Ančiškius garsina jaunimo šventė

Al­vy­do KU­BI­LE­VI­ČIAUS ir Ge­di­mi­no STUMB­RIO nuo­tr.
An­čiš­kie­čiai tę­sia įdo­mią ir po­pu­lia­rią tra­di­ci­ją – jau­ni­mo me­no ir spor­to šven­tę "Mo­ki? Ga­li? Pa­ro­dyk!" Šio ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja, koor­di­na­to­rė ir or­ga­ni­za­to­rė – ne­pails­tan­ti ir iš­ra­din­ga bend­ruo­me­nės bi­čiu­lė va­bal­nin­kie­tė Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė. Pro­jek­to va­do­vė – An­čiš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Aukš­ti­kal­nie­nė.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas šiuos me­tus pa­va­di­no Vie­to­var­džių me­tais, to­dėl už­duo­čių punk­tai šie­met at­spin­dė­jo iš­ny­ku­sių kai­mų pa­va­di­ni­mus: Pim­piš­kiai, Dar­žai, Li­nai­čiai, Me­di­nai, Pur­vai, Pa­da­gai (Pra­ga­ras). Už­duo­tis or­ga­ni­za­vo 40 žmo­nių, vie­ti­nių gy­ven­to­jų, jų sve­čių.

Links­mo­sio­se es­ta­fe­tė­se run­gė­si 60 da­ly­vių: 14 ko­man­dų po 5 as­me­nis. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo ko­man­da "KRAPS". Jų var­žo­vai "Bau­dė­jai" – ant­ri. Ko­man­da "Ra­miu vei­du" – tre­ti.

Nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti me­da­liais, rė­mė­jo pri­zais. Da­lis ko­man­dų pel­nė už­duo­čių or­ga­ni­za­to­rių pri­zus, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių įsteig­tus pri­zus, vai­kų bi­čiu­lio AM­SIO pri­zą.

Gat­vės krep­ši­nį 3x3 žai­dė 8 ko­man­dos. Nu­ga­lė­to­jai: Vir­tus PRO (pir­ma vie­ta), NU (ant­ra vie­ta), BC Jau­nuo­liai (tre­čia vie­ta). Nu­ga­lė­to­jams – me­da­liai, rė­mė­jo do­va­nos.

Vi­siems links­mų­jų es­ta­fe­čių, gat­vės krep­ši­nio 3x3 da­ly­viams įteik­tos kuk­lios do­va­nė­lės.

An­čiš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės sa­lė­je pa­ro­dą su­ren­gė Da­lia Le­va­nie­nė, Ja­ni­na Ku­bi­le­vi­čie­nė, To­ma Ga­tau­ty­tė-Šy­vo­kie­nė, Lie­pa ir Ei­mi­lė Ber­na­ta­vi­čiū­tės, Vik­to­ri­ja Va­lec­kai­tė-Jur­ke­vi­čie­nė, Re­gi­na Va­lec­kie­nė, Kris­ti­na Aukš­ti­kal­nie­nė, Ry­tė Mi­li­šiū­nai­tė, Ga­bi­ja La­ba­ko­jy­tė, Ge­di­mi­nas Stumb­rys, Ma­tas La­ba­ko­jis. Pa­ro­da la­bai tur­tin­ga: megz­tos ko­ji­nės, siu­vi­nė­ti pa­veiks­lai, žais­liu­kai ant eg­lu­tės, at­vi­ru­kai, ke­ra­mi­kos ir de­ku­pa­žo dar­bai, fo­tog­ra­fi­jos ir net ran­kų dar­bo elekt­ri­nės kank­lės.

An­čiš­kiai sve­čius su­ti­ko iš­si­puo­šę ir sve­tin­gai. Tal­ki­nin­kus su­bū­rė se­niū­nai­tė Joa­na Pet­rė­nie­nė. Tal­ki­nin­kų bū­rys – gau­sus.

Vir­gi­ni­ja Ju­cie­nė su­kū­rė va­zo­nus gė­lėms. Gė­lės va­zo­nuo­se nu­spal­vi­no bend­ruo­me­nės kie­me­lį. Sū­riais vai­ši­no El­vy­ra La­ba­ko­jie­nė ir Bro­nė Stan­kaus­kie­nė, ban­de­lė­mis ir ki­tais ke­pi­niais vai­ši­no Li­da Stumb­rie­nė ir Sta­sė Straz­die­nė. Ko­šę vi­rė dvie­se: Ire­na Bi­lins­kie­nė ir Vin­cen­ta Sta­šie­nė.

Or­ga­ni­za­to­riams pa­dė­jo sa­va­no­rė Dei­man­tė Ste­po­nė­nai­tė. Ren­gi­nio įspū­din­giau­sias aki­mir­kas gau­dė ir fik­sa­vo fo­tog­ra­fai Al­vy­das Ku­bi­le­vi­čius ir Ge­di­mi­nas Stumb­rys.

Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė pa­ste­bi: da­ly­vių dau­gė­ja. Į šven­tę įsi­jun­gia vis dau­giau ki­tų ra­jo­nų jau­ni­mo at­sto­vų. Šiais me­tais tarp da­ly­vių ko­man­dos iš Bir­žų, Pa­ne­vė­žio, Kau­no, Pas­va­lio kraš­to. Jau­ni­mo me­no ir spor­to šven­tė­je ne­be pir­mus me­tus su­tik­si­me ir gim­ti­nė­je vie­šin­čius kraš­tie­čius iš Ame­ri­kos.

Ren­gi­nio da­ly­vius svei­ki­no Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio Aud­riaus Ši­mo pa­dė­jė­ja Eu­ge­ni­ja Pro­ko­po­vi­čie­nė ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja Er­nes­ta Gru­bins­kai­tė. Tarp šven­tės vieš­nių – jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė bir­žie­tė Ves­ta Ur­va­ky­tė.

Šven­tės pro­gra­mą paį­vai­ri­no Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos "Krai­tės" bū­re­lis (va­do­vė ama­tų meist­rė Zi­ta Kum­pe­lie­nė), Auš­ra Ja­ku­bels­kie­nė su fo­tos­tu­di­ja "Gau­dyk vė­ją lau­kuo­se", Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė Vi­ta An­džie­nė ir vai­kų bi­čiu­lis Am­sis ir kt.

Va­bal­nin­ko bend­ruo­me­nės at­sto­vas Vy­das Va­rei­ka nuo­tai­kin­gai ve­dė žai­di­mus bend­ruo­me­nės kie­me, tal­ki­nin­ka­vo krep­ši­nio var­žy­bo­se.

Jau­ni­mo me­no ir spor­to šven­tė su­lau­kė ir te­le­vi­zi­jos dė­me­sio. Re­por­ta­žą apie šven­tę pa­ren­gė LRT ko­res­pon­den­tas Ed­var­das Ku­bi­lius.

Šven­ti­nis kon­cer­tas džiu­gi­no ir jau­ni­mą, ir se­ni­mą. Kon­cer­ta­vo Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių gru­pė (va­do­vė Da­lia Balt­ru­šai­tie­nė) ir mer­gi­nų šo­kių gru­pė "De­vy­nios" (va­do­vė Do­mi­lė Sriu­bi­kie­nė), Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos akor­deo­ni­nin­kų an­samb­lis (va­do­vė Re­da Grin­kie­nė), so­lis­tė Ra­min­ta Va­lun­tai­tė. Jau­ni­mui kon­cer­tą do­va­no­jo gy­vo gar­so gru­pė iš Vil­niaus "Blues­Ber­ries". Pa­dė­kos va­ka­re skam­bė­jo bu­vu­sios le­gen­di­nės gru­pės "Ne­ri­ja" so­lis­to Vi­ta­li­jaus Pau­liu­ko dai­nos.

Lė­šas an­čiš­kie­čių pro­jek­tui sky­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. Ge­ne­ra­li­nis rė­mė­jas – Vet­Mar­ket. Šven­tė tu­rė­jo ir vie­ną slap­tą rė­mė­ją.

Ren­gi­nį įgar­si­no Ri­man­tas Balt­ru­šai­tis.

Susijusios naujienos