Biržietė Žavinta žino, kaip uždegti meilę mokslui

Asmeninio albumo nuotr.
Paklausta apie autoritetus mokykloje, pašnekovė įvardijo dvi lietuvių kalbos mokytojas, kurias drąsiai vadina didžiosiomis savo profesijos meilėmis. Tai – Pabiržės pagrindinėje mokykloje dėsčiusi Gintarė Andriliūnaitė, komplimentais skatinusi mokinius kurti, bei „Saulės“ gimnazijos mokytoja Virginija Kalvanaitė, uždegusi meile lietuvių kalbai.
„Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­ja vi­suo­met džiau­gia­si, su­lau­ku­si at­ga­li­nio ry­šio iš skai­ty­to­jų. Šį kar­tą mus pa­sie­kė štai to­kia skai­ty­to­jos ži­nu­tė: „No­riu pa­dė­ko­ti mo­ky­to­jai Ža­vin­tai. Prieš mė­ne­sį už­sa­kiau duk­rai lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kų ir tu­rė­jau ga­li­my­bę jas ste­bė­ti, pa­bend­rau­ti su dės­tan­čia mo­ky­to­ja. Vi­sai ne­ti­kė­tai su­ži­no­jau, kad ji — ma­no kraš­tie­tė ir yra ki­lu­si iš Bir­žų. Kal­bė­tis bu­vo sma­gu ir keis­ta, kad toks jau­nas žmo­gus pa­si­rin­ko pe­da­go­go ke­lią. Vie­ną kar­tą mo­ky­to­ja ne­ga­lė­jo ves­ti pa­mo­kos, at­si­pra­šė ir per­kė­lė­me pa­mo­ką į ki­ta die­ną. Pa­lin­kė­jau ne­per­si­dirb­ti, o mo­ky­to­ja at­sa­kė, kad jai pa­tin­ka dar­bas su vai­kais ir pri­dū­rė, kad gal čia tas jau­nat­viš­kas mo­ky­to­jo nai­vu­mas, o gal pa­šau­ki­mas. Mo­ky­to­ja daug dir­ba po pa­mo­kų ir yra sa­kiu­si, kad jai pi­ni­gi­nės pa­dė­kos už duk­ros tai­so­mus dar­bus ne­rei­kia, nes ge­riau­sia pa­dė­ka — vai­ko šyp­se­na ir žo­dis „ačiū“.

Po to­kio nuo­šir­daus at­si­lie­pi­mo ir mums ki­lo no­ras su­si­pa­žin­ti su šia mo­ky­to­ja. Tai — Ža­vin­ta Kak­čiu­kai­tė. Po­kal­bis ne tik pa­tei­si­no lū­kes­čius, bet ir dar kar­tą įro­dė, jog jau­nų žmo­nių dė­ka Lie­tu­vos lau­kia švie­si atei­tis. Ža­vin­ta vos prieš ket­ve­rius me­tus bai­gė Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­ją. Ji iki da­bar la­bai aiš­kiai pa­me­na mo­ky­to­jo sta­lą, ku­ris taip ža­vė­jo tuo­met dar moks­lei­vę ir vi­du­je pa­ža­di­no no­rą ir pa­čiai kaž­ka­da už jo sės­tis. „Kal­bos var­to­ji­mas — vie­nas iš gra­žiau­sių gink­lų, ku­riuos mes tu­ri­me,“ — sa­ko ma­no pa­šne­ko­vė. Jos mo­ky­mo me­to­dais sun­ku ne­si­ža­vė­ti. Nors mer­gi­na pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­jo šių me­tų sau­sį, ta­čiau jau yra su­kau­pu­si ne­ma­žai mo­ky­to­jo pa­tir­ties ir no­riai da­li­na­si sa­vo ži­nio­mis. Ža­vin­ta ti­ki, kad tik įsi­klau­sius į mo­ki­nius, ga­li­ma juo­se pa­ža­din­ti mei­lę moks­lui: „Štai, per per­trau­ką iš­gir­dau, kad vai­kai žai­džia kom­piu­te­ri­nį žai­di­mą „Mi­nec­raft“. Tai gal ga­li­ma ir daik­ta­var­džių mo­ky­tis, pateikiant pa­vyz­džius iš šio žai­di­mo vei­kė­jų fi­gū­rų?“

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/