Sporto ir meno šventė Šukionyse

Sta­nis­lo­vo VA­DA­PO­LO nuo­tr.
Šven­tės vė­lia­vą ke­lia Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės na­rių ūki­nin­kų sū­nus, Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas To­mas Gai­liū­nas.
Į Šu­kio­nis už­su­ko spor­to ir me­no šven­tė. Ket­vir­tą va­sa­rą. Vi­suo­met pa­si­tem­pę Šu­kio­nys dar ryš­kiau nu­švi­to, su­ju­do.
– Vie­na be­jė­gė. Šven­tei pa­si­ruoš­ti pa­dė­jo bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­riai. Pa­gy­ri­mo nu­si­pel­nė mū­sų bend­ruo­me­nės jau­ni­mė­lis: Dan­gi­ras Zda­ne­vi­čius, Ari­jus Mu­šaus­kis, Ma­rius Ru­dis, Os­ka­ras Strau­ka. Vai­ki­nai at­nau­ji­no, per­da­žė pa­vė­si­nę, – džiau­gė­si bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, kul­tū­ros dar­buo­to­ja Ri­ta Bie­lia­kie­nė.
Sta­nis­lo­vo VA­DA­PO­LO nuo­tr.
Vir­gi­ni­jaus Bie­lia­ko ko­šę šven­tės da­ly­viai jau iš­ka­bi­no, to­dėl Vir­gi­ni­jus pra­mo­gau­ja – iš­ban­do įdo­mią rung­tį.

Šį kar­tą šven­tė su­reng­ta iš bend­ruo­me­nės lė­šų. Į ją pri­gu­žė­jo daug jau­ni­mo. Gra­žu to­kį gau­sų bū­rį ste­bė­ti. Ir se­ni­mo ne­ma­žai. Kiek­vie­nam – mėgs­ta­mas už­siė­mi­mas.

Bend­ruo­me­nės kie­me­lis pil­nas sve­čių. Tarp lau­kia­mų sve­čių, pir­mą kar­tą Šu­kio­ny­se su­tin­ka­mi Bir­žų 501-osios kuo­pos jau­nie­ji šau­liai (va­do­vas V. Šeš­kas). Bend­ruo­me­nės na­mus iš­puo­šė šu­kio­nie­čio Vir­gi­ni­jaus Bie­lia­ko fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da, ku­rio­je praė­ju­sių me­tų spor­to ir me­no šven­tės aki­mir­kos. Iš Ra­mon­ga­lių at­ke­lia­vo bend­ruo­me­nės auk­sa­ran­kių Emi­li­jos Ur­bo­nie­nės ir Ra­sos Gab­rė­nie­nės rank­dar­bių pa­ro­da. Šven­tė­je ne­trū­ko mu­zi­kos. Kon­cer­ta­vo "Auš­ros" pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau­ni­mo gru­pė "Auš­ra", Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos akor­deo­ni­nin­kai.

Ma­si­no gar­džios ko­šės kva­pai. Ko­šių vi­rė­jai – Vir­gi­ni­jus Bie­lia­kas ir Egi­di­ja ir Vai­das Ru­džiai.

Šven­tės ati­da­ry­mo vė­lia­vą šie­met pa­kė­lė Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas, bend­ruo­me­nės na­rių ūki­nin­kų sū­nus To­mas Gai­liū­nas.

Šven­tės da­ly­viai jė­gas iš­ban­dė as­me­ni­nė­se ir ko­man­di­nė­se rung­ty­se. Bu­vo ir nuo­tai­kin­gų var­žy­bų: pa­gal­vių mū­šis, su­mo kos­tiu­mai, ra­ga­nų fut­bo­las. Šu­kio­nie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma Šul­nie­nė pa­gy­ve­nu­sius mo­kė sta­lo žai­di­mo "Rum­my". Bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma kvie­tė ir į vik­to­ri­ną pa­si­tik­rin­ti ži­nias apie gim­tą­jį kraš­tą – iš­ny­ku­sius vie­to­var­džius – kai­mų, upe­lių pa­va­di­ni­mus. Vik­to­ri­na su­trau­kė daug smal­suo­lių.

Ko­kia šven­tė be staig­me­nų. Šau­dy­mo rung­ty­je (pa­si­bai­gus var­žy­boms) taik­lu­mą iš­ban­dė ir kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, šven­tės or­ga­ni­za­to­rė Ri­ta Bie­lia­kie­nė. Re­zul­ta­tai ap­stul­bi­no. Ri­ta "su­šau­dė" už vi­sus dau­giau­sia, 35 ba­lus, ta­čiau pa­grin­di­nį pri­zą (31 ba­lai) jau bu­vo at­siė­męs va­bal­nin­kie­tis se­niū­nai­tis Eval­das Le­va­nas.

Spor­to ir me­no šven­tės da­ly­viams, nu­ga­lė­to­jų ko­man­doms iš­da­lin­ta apie 50 me­da­lių. Sei­mo na­riai V. Rin­ke­vi­čius, A. Ši­mas įstei­gė sa­vo as­me­ni­nius pri­zus. Sma­li­žiams – sal­dūs pri­zai.

Ap­mau­do­ka, bet me­da­lius su­si­šla­vė ir iš­si­ve­žė Pa­ne­vė­žio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio jau­ni­mo ko­man­dos.

Šu­kio­nie­čiai spor­ti­nin­kai ne­nu­leis ran­kų. Jau aikš­ty­ne tre­ni­ruo­ja­si. Ki­tą­met taip leng­vai ne­be pa­si­duos.

Susijusios naujienos