Stalo teniso varžybos Pabiržėje

BKKSC nuo­tr.
Jau­nie­ji te­ni­si­nin­kai su tre­ne­riais.
2020 m. sau­sio 29 d. Pa­bir­žės pa­grin­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė­je įvy­ko ra­jo­no moks­lei­vių žai­dy­nių mies­to ir kai­mo vie­to­vių sta­lo te­ni­so var­žy­bos.

Mies­to mer­gai­čių re­zul­ta­tai:

I vie­ta – Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos ko­man­da;

II vie­ta – "Sau­lės" gim­na­zi­jos ko­man­da;

III vie­ta – "At­ža­ly­no" pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da.

Mies­to ber­niu­kų re­zul­ta­tai:

I vie­ta – Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos ko­man­da;

II vie­ta – "Sau­lės" gim­na­zi­jos ko­man­da.

Kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų mer­gai­čių re­zul­ta­tai:

I vie­ta – Pa­bir­žės pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da;

II vie­ta – Kra­tiš­kių mo­kyk­los-dau­gia­funk­ci­nio cent­ro ko­man­da;

III vie­ta – Pa­pi­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da.

Kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų ber­niu­kų re­zul­ta­tai:

I vie­ta – Pa­bir­žės pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da;

II vie­ta – Kra­tiš­kių mo­kyk­los-dau­gia­funk­ci­nio cent­ro ko­man­da;

III vie­ta – Pa­pi­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da.