me­tais skie­pi­jo­si vi­si, nie­kas neat­si­sa­kys ir šie­met, – kal­bė­jo am­bu­la­to­ri­jos bend­ruo­me­nės slau­gy­to­ja Ni­jo­lė Po­dins­kie­nė.

Bir­žų šei­mos gy­dy­to­jų cent­ro di­rek­to­rė Ele­na Ša­ke­lie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė: cent­ras vak­ci­ną už­bai­gė ir lau­kia šią sa­vai­tę li­ku­sios da­lies. Cent­re ke­tur­va­len­te gri­po vak­ci­na spa­lio mė­ne­sį ne­mo­ka­mai pa­skie­py­ta 250, o sa­vo lė­šo­mis apie 100 pa­cien­tų.

Bir­žie­čiai nuo gri­po sa­vo lė­šo­mis skie­pi­ja­si ir pri­va­čio­je kli­ni­ko­je "An­tė­ja".

Pa­ne­vė­žio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Bir­žų sky­riaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo spe­cia­lis­tė Da­nu­tė Gri­gie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo, kad ra­jo­no me­di­ci­nos įstai­gų pa­teik­tais duo­me­ni­mis praė­ju­sią sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­ne ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVK­TI) dar že­mas, 44,51 at­ve­jo 10 tūkst. gy­ven­to­jų (praė­ju­siais me­tais tuo pa­čiu lai­ku bu­vo 63,55 at­ve­jo 10 tūkst. gy­ven­to­jų). Praė­ju­sią sa­vai­tę jau įre­gist­ruo­tas pir­mas gri­po at­ve­jis. Gri­pu su­si­rgo vai­kas.

Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro duo­me­ni­mis, 2018-2019 m. se­zo­no me­tu Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tas 49 tūkst. 661 gri­po at­ve­jis. 26 žmo­nės mi­rė. Vals­ty­bės lė­šo­mis pa­si­skie­pi­jo dau­giau nei 129 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų, sa­vo lė­šo­mis – dau­giau nei 29 tūkst. žmo­nių.