Sambo čempionate

Lie­tu­vos jau­nių sam­bo čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jai.
Va­sa­rio 8 d. Bir­žų ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro spor­ti­nin­kai da­ly­va­vo Lie­tu­vos jau­nių sam­bo čem­pio­na­te Tau­ra­gė­je. Bir­žie­čiams šia­me čem­pio­na­te šyp­so­jo­si sėk­mė – vi­si grį­žo su me­da­liais.

Ats­ki­ro­se svo­rio ir am­žiaus ka­te­go­ri­jo­se Eli­jus Jo­ku­bė­nas, Ma­ri­jus Mit­ro­chi­nas, No­jus Vai­tie­kū­nas ir Eve­li­na Klei­ny­tė ta­po šio čem­pio­na­to čem­pio­nais. Si­dab­ro me­da­lį sam­bo im­ty­nė­se sa­vo gru­pė­je iš­ko­vo­jo Faus­ta Pet­ro­ny­tė. Im­ty­ni­nin­kai sam­bo meist­riš­ku­mo iš­mo­ko pa­pil­do­mai tre­ni­ruo­da­mie­si dziu­do, nes šios dvi spor­to ša­kos gi­mi­nin­gos vie­na ki­tai.

Sėk­min­gai įvei­kę var­žo­vus ir iš­ko­vo­ję aukš­tas pri­zi­nes vie­tas šie spor­ti­nin­kai tu­rės ga­li­my­bę da­ly­vau­ti Eu­ro­pos jau­nių sam­bo čem­pio­na­te, ku­ris vyks šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį Bul­ga­ri­jo­je.

Spor­ti­nin­kus sam­bo čem­pio­na­tui pa­ruo­šė tre­ne­riai Min­dau­gas Si­mė­nas, Si­gi­tas Mit­ro­chi­nas ir Alf­re­das Kup­re­vi­čius.